A A+ A++

Przepisy i informacje ogólne

Przepisy i informacje ogólne

Stypendia i zapomogi są przyznawane na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej. Przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio również do doktorantów, którzy rozpoczęli studia trzeciego stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020. O przyznanie świadczeń nie mogą natomiast ubiegać się doktoranci szkoły doktorskiej.

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów (Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.).

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O ŚWIADCZENIACH

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754) od dnia 1 lutego 2023 r. został podwyższony próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne do kwoty 1294,40 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

 1. zamieszkanie studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
 2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
 2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
 3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
 4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

Stypendium rektora może otrzymać student, który realizuje na bieżąco tok studiów, uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wszystkie osiągnięcia są punktowane zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium rektora określonymi w Regulaminie.

Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ

Przyznanie świadczenia lub odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja jest doręczana drogą elektroniczną.

Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student ukończył studia lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymał to świadczenie, bądź w przypadku, gdy upłynął okres 12 semestrów.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie