A A+ A++

Do zadań Centrum Obsługi Studiów należą:

 1. organizacja i koordynacja przebiegu studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, w tym prowadzenie albumu studentów i albumu doktorantów na studiach doktoranckich,
 2. nadzór nad stosowanym w Uczelni systemem rekrutacji na studia i systemem obsługi przebiegu studiów oraz współpraca z ich użytkownikami,
 3. współpraca z zespołami technicznymi ds. obsługi rekrutacji oraz centralną komisją rekrutacyjną prowadzącą postępowanie w sprawie przyjęcia na studia,
 4. rekrutacja cudzoziemców na pełen cykl kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz do szkoły doktorskiej,
 5. prowadzenie księgi dyplomów oraz przedkładanie do podpisu rektora dyplomów ukończenia studiów,
 6. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
 7. opracowywanie sprawozdawczości z zakresu studiów i związanej z tym statystyki,
 8. nadzór nad biurami obsługi studentów,
 9. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pełnomocnikami rektora w zakresie kształcenia,
 10. przygotowywanie dokumentacji w ramach odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarg studentów i doktorantów na studiach doktoranckich oraz wniosków o obniżenie bądź zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne,
 11. nadzór nad prawidłową organizacją studenckich praktyk zawodowych, współpraca z jednostkami realizującymi kształcenie na studiach oraz komisją ds. praktyk i obozów naukowo-badawczych, w zakresie studenckich praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych,
 12. koordynacja procesu przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów i doktorantów na studiach doktoranckich oraz koordynacja działalności stypendialnej na studiach doktoranckich,
 13. koordynacja procesu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów,
 14. współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi ds. studentów i doktorantów oraz obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów,
 15. współpraca ze środowiskiem studenckim oraz ze środowiskiem doktoranckim w zakresie studiów doktoranckich, samorządem i jego agendami, organizacjami, w tym studenckimi kołami naukowymi,
 16. współdziałanie z Administracją Osiedla Studenckiego w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich oraz spraw związanych z zakwaterowaniem cudzoziemców,
 17. wsparcie cudzoziemców przyjętych na studia do momentu podjęcia studiów (m.in. zapewnienie transportu z lotniska, organizacja Dni Orientacyjnych czy pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu),
 18. współdziałanie z placówkami służby zdrowia oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie opieki zdrowotnej nad studentami i doktorantami na studiach doktoranckich,
 19. koordynacja spraw w zakresie realizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń i innych form kształcenia prowadzonych przez Uczelnię,
 20. koordynacja procesu związanego z planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz planowaniem i rozliczaniem godzin dydaktycznych innych osób prowadzących zajęcia,
 21. zbiorcze i indywidualne planowanie i rozliczanie wykonania godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich,
 22. opracowywanie i analiza sprawozdawczości w zakresie planowania i rozliczania wykonania godzin dydaktycznych w Uczelni,
 23. analiza i opracowywanie danych dotyczących jakości kształcenia w oparciu o wyniki prowadzonych badań ankietowych oraz innych materiałów,
 24. współpraca z Uczelnianą Radą ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w zakresie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 25. prowadzenie spraw studentów i doktorantów niepełnosprawnych w ramach działań Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
  • koordynacja i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnością,
  • bieżąca obsługa kandydatów, studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz analiza i sporządzanie sprawozdań z działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami dla władz Uczelni,
  • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością,
 26. udostępnianie danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej,
 27. nadzór nad organizacją i przebiegiem Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”,
 28. koordynacja działań prowadzonych w ramach programu mentorskiego „Rozwiń skrzydła”,
 29. opracowywanie i aktualizacja standardów dostępności,
 30. koordynacja wszystkich działań w zakresie dostępności Uczelni,
 31. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług Uczelni,
 32. opiniowanie inwestycji i modernizacji (remontów) obiektów, na każdym etapie ich realizacji, pod kątem dostępności,
 33. zapewnienie ewidencji obiektów dostępnościowych,
 34. koordynacja przygotowania raportu dostępności,
 35. przygotowywanie wytycznych oraz działań informacyjnych i szkoleniowych na temat dostępności Uczelni.
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie