A A+ A++

Admission Office

Politechnika Śląska

Witamy w Politechnice Śląskiej, miejscu, które kształci ludzi sukcesu. Prawie 10% top-menedżerów w Polsce ukończyło naszą uczelnię. Ponadto absolwenci Politechniki Śląskiej otrzymują najwyższe wynagrodzenia w regionie Aglomeracji Śląskiej oraz czwarte najwyższe w Polsce. W ostatnim czasie zajęliśmy również czwarte miejsce w rankingu uczelni, której absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W 14 jednostkach – 13 wydziałach i Instytucie Fizyki – prowadzone są obecnie 85 kierunki studiów i ponad 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu. Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad  15 tys. studentów. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w ramach Szkoły Doktorów oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na trzynastu wydziałach oraz w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Misją Politechniki Śląskiej jako uniwersytetu technicznego jest kształcenie profesjonalnych kadr inżynierskich zdolnych sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnego przemysłu w zakresie przedsiębiorczości i kreowania innowacji oraz prowadzenie badań naukowych finansowanych z różnych źródeł i komercjalizacja ich wyników poprzez transfer nowych technologii i nowych produktów do przedsiębiorstw.

Dołącz do nas już dziś. Twoja przyszłość zaczyna się dziś!

STUDIUJ W SERCU EUROPY!

Polska to jeden z największych krajów Europy, jest nowoczesnym i dynamicznym członekiem Unii Europejskiej, w którym edukacja naprawdę się liczy. Polska jest położona w środku kontynentu europejskiego na skrzyżowaniu dróg między Zachodem a Wschodem. Jest więc idealnym miejscem nie tylko do studiowania, ale także do podróżowania. Podróż po Polsce to wspaniała okazja, aby doświadczyć zapierających dech w piersiach krajobrazów gór, morza, jezior i lasów, a także zasmakować polskiej kuchni i gościnności.

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej koszty utrzymania stanowią ułamek tego, co student zagraniczny musiałby wydać w większości innych miast europejskich.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ W GLIWICACH

Główna siedziba Politechniki Śląskiej znajduje się w Gliwicach, uroczym 800-letnim mieście i ważnym ośrodku naukowym, badawczym i projektowym w Polsce. Gliwice liczą blisko 200 tys. mieszkańców i dzięki Politechnice Śląskiej jest drugą (obok Warszawy) aglomeracją inteligencji technicznej. W ciągu ostatnich 20 lat Gliwice przekształciły się z miasta opartego na przemyśle ciężkim w lidera nowych technologii. Z drugiej strony, Gliwice są również znane z życia kulturalnego. W mieście odbywają się liczne festiwale, koncerty, wystawy i inne działania artystyczne. Z Gliwic wywodzi się wielu znanych polskich artystów i innych ciekawych ludzi (np. wynalazca kremu Nivea). Wyniki badań pokazują, że Gliwice są jednym z najbardziej atrakcyjnych miast do życia w Polsce. To z pewnością wyjątkowe miejsce, w którym tradycja, wielokulturowe dziedzictwo, nauka i nowoczesność przenikają się, tworząc jedyną w swoim rodzaju atmosferę atrakcyjnego miejsca do nauki i życia.

MUSISZ ZOBACZYĆ

PRZYDATNE LINKI: www.gliwice.eu

Fakty i liczby

Politechnika Śląska w liczbach

 • Status uczelni badawczej uzyskany w pierwszym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2019)
 • 5 miejsce w Polsce w 2020 r. w rankingu „Rzeczpospolitej” wśród uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm.
 • 6 miejsce w Polsce w 2022 roku w rankingu „Perspektywy” spośród wszystkich Technicznych Uczelni Wyższych oraz 10 miejsce w rankingu prestiż akademicki w roku 2022.

Politechnika Śląska została sklasyfikowana wśród 16 polskich szkół wyższych w międzynarodowym rankingu THE IMPACT RANKINGS, który uwzględnia zaangażowanie uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nations’ Sustainable Development Goals – SDGs).

Na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG (2021) Politechnika Śląska otrzymała Grand prix, nagrodę platynową oraz siedem medali dla wynalazków naukowców z Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska została laureatem drugiej edycji konkursu Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” (2021) w konsorcjum EURECA-PRO, tworzonym z 6 uniwersytetami z Europy.

11 domów studenckich

13 wydziałów, Instytut Fizyki

23  organizacji studenckich

203 studenckich kół naukowych

782 doktorantów

1630 nauczycieli akademickich

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku wszyscy kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty:

Dla studiów licencjackich /inżynierskich

- Świadectwo ukończenia szkoły (zalegalizowane lub z wydanym apostille) uzyskane za granicą uprawniające do studiowania na wszystkich typach uniwersytetów w kraju właściwych dla systemu edukacji wydającego certyfikat. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego świadectwo ukończenia szkoły pozwala mu podjąć studia pierwszego stopnia w kraju, w którym zostało wydane - jeśli takie oświadczenie nie jest zapisane na świadectwie.

- Dokument potwierdzający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim;

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Dla studiów magisterskich:

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli dotyczy) lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który pozwala na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany. Dyplom powinien zostać zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego dyplom pozwala mu podjąć studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany - jeżeli takie oświadczenie nie jest jeszcze zapisane na dyplomie.

- Dokument potwierdzający kompetencje w języku angielskim (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Po przyjeździe do Polski

Student musi złożyć wszystkie zalegalizowane dokumenty w biurze przyjęć, a także ważną wizę i ubezpieczenie zdrowotne.

Certyfikaty językowe

Cudzoziemcy podejmujący studia na Politechnice Śląskiej prowadzone w języku polskim, powinni:

 1. ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
 3. uzyskać potwierdzenie Politechniki Śląskiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie takie odbywa się w Podstawowej Jednostce Organizacyjnej, do której cudzoziemiec aplikuje.

Opłaty za studia

Co do zasady cudzoziemcy studiują na Politechnice Śląskiej na zasadach odpłatności.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), t.j. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

- w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1);

- w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 1 pkt 3);

- w związku z tym, że cudzoziemiec jest członkiem rodziny osoby posiadającej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez INNE PAŃSTWO UE (art. 186 ust. 4);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemca któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. zezwolenia na pobyt czasowy wydanego:

- w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1)

- w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1)

9) cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymagania dotyczące zdjęć

Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one:

Uwagi techniczne:

 • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.
 • Jeśli zasady przyjęcia na uczelnię wymagają dostarczenia papierowego zdjęcia, to powinno być ono identyczne z przesłaną wersją elektroniczną.

Ogólne informacje:

 • zdjęcie powinno być aktualne,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
 • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Okulary i soczewki kontaktowe:

 • Jeśli nosisz okulary korekcyjne — możesz zrobić zdjęcie w okularach. Twoje oczy muszą być dobrze widoczne, a na zdjęciu nie może być odblasków na skutek odbicia światła od szkieł. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez okularów.
 • Jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz zrobić zdjęcie w soczewkach, o ile nie zmieniają one Twojego naturalnego kształtu i koloru oczu.
 • jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Pamiętaj, aby do zdjęcia dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nakrycie głowy:

 • Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Wtedy do zdjęcia dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej. Pamiętaj, że musi to być wspólnota, która jest zarejestrowana w Polsce.
 • Cały owal twarzy oraz linii uszu musi być odsłonięty.

Wygląd twarzy na zdjęciu:

 • twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, głowa nie może być przekrzywiona,
 • zdjęcie powinno przedstawiać widoczny owal twarzy, bez półprofilu,
 • musisz mieć naturalny wygląd twarzy, zamknięte usta oraz całkowicie widoczne brwi,
 • fryzura na zdjęciu może wystawać poza obrys zdjęcia,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, widoczne wraz ze źrenicami (na przykład nie mogą być zakryte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych "czerwonych oczu",
 • uszy nie muszą być widoczne.

Tło i oświetlenie zdjęcia:

 • białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
 • zdjęcie musi pokazywać jedynie osobę, która jest fotografowana,
 • twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach oraz cienie na twarzy).

Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia:

 • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,
 • kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła),
 • zdjęcie powinno zostać wykonane w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej rozpiętości tonalnej (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
 • jeśli przesyłasz skan zdjęcia papierowego, to nie może mieć ono załamań ani innych uszkodzeń powierzchni,
 • zdjęcie musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Biżuteria:

 • Jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez biżuterii.
 • Jeśli usunięcie biżuterii mogłoby spowodować uszkodzenie uszu lub twarzy — możesz zrobić zdjęcie w biżuterii, nawet jeśli zasłania owal twarzy lub zaburza tło.

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku wszyscy kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty:

Dla studiów licencjackich /inżynierskich

- Świadectwo ukończenia szkoły (zalegalizowane lub z wydanym apostille) uzyskane za granicą uprawniające do studiowania na wszystkich typach uniwersytetów w kraju właściwych dla systemu edukacji wydającego certyfikat. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez certyfikowanego tłumacza.

Kandydat powinien również przedstawić zaświadczenie, że jego świadectwo ukończenia szkoły pozwala mu podjąć studia pierwszego stopnia w kraju, w którym zostało wydane - jeśli takie oświadczenie nie jest zapisane na świadectwie. Dokument taki może wydać np. Ministerstwo edukacji w twoim kraju. Brak tego dokumentu może skutkować odrzuceniem aplikacji!

- Jeden z dokumentów potwierdzających kompetencje w języku angielskim wymienione (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Dla studiów magisterskich:

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli dotyczy) lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który pozwala na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany. Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez certyfikowanego tłumacza.

Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego dyplom pozwala mu podjąć studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany - jeżeli takie oświadczenie nie jest jeszcze zapisane na dyplomie. Dokument taki może wydać np. Ministerstwo edukacji w twoim kraju. Brak tego dokumentu może skutkować odrzuceniem aplikacji!

- Dokument potwierdzający kompetencje w języku angielskim (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Po przyjeździe do Polski

Student musi złożyć wszystkie zalegalizowane dokumenty w biurze przyjęć, a także ważną wizę i ubezpieczenie zdrowotne.

AKCEPTUJEMY WYŁĄCZNIE KOLOROWE SKANY ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW. KOPIE, NAWET POTWIERDZONE NOTARIALNIE NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE.       

Certyfikaty językowe

Kandydat musi złożyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:

 • dyplom międzynarodowej matury,
 • dyplom europejskiej matury,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był język angielski,
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2, zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego: nauka, nauczanie, ocena (CEFR)”.

Osoby, których językiem ojczystym jest język angielski nie muszą przedstawiać dodatkowych certyfikatów.

Wymagania dotyczące zdjęć

Wymagania dotyczące zdjęć

Pełny opis wraz z przykładami możesz znaleźć pod adresem:https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one:

Uwagi techniczne

 • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm o odpowiedniej jakości. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie wykadrowanie go w systemie.
 • Jeśli zasady przyjęcia na uczelnię wymagają dostarczenia papierowego zdjęcia, to powinno być ono identyczne z przesłaną wersją elektroniczną.

Ogólne informacje

 • zdjęcie powinno być aktualne,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie ciebie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę,
 • zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Okulary i soczewki kontaktowe

 • Jeśli nosisz okulary korekcyjne — możesz zrobić zdjęcie w okularach. Twoje oczy muszą być dobrze widoczne, a na zdjęciu nie może być odblasków na skutek odbicia światła od szkieł. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez okularów.
 • Jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz zrobić zdjęcie w soczewkach, o ile nie zmieniają one Twojego naturalnego kształtu i koloru oczu.
 • jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Pamiętaj, aby do zdjęcia dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nakrycie głowy

 • Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Wtedy do zdjęcia dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej. Pamiętaj, że musi to być wspólnota, która jest zarejestrowana w Polsce.
 • Cały owal twarzy oraz linii uszu musi być odsłonięty.

Wygląd twarzy na zdjęciu

 • twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, głowa nie może być przekrzywiona,
 • zdjęcie powinno przedstawiać widoczny owal twarzy, bez półprofilu,
 • musisz mieć naturalny wygląd twarzy, zamknięte usta oraz całkowicie widoczne brwi,
 • fryzura na zdjęciu może wystawać poza obrys zdjęcia,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, widoczne wraz ze źrenicami (na przykład nie mogą być zakryte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych "czerwonych oczu",
 • uszy nie muszą być widoczne.

Tło i oświetlenie zdjęcia

 • białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
 • zdjęcie musi pokazywać jedynie osobę, która jest fotografowana,
 • twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach oraz cienie na twarzy).

Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia

 • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,
 • kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła),
 • zdjęcie powinno zostać wykonane w neutralnej kolorystyce i odpowiedniej rozpiętości tonalnej (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
 • jeśli przesyłasz skan zdjęcia papierowego, to nie może mieć ono załamań ani innych uszkodzeń powierzchni,
 • zdjęcie musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Biżuteria

 • Jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Aby uniknąć ewentualnych problemów, lepiej zrobić zdjęcie bez biżuterii.
 • Jeśli usunięcie biżuterii mogłoby spowodować uszkodzenie uszu lub twarzy — możesz zrobić zdjęcie w biżuterii, nawet jeśli zasłania owal twarzy lub zaburza tło.

STYPENDIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

STYPENDIUM DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(wyłącznie online przez USOSweb)


Termin składania wniosków online w październiku: 25 września - 5 października 2023 r.

Termin składania wniosków w innych miesiącach: od 25 dnia poprzedniego miesiąca do 5 dnia danego miesiąca (na który przekazywane jest stypendium)

Student składa wniosek przez USOSweb z załączonym skanem PDF orzeczenia o niepełnosprawności.


STYPENDIUM REKTORA

(wyłącznie online przez USOSweb)


Stypendium rektora przeznaczone jest dla studenta, który posiada średnią ocen minimum 4,0
za nadzwyczajne osiągnięcia w nauce lub sztuce, lub osiągnięcia sportowe w zawodach co najmniej krajowych.


Termin składania wniosków:

- na semestr zimowy: 10 października - 20 października 2023 r.

- na semestr letni: 1 marca - 10 marca 2024 r.


Student składa wniosek przez USOSweb z załączonym zaświadczeniem PDF o osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych.


Wszystkie niezbędne dokumenty (zaświadczenie PDF o osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych) powinny być przygotowane przed 10 października, ponieważ ułatwi to złożenie prawidłowo wniosku w terminie.


ZAPOMOGA

(wyłącznie online przez USOSweb)


Zapomoga  to doraźna pomoc dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak:

- nieszczęśliwy wypadek;

- choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli zachodzi potrzeba zakupu drogich leków;

- utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka;

- pożar, powódź lub klęska żywiołowa, w wyniku której uszkodzeniu uległo mieszkanie, dom lub zagroda;

- szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego (np. kradzieży);

- utrata stałego źródła dochodu przez studenta lub członka jego rodziny (stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty, alimenty na dziecko, okresowa umowa zlecenia - uzyskane przez co najmniej 12 kolejnych lat umowy - uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy przed jego utratą).


Termin składania wniosków w październiku: 1 października - 5 października 2023 r.


Termin składania wniosków w pozostałych miesiącach: od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.


Wniosek należy złożyć niezwłocznie, natomiast nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia umożliwiającego przyznanie pomocy finansowej. Należy dołączyć dokumenty (skany PDF) potwierdzające takie zdarzenie.


STYPENDIUM SOCJALNE

(wyłącznie online przez USOSweb)


Stypendium socjalne może otrzymać cudzoziemiec, w momencie gdy:

1) zostało wydane zezwolenie na pobyt stały lub pobyt długoterminowy w Unii Europejskiej,

2) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w

art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

3) posiada status uchodźcy wydany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzysta z ochrony czasowej lub

ochroną uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) jest posiadaczem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

5) jest posiadaczem Karty Polaka lub została wydana decyzja potwierdzająca polskie pochodzenie,

6) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) udzielono jej zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub jest posiadaczem wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.


Termin składania wniosków w październiku: 25 września - 5 października 2023 r.


Termin składania wniosków w innych miesiącach: od 1 do 5 dnia danego miesiąca (na który przekazywane jest stypendium).


W pierwszej kolejności student składa oświadczenie o dochodach za pośrednictwem USOSweb, aby następnie ubiegać się o stypendium socjalne.


Należy dołączyć aktualne zaświadczenie PDF (nie starsze niż 3 miesiące) potwierdzające status materialny studenta. Niezbędne zaświadczenia określa Statut Świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej, w szczególności:

- zaświadczenie o dochodach,

- zaświadczenie dotyczące wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),

- zaświadczenie dotyczące informacji o wielkości zagrody,

- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,

- akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu,

- wyrok sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów na dziecko,

- decyzja o przyznaniu renty rodzinnej,

- zaświadczenie z centrum kryzysowego.


Całą niezbędną dokumentację (skany PDF) można przygotować przed 25 września, gdyż ułatwia to złożenie wniosku w terminie.


Czytaj więcej:

https://drive.google.com/file/d/1tl7Rghp8FTQa9c12C65bNrg4znH91l3q/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1xSBNQYGdE1ezHYhfxt7st0rnUMmlQ22j/view?usp=sharing

 

II.STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

STYPENDIUM

Stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia.

Politechnika Śląska oferuje stypendium dla swoich najlepszych studentów cudzoziemców pierwszego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Stypendium to jest dostępne dla studentów na pierwszym lub drugim cyklu kształcenia, tj. dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

https://www.polsl.pl/rn3-dwz/konkurs-na-stypendium/ 

 

III. STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU NAWA

Studenci zagraniczni - NAWA

Zakwaterowanie

OFERTA UCZELNI

Admission Office automatycznie rezerwuje miejsce w akademiku dla każdego studenta. Jeśli jednak nie potrzebujesz miejsca w Domu Studenta, skontaktuj się z nami.

PŁATNOŚĆ ZA DOM STUDENTA MOŻLIWA TYLKO PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI !

Politechnika Śląska posiada własne domy studenckie, którymi zarządza administracja uczelni. Pokoje mogą różnić się od siebie standardem.

Najczęstszą ofertą są pokoje dwuosobowe i trzyosobowe.

Akademiki znajdują się na terenie kampusu uniwersyteckiego w odległości 10 minut od wydziałów. Informujemy również. że posiadamy akademiki w Zabrzu i Katowicach.

Zakwaterowanie studentów następuje według liczby dostępnych miejsc w każdym domu studenckim.

Admission Office informuje, że nie pomaga studentom w znalezieniu prywatnego pokoju/mieszkania.

Po przyjeździe do akademika należy wpłacić depozyt w wysokości 200 euro, który zostanie zwrócony po wymeldowaniu.

 

LISTA DOMÓW STUDENCKICH ORAZ CENNIK:

Nazwa akademika

rodzaj pokoju

płatność za 1 miesiąc

płatność za 1 noc/os

Alaska

dwuosobowy

510 zł

34 zł

Babilon

dwuosobowy

510 zł

34 zł

Karlik

segment trzyosobowy zajmowany
przez dwie osoby

470 zł

31 zł

Strzecha

dwuosobowy

640 zł

43 zł

Elektron

dwuosobowy

640 zł

43 zł

Ondraszek

dwuosobowy

440 zł

30 zł

Piast

dwuosobowy

440 zł

30 zł

Barbara

dwuosobowy

640 zł

43 zł

Karolinka

dwuosobowy

640 zł

43 zł

Sezam

dwuosobowy

740 zł

50 zł

UWAGA - Główny kampus uczelni znajduje się w Gliwicach jednak:

Katowice

Wydział Transportu

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 

Akademik „Babilon”

Zabrze

Wydział Organizacji i Zarządzania

Dom Studenta "Alaska" 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

 

WYPOSAŻENIE

Pokoje posiadają podstawowe wyposażenie jak: łóżka, biurko, szafa, pościel i prześcieradła, krzesło, lampka na biurko, grzejnik (w sezonie zimowym). Kuchnia nie jest wyposażona w sztućce, garnki, patelnie ani naczynia. Lodówki są częściowo dostępne w akademikach – jednak nie każdy pokój / akademik je posiada.

Kuchnia i łazienki czasem wspólne dla całego piętra. Każdy dom studencki posiada udogodnienia takie jak sala telewizyjna, siłownia, sala do ping-ponga oraz każdy pokój ma dostęp do Internetu.

Dostęp do Internetu

W celu uzyskania dostępu do Internetu należy postępować następująco:

 • posiadać swój komputer z prawidłowo zainstalowaną kartą sieciową (przewodową),
 • kupić kabel sieciowy łączący komputer z gniazdkiem,
 • wydrukować i wypełnić wniosek WIELKIMI LITERAMI; do wypełnienia formularza zgłoszeniowego potrzebny będzie adres MAC karty sieciowej,
 • wniosek dostarczyć osobiście do administratora sieci (polski student mieszkający w tym samym akademiku; numer jego pokoju jest dobrze znany pracownikom akademika),
 • podłączenie do sieci jest bezpłatne.

ZAMELDOWANIE

Do zameldowania potrzebne są:

 • 1 zdjęcie paszportowe,
 • ważny paszport lub dowód osobisty.

Procedura zameldowania odbywa się w:

Biurze Administracji Osiedla Studenckiego, które mieści się na parterze w Domu Studenckim “Karlik” cz.A przy ulicy ul. Kujawskiej 10 w Gliwicach.

Zameldowania można dokonać zaraz po Państwa przyjeździe. Informujemy, że osobą właściwą do zameldowania jest kierownik akademika.

Zdjęcie paszportowe jest potrzebne do sporządzenia Karty Mieszkańca . Po zameldowaniu otrzymasz Kartę Mieszkańca (Mieszkańca), która uprawnia do wejścia do akademika. Noś go w portfelu i pokazuj recepcję przy każdym wejściu. Paszport lub dowód osobisty zabiera się na chwilę w celu sporządzenia notatki z podanych tam informacji. Na podstawie zebranych informacji Twój pobyt czasowy w Gliwicach jest rejestrowany przez Kierownika DS w miejscowym Urzędzie Miejskim.

REGULAMIN AKADEMIKA - główne punkty

- cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 6:00; okaż szacunek swoim sąsiadom,

- wchodząc do akademika należy okazywać Kartę Mieszkańca (przekazana w momencie zameldowania),

- wychodząc z akademika należy zostawić klucz na recepcji,

- wszyscy studenci mogą korzystać z pralni, kuchni i sali telewizyjnej (klucze do odbioru w recepcji),

- zmiana pościeli co 3 tygodnie,

- utrzymuj pokój, kuchnię, łazienkę i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia w czystości,

- śmieci należy wyrzucać regularnie i tylko w wyznaczonych miejscach - nikt nie zrobi tego za Ciebie,

- student może zmienić pokój tylko za zgodą kierownika domu studenckiego,

- w celu efektywniejszego wykorzystania miejsc w akademiku studenci są zobowiązani do zmiany pokoju, jeśli tak postanowi kierownik domu studenckiego,

- miesięczna opłata za miejsce w akademiku musi być dokonana do 10 dnia każdego miesiąca w banku lub na poczcie,

- w przypadku poważnego wyrządzenia szkody lub nagannego zachowania student może zostać wydalony z domu studenckiego,

- studenci otrzymują pościel i inne wyposażenie, za które ponoszą odpowiedzialność materialną do czasu zwrotu w momencie wykwaterowania przez kierownika domu studenckiego,

- podczas wymeldowania należy zwrócić sprzęt, dopełnić wszelkich formalności i zostawić pokój posprzątany,

- w przypadku braku wyposażenia lub zniszczenia pokoju student zostanie obciążony kosztami naprawy poprzez zmniejszenie kaucji za depozyt.

WYMELDOWANIE

Zanim wyjdziesz z pokoju:

- upewnij się, że dokonałeś wszystkich płatności za pokój (opłata miesięczna/dzienna; w przypadku wątpliwości dotyczących opłaty/ kwoty do zapłaty skontaktuj się z kierownikiem Twojego domu studenckiego),

- zostaw pokój posprzątany tak, jak sam chciałbyś go zastać po przyjeździe; standard/warunki pokoju oraz wyposażenie zależą od użytkowników,

- nie zapomnij zabrać wszystkich swoich rzeczy,

- oddać klucze do recepcji.

Filmy promocyjne:

SUT Presentation:

https://www.youtube.com/watch?v=2sfE-o9dHcA&feature=youtu.be  

SUT - a perfect place to study:

https://www.youtube.com/watch?v=oJ7fSLBcoM0  

SUT - You Choose:

https://www.youtube.com/watch?v=qjbVtbF6w9o&feature=youtu.be  

Information about our recruitment process:

https://youtu.be/GeDDJPF28X8  

Information about our recruitment process: 

https://youtu.be/GeDDJPF28X8  

Information about our recruitment process: 

https://youtu.be/GeDDJPF28X8  

 1. Jak mogę zarezerwować miejsce w Akademiku?

Jak tylko otrzymamy skan twojej wizy zarezerwujemy miejsce w jednym z naszych domów studenckich, które znajdują się administracją Politechniki Śląskiej

2. Jaki jest koszt?

Cena pokoju zależy od tego czy jest to pokój dwu- czy trzyosobowy.

Zazwyczaj jest to około 410-670 zł (90-150 euro) za miesiąc

3. Kiedy powinienem zapłacić za Akademik?

Po przyjeździe

4. Czy jest możliwość zmiany Akademika?

Rezerwujemy pokoje w zależności od wolnych miejsc jednak jeśli sytuacja jest bardzo indywidualna, możliwe jest, że po przyjeździe będziemy mieli miejsce w innym akademiku, więc może być możliwa zmiana akademika.

5. Kiedy mogę otrzymać list akceptacyjny?

W momencie kiedy twoja aplikacja zostanie warunkowo zaakceptowana przez Koordynatora Wydziałowego oraz dokonasz wpłaty za pierwszy semestr (wpłata jest wymagana przez ambasadę) przygotujemy dla Ciebie list. Tym samym twój status w systemie zostanie zmieniony na zaakceptowany.

6. Czy mogę otrzymać papierową wersję listu końcowego?.

Papierową kopię wyślemy za pośrednictwem firmy kurierskiej, a skan listu zostanie wysłany do kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.

7. Czy powinienem przetłumaczyć mój dyplom?

Dokumenty mogą być złożone w języku polskim LUB angielskim, co oznacza, że jeśli twój dyplom jest w języku angielskim, nie musisz go tłumaczyć. Jeśli Twój dyplom lub transkrypt wydany jest w języku rosyjskim, ukraińskim lub w innym języku, powinieneś przetłumaczyć go na język polski lub angielski.

8. Kiedy należy ubiegać się o wizę?

JAK NAJWCZEŚNIEJ, ze względu na dużą liczbę aplikantów, terminy w wielu ambasadach są bardzo odległe, czasami nawet około 2 miesięcy. Proszę nie czekaj na oryginał listu akceptacyjnego aby zarezerwować termin wizyty w ambasadzie. Dodatkowo upewnij się wcześniej, aby mieć pewność, że cała procedura zakończy się przed rozpoczęciem semestru. Można to zrobić na stronie internetowej: https://www.e-konsulat.gov.pl/

9. Jakie dokumenty są wymagane do aplikacji wizowej?

Wniosek wizowy należy złożyć wraz z 2 zdjęciami biometrycznymi, dokumentem podróży oraz innymi dodatkowymi dokumentami indywidualnie określonymi przez konsula.

Przed wypełnieniem wniosku zaleca się kontakt z placówką konsularną, w której zamierzają państwo złożyć wniosek wizowy, aby dowiedzieć się, jakie dodatkowe dokumenty będą wymagane w państwa konkretnym przypadku. Ambasada zazwyczaj wymaga potwierdzenia wpłaty czesnego. Lista kontrolna wymaganych dokumentów znajduje się tutaj:

https://mumbai.mfa.gov.pl/resource/c3da60c4-5b80-4f2b-9999-0fd9c54a4808:JCR

Jest to tylko przykład z ambasady w Bombaju, ale lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie każdej polskiej ambasady.

Z uczelni otrzymasz 2 dokumenty - list akceptacyjny w języku angielskim oraz potwierdzenie przyjęcia na studia (w języku polskim). Oba dokumenty są wymagane przez wszystkie Ambasady.

10. Które lotnisko w Polsce powinienem wybrać?

Wybierz najbliższe, czyli lotnisko w Katowicach (Pyrzowice) lub Krakowie (Balice). Jeśli przylatujesz do Warszawy pamiętaj, że jest ona oddalona od Gliwic o około 400 km.

11. Czy macie jakąś procedurę zwrotu pieniędzy w przypadku odmowy wydania wizy?

Tak, w przypadku odmowy wydania wizy - opłata za czesne zostanie zwrócona, pomniejszona zostanie z jednak o koszty bankowe. W każdym innym przypadku, nie mieszczącym się w wyżej wymienionych kategoriach, w szczególności bezprawnego wykorzystania polskiej wizy, zwrot opłaty nie jest możliwy. Jeśli potrzebują państwo papierowej wersji listu akceptacyjnego w celach wizowych, możemy ją wysłać firmą kurierską, ale w przypadku odmowy wydania wizy koszt tej przesyłki zostanie odliczony od zwrotu czesnego.

12. Co powinienem zabrać ze sobą do Polski?

 Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty złożone podczas procesu aplikacji oraz paszport. Dyplom i transkrypt powinny być zalegalizowane.

Należy zabrać ze sobą ciepłe ubrania, ponieważ zimą temperatura może spadać poniżej -15 stopni Celsjusza.  Wszystkie inne ważne rzeczy można kupić w sklepach w Polsce. Mamy tu również wiele centrów handlowych.

13. Usunięto

14. Jakie dokumenty muszą być zalegalizowane?

Dyplom i transkrypt ze szkoły średniej dla studiów licencjackich oraz dyplom i transkrypt z poprzedniej uczelni dla studiów magisterskich.

15. Jakie dokumenty potwierdzające znajomość języka są akceptowane?

Lista dokumentów znajduje się w sekcji:  "Wymagania dotyczące języka angielskiego".

16. Mam status warunkowo zaakceptowany co to oznacza?

Twoja aplikacja została zaakceptowana przez Koordynatora Wydziałowego. Otrzymałeś fakturę za czesne i teraz czekamy na twoją wpłatę. Jak tylko potwierdzimy twoją wpłatę w naszym Biurze Finansowym, otrzymasz list końcowy.

17. Kiedy powinienem przyjechać do Polski?

Otrzymasz informację z naszego Admission Office o Dniach Orientacyjnych, zazwyczaj jest to ostatni tydzień września lub w przypadku semestru wiosennego będzie to połowa lutego. Zalecamy przyjazd jeden lub dwa dni wcześniej, aby poznać kampus i okolicę.

18. Jak mogę uzyskać informacje o statusie aplikacji?

Możesz łatwo sprawdzić status swojej aplikacji na swoim profilu. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, możesz napisać maila na adres study@polsl.pl.  Ze względu na naszą prywatną politykę nie możemy udzielić Ci żadnych informacji podczas rozmowy telefonicznej.

19. Jak mogę zapłacić za aplikację?

Akceptujemy tylko płatności przelewem. Informacja o numerze konta dostępna jest na twoim profilu w sekcji "Płatności". Nazwa właściciela konta to Politechnika Śląska, ale można też użyć nazwy angielskiej - Silesian University of Technology.  Informujemy, że opłata aplikacyjna nie podlega zwrotowi.

20. Ambasada wymaga ubezpieczenia zdrowotnego podczas procedury wizowej, jak mogę je wykupić?

Jednym z wymaganych dokumentów podczas procedury wizowej jest ubezpieczenie zdrowotne, ale nie musi to być ubezpieczenie polskie. Należy znaleźć firmę ubezpieczeniową w swoim kraju i wykupić ubezpieczenie, które będzie ważne w Polsce przez co najmniej rok.

21. Co to znaczy, że kurs będzie otwarty pod warunkiem zebrania grupy 10 studentów?

Oznacza to, że istnieje duże ryzyko, że ten kurs nie będzie otwarty. Zazwyczaj ostateczna decyzja zapada pod koniec bieżącego naboru, więc nawet jeśli decyzja będzie pozytywna, nie będzie wystarczająco dużo czasu na uzyskanie wizy. Najlepszą opcją jest wybranie dodatkowego kursu, który nie ma żadnych limitów. Jeśli zostaniesz przyjęty, możesz łatwo ubiegać się o wizę. Kiedy przyjedziesz do Polski i kurs pierwszego wyboru zostanie otwarty, zostaniesz zapisany na ten kurs. Jeśli nie, możesz nadal studiować na drugim kierunku.

22. Jaka jest minimalna średnia aby dostać się na Uniwersytet?

U nas nie ma takiego limitu, każdy kandydat jest traktowany indywidualnie. Na naszej stronie internetowej na każdym kierunku znajduje się informacja, jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Ostateczna decyzja należy do Koordynatora Wydziałowego i jest ostateczna. Jeśli w Twoim kraju przedstawiony dokument jest pozytywny tym samym uprawnia cię do podjęcia studiów to w Polsce również. POZA TYM PAMIĘTAJ, ŻE JEŚLI W TWOIM KRAJU WYMAGANE JEST PEWNE MINIMUM OCEN/PUNKTÓW, ABY DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA WYŻSZE, TO W POLSCE BĘDZIE TAK SAMO.

23. Jakie dokumenty powinienem złożyć?

Należy złożyć wszystkie dokumenty wymienione w sekcji wymagane dokumenty:

Podczas aplikacji wszyscy Kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty:

 Dla programów studiów licencjackich

 1. Świadectwo ukończenia szkoły (zalegalizowane lub opatrzone apostille) uzyskane za granicą uprawniające do podjęcia studiów na wszystkich typach uczelni w kraju właściwym dla systemu edukacji wydającego świadectwo. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Kandydat powinien również dostarczyć oświadczenie, że jego świadectwo ukończenia szkoły pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia w kraju, w którym zostało wydane - jeśli takie oświadczenie nie jest już zapisane na świadectwie. Dokumentem tym może być np. wydanie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w twoim kraju.
 3. Jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dla studiów w języku polskim);
 4. Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
 5. Zdjęcie (bez biżuterii, bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem twarzy).

Dla programów studiów magisterskich

 1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich (wraz z suplementem, jeśli dotyczy) lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia w kraju w którym został wydany. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język angielski lub polski przez tłumacza przysięgłego.
 1. Kandydat powinien także dostarczyć oświadczenie, że jego dyplom pozwala na podjęcie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany - jeśli takie oświadczenie nie jest już zapisane na dyplomie. Dokumentem tym może być np. wydanie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Twoim kraju.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów w języku polskim);
 1. Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
 2. Zdjęcie (bez biżuterii, bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem twarzy).

Ponadto musisz wiedzieć, że jeśli w Twoim kraju do rozpoczęcia studiów wymagany jest jakiś dodatkowy dokument, będzie on również wymagany w Polsce (np. egzamin państwowy po szkole średniej).

24. Moja ambasada oczekuje dowodu na zakwaterowanie, co powinienem zrobić?

W liście akceptacyjnym znajduje się informacja o zakwaterowaniu oraz potwierdzenie, że miejsce dla Ciebie jest już zapewnione, ale adres zostanie ustalony później.

Jeśli potrzebujesz podać w aplikacji wizowej konkretny adres, możesz wpisać główny adres uczelni. Jest to ulica Akademicka nr 2a, 44-100 Gliwice.

Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów.

25. Jak mogę uzyskać potwierdzenie, że moje świadectwo/dyplom ukończenia szkoły średniej pozwala mi na podjęcie studiów w kraju i za granicą?

Zgodnie z naszym prawem krajowym, jeśli dokument daje ci prawo do podjęcia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia w twoim kraju, to daje ci takie samo prawo tutaj, w Polsce. Czasami ta informacja jest już zapisana na dokumentach. Jeśli nie, musisz udać się do swojego Ministerstwa Edukacji (lub podobnej instytucji) i poprosić o potwierdzenie, że masz prawo do podjęcia studiów. Dokument ten nazywany jest „Eligibility Statement”.

Eligibility Statement jest formalnym dokumentem potwierdzającym, że posiadana przez kandydata dokumentacja pozwala na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym w systemie edukacyjnym, w którym została wydana.

INŻYNIER

Jest to dokument z potwierdzeniem, że świadectwo ukończenia szkoły średniej oficjalnie uprawnia cię do podjęcia studiów wyższych (uniwersyteckich) w kraju, w którym ukończyłeś szkołę średnią. Powinien on zawierać takie stwierdzenie jak:

Świadectwo nr uprawnia jego posiadacza, Pana/Panią <imię i nazwisko ucznia> do kontynuowania nauki na poziomie wyższym (uniwersyteckim) w ".

UWAGA 

Oświadczenie Eligibility Statement powinno odnosić się do kraju/systemu edukacyjnego państwa, w którym dokument został wydany - nie Polski. Staraj się unikać zdań, które stwierdzają, że możesz "kontynuować studia w dowolnym kraju świata" itp.

Jeśli dokument główny nie posiada żadnego numeru referencyjnego, to proszę podać inne dane, które będą bezpośrednio nawiązywały do danych zawartych w dokumencie głównym.

Może zostać wystawiony przez:

 • twoja szkoła średnia
 • ministerstwo edukacji kraju, w którym znajduje się uczelnia
 • czasem także taki dokument wystawiany jest przez Ambasadę RP w kraju uczelni. Jest również możliwość, że taki dokument można otrzymać w Ambasadzie kraju kandydata w Polsce

MAGISTER INŻYNIER

Jest to dokument z potwierdzeniem, że posiadany przez Ciebie tytuł inżyniera oficjalnie uprawnia cię do podjęcia studiów magisterskich w kraju, w którym ukończyłeś studia licencjackie. Powinien on zawierać takie stwierdzenie jak:

Dyplom inżyniera nr. [numer dyplomu] uprawnia jego posiadacza, Pana/Panią [Pana/Pani] do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w [nazwa kraju, w którym ukończył/a Pan/Pani studia licencjackie].

UWAGA

Oświadczenie o kwalifikowalności powinno odnosić się do kraju/systemu edukacyjnego państwa, w którym dokument został wydany - nie Polski. Staraj się unikać zdań, które stwierdzają, że możesz "kontynuować studia w dowolnym kraju świata" itp.

Jeśli dokument podstawowy nie posiada żadnego numeru referencyjnego, to proszę podać inne dane, które będą bezpośrednio nawiązywały do informacji zawartych dokumencie podstawowym.

Może być wystawiony przez:

 • twój uniwersytet
 • ministerstwo edukacji kraju, w którym znajduje się uczelnia
 • czasem także taki dokument wystawiany jest przez Ambasadę RP w kraju uczelni. Jest również możliwość, że taki dokument można otrzymać w Ambasadzie kraju kandydata w Polsce

Jeśli w twoim kraju wymagany jest jakiś dodatkowy egzamin państwowy, bez którego nie możesz rozpocząć studiów w twoim kraju, to my również będziemy go oczekiwali.   

26. Czy mogę ubiegać się o jakieś stypendium?

Wszystkie informacje o dostępnych stypendiach znajdziesz na naszej stronie internetowej 

 • PŚ Stypendia

Aby uzyskać więcej szczegółów, można skontaktować się z Sekcją Stypendialną:

stypendia@polsl.pl
telefon: +48 32 237 14 63
telefon: +48 32 237 11 56

oraz w sprawie stypendium projakościowego dla studentów zagranicznych

Więcej szczegółów można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą

e-mail: RN3@polsl.pl

telefon: +48 32 237 19 44

27. Jak długo trwa proces przyjęcia na studia?

Zależy to od wielu czynników, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jeśli wpłacisz opłatę i otrzymamy ją, to twoje podanie zostanie sprawdzone w Admission Office (około 3-4 dni).

Jeśli wszystko się zgadza, aplikacja zostanie wysłana do Koordynatora Wydziałowego (sprawdzenie na Wydziale trwa około 7 dni). Następnie przygotowujemy list akceptacyjny (ok. 2 dni) i czekamy na wpłatę czesnego (zazwyczaj trwa to ok. 2 tygodni). Po otrzymaniu wpłaty przygotowujemy ostateczną wersję listu akceptacyjnego (4-5 dni).

28. Czy wybieram specjalizację podczas procesu rekrutacji?

Nie, specjalizację wybiera się na kierunku studiów, na który zostaje się przyjętym w trakcie trwania studiów.

Admission Office udziela wsparcia potencjalnym kandydatom, aby umożliwić im zostanie studentami Politechniki Śląskiej.

Admission Office pomaga zagranicznym kandydatom w procesie rekrutacji, rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie na studia oraz wprowadzaniu przyjętych studentów do społeczności Politechniki Śląskiej.

Zakres zadań Admission Office:
- Proces rekrutacyjny
- Sprawdzanie dokumentów
- Wydawanie dokumentów akceptacyjnych
- Konsultacje wizowe
- Przygotowywanie Dni Orientacyjnych (zapoznawczych)
- Potwierdzanie dokumentów
- Zorganizowanie odbioru z lotniska
- Zorganizowanie zakwaterowania w Domach Studenckich
- Przygotowanie analiz i statystyk do wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań Uczelni
- Koordynacja procesu zwrotu kosztów czesnego
- Stały kontakt z kandydatami na studia na każdym etapie rekrutacji

 

Politechnika Śląska
Centrum Obsługi Studiów
Admission Office
ul. Akademicka 2A, pok. 282
44-100 Gliwice

 

Telefon: +48 32 237 16 90
E-mail: study@polsl.pl

 

Pracownicy Admission Office

mgr Sabina Gorczyca-Kamaj
Kierownik Sekcji Admission Office
Sabina.Gorczyca-Kamaj@polsl.pl

 

mgr Katarzyna Dydo
Specjalista Administracyjny
Katarzyna.Dydo@polsl.pl

 

mgr Karolina Kańska
Samodzielny Referent Administracyjny
Karolina.Kanska@polsl.pl

 

Aby porozmawiać z przedstawicielem działu Admission Office, prosimy o kontakt mailowy na adres study@polsl.pl lub telefoniczny +48322371690.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie