A A+ A++

POB6.1 Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza

Koordynatorzy
Prof. Natalia Piotrowska RIF, Dr Krzysztof Tomiczek RG
Natalia.Piotrowska@polsl.pl
Tel.: +48 32 2372254
Krzysztof.Tomiczek@polsl.pl
Tel.: +48 32 237 2169, +48 737 994 564

Jednym z nurtów badań prowadzonych w POB6 jest redukcja zanieczyszczeń powietrza, szczególnie ważna w kontekście problemów smogu w miastach. Naukowcy PŚ zajmują się zarówno technologiami pozwalającymi na ograniczenie emisji szkodliwych związków, jak również rozpoznaniem ich źródeł, inteligentnym monitoringiem stężeń związków chemicznych i aerozoli. Badają ich rozkłady czasowo-przestrzenne, również w odniesieniu do zapisów rekonstruowanych na podstawie archiwów geologicznych, takich jak drzewa, torfowiska i inne osady lądowe i morskie. Pracując w interdyscyplinarnych, często międzynarodowych zespołach badawczych, odtwarzają naturalne zmiany klimatu i środowiska w przeszłości zapisane w takich archiwach w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat. W skali ostatnich kilkuset lat podejmują niebagatelne wyzwanie oddzielenia zmian naturalnych od wpływów antropogenicznych. Naukowcy PŚ zgłębiają również interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami atmosfery a klimatem oraz zdrowiem ludzi, jak również procesy adaptacji obszarów miejskich i elementów środowiska naturalnego do zmian klimatu. Pracownicy PŚ wnikają w zagadnienia związane z zanieczyszczeniami i ich wpływem na inne niż atmosfera sfery Ziemi –hydrosferę i litosferę, w aspekcie identyfikacji oraz oznaczania substancji toksycznych, określania ich szkodliwości i poznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się, w celu opracowania sposobów usuwania ich ze środowiska. W pracach badawczych naukowcy PŚ wykorzystują bezzałogowe platformy latające w celu monitorowania i analizy powierzchni Ziemi, w tym gospodarki leśnej. Zespół naukowców posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze rozwoju nowych technologii pozwalających na poprawę sprawności kotłów węglowych, zwiększenie czystości spalin (a w konsekwencji łatwiejsze usuwanie CO2) oraz zmniejszenie emisji związków szkodliwych powstających w procesie spalania. Naukowcy Politechniki Śląskiej mają bogate doświadczenie w obszarze poprawy efektywności procesów oraz ograniczenia emisji szkodliwych związków ze spalania paliw kopalnych. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom prowadzonym w ramach jednego z największych projektów badań stosowanych powstało szereg instalacji pilotowych pozwalających na badania nad możliwością ograniczenia emisji szkodliwych związków.

Inżynierowie PŚzajmują się badaniem obszarów poddanych eksploatacji podziemnej w kontekście ich oddziaływania na środowisko, m. in. emisji gazów i problemu odpadów poprzemysłowych. Prowadzą liczne badania w obszarze możliwości usunięcia metali ciężkich (np. rtęci) poprzez procesy chemiczne i biologiczne, podobnie jak technologie utylizacji odpadów. Badają stateczność wyrobisk i komór podziemnych pod kątem ich wykorzystania do składowania odpadów, także niebezpiecznych, oraz podziemnego składowania gazów. Prowadzą prace nad zrozumieniem interakcji odpadów pogórniczych i energetycznych ze środowiskiem, a także ich bezpiecznym wykorzystaniem, np. do rekultywacji terenów oraz wytwarzania nowych materiałów budowlanych.

W zakresie szeroko rozumianego budownictwa i architektury naukowcy PŚ prowadzą badania nad wzajemnym oddziaływaniem obiektów budowlanych, w tym przemysłowych, oraz środowiska, w którym zostały umieszczone. Badają posadowienie budowli w trudnych warunkach środowiskowych i geotechnicznych oraz wpływ wstrząsów na budowle naziemne i podziemne. Optymalizują efektywność energetyczną budowli, nie zapominając o aspektach architektonicznych infrastruktury. Prowadzą badania nad przyszłością architektury w kontekście zmian klimatycznych, nowych wyzwań i potrzeb ludzkości. Inżynierskie podejście do zagadnień zmian klimatu i środowiska uzupełnione jest przez studia nad etycznymi, społecznymi i ekonomicznymi aspektami tych zmian.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie