A A+ A++
photo
Autor: Łukasz Rataj Publikacja: 08.02.2021 Aktualizacja: 01.03.2021

Zasady podziału środków w Politechnice Śląskiej na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców

w rozumieniu art. 360 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) na dzień złożenia wniosku ustalone przez Radę ds. Nauki w dniu 17 kwietnia 2020 r.

1. Konkurs na finansowanie zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców odbywasię w ramach jednostki wewnętrznej.

2. Wnioski rozpatruje 3 osobowa komisja powołana przez kierownika jednostki wewnętrznej.

3. Komisja ogłasza konkurs na zadania badawcze, w tym określa termin składania wniosków. Komisja może ogłosić odrębny konkurs dla osób nie posiadających stopnia naukowego doktora.

4. O finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy jako wnioskodawcy indywidualni lub zespoły badawcze złożone z osób, które w terminie pozytywnie rozliczyły realizowane wcześniej w Uczelni zadania badaweze finansowane w ramach subwencji lub dotacji statutowej.

5. Wnioski powinny zawierać:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy

b) skład zespołu wykonawców, jeśli dotyczy

c) temat zadania badawczego

d) cel naukowy zadania

e) opis tematyki badawczej

f) przewidywane wymierne efekty, w szczególności: publikacje, wnioski o finansowanie badań naukowych z innych źródeł, wnioski patentowe, staże naukowe, udział w szkoleniach i konferencjach

g) dorobek naukowy wykonawców w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku

h) planowane wydatki

6. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków wg następujących kryteriów:

a) wartość naukowa projektu - 0-3 pkt.

b) potencjał wnioskodawców, z uwzględnieniem etapu rozwoju kariery - 0-3 pkt.

c) przewidywane wymierne efekty - 0-2 pkt.

d) zasadność planowanych wydatków - 0-2 pkt.

7. Komisja sporządza listę rankingową wraz z proponowaną wysokością finansowania poszczególnych zadań badawczych, którą przedstawia kierownikowi jednostki wewnętrznej.

8. Kierownik jednostki wewnętrznej przedstawia Radzie jednostki propozycję zadań badawczych proponowanych do finansowania, biorąc pod uwagę listę rankingową sporządzoną przez komisję.

9. Rada jednostki zatwierdza plan zadaniowe-finansowy zadań realizowanych w jednostce wewnętrznej.

10. W ramach przyznanych środków można pokrywać koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania badawczego:

a) odbywania staży naukowych za granica,

b) współpracy naukowej krajowej i zagranicznej, w tym koszty delegacji,

c) działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnieć naukowych jednostki wewnętrznej,

d) uczestnictwa w konferencjach naukowych,

e) finansowania publikacji naukowych,

f) usług obcych,

g) zakupu materiałów,

h) zakupu nowych pozycji literatury oraz dostępu do baz danych,

i) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

j) uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach,

k) zatrudnienia osób z zewnątrz (umowy zlecenia, umowy o dzieło) wykonujących niezbędne prace pomocnicze,

l) związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń patentowych przez rzeczników patentowych,

m) związane z komercjalizacja, wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, m.in. analizy potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowania projektów komercjalizacji,

n) inne wydatki po uzyskaniu zgody rektora.

11. Wykonawcy składają raport z realizacji zadania badawczego wg załącznika do zarządzenia nr 70/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

12. Warunkiem koniecznym rozliczenia zadania jest złożenie artykułu do czasopisma, za które waktualnym na dzień składania publikacji wykazie MNiSW przyznano co najmniej 70 pkt. w przypadku zadania badawczego realizowanego indywidualnie lub co najmniej 140 punktów w przypadku zadania badawczego realizowanego w zespole.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Konkurs SUBB dla młodych naukowców

Łukasz Rataj
2022-04-07 08:01:41
2022-04-07 08:03:57
07.04.2022
photo

Prof. Marek Pawełczyk członkiem Polskiej Akademii Nauk

Łukasz Rataj
2021-12-13 07:42:04
2021-12-13 08:14:33
13.12.2021
photo

Prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej. Wybory odbyły się 18 maja.

Łukasz Rataj
2021-05-20 07:30:16
2021-05-22 22:53:34
20.05.2021
photo

Konkurs SUBB dla młodych naukowców

Łukasz Rataj
2021-05-07 12:20:34
2021-05-07 12:51:55
07.05.2021

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie