A A+ A++

 

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

O ten dokument może ubiegać się cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Na jak długo wydawane są zezwolenia?

Decyzje wydawane są na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Jaki jest status cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego przebywania obcokrajowca na terenie RP i nie zawierał braków formalnych (lub braki zostały uzupełnione w terminie), przebywanie obcokrajowca uznaje się za legalny. Właściwy miejscowo wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży stempel, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt uznaje się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja dotycząca zezwolenia staje się ostateczna.

Czy posiadając stempel potwierdzający złożenie wniosku o pobyt czasowy można podróżować po innych krajach strefy Schengen?

Nie. Stempel wydany przez wojewodę nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po innych krajach strefy Schengen. Cudzoziemiec może wyjechać do kraju swojego pochodzenia, jednak przy ponownym wjeździe na terytorium RP powinien uzyskać wizę.

Czy można przedłużyć kończące się zezwolenie na pobyt czasowy?

Niestety nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na ten rodzaj pobytu. W takim przypadku należy ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Co zrobić, gdy kończy się wiza?

Jeśli chcesz przedłużyć pobyt w Polsce, możesz starać się o pobyt czasowy lub przedłużyć wizę. Warunkiem złożenia dokumentów o pobyt czasowy jest przedstawienie realnego celu pobytu w Polsce, popartego odpowiednimi załącznikami. Celem pobytu może być praca, studia lub pobyt z obywatelem RP. Ważne, aby wniosek został złożony podczas legalnego pobytu, czyli ważnej wizy. Jest to jeden z kluczowych warunków. Jeśli wniosek złożyć po upływie ważności wizy, spotka się on z odmową.

Jak przedłużyć wizę w Polsce?

Przedłużenie wizy musi mieć ważne uzasadnienie. Najczęściej są to wypadki losowe np. choroba i konieczność leczenia.

Jaka jest ważność wizy do Polski?

Wiza krajowa jest wydawana na różne pobyty powyżej 90 dni . Wiza Schengen może mieć ważność do 90 dni.

Czy posiadając w paszporcie wizę do Polski, mogę podróżować do innych krajów Unii Europejskiej?

Tak. Możesz poruszać się po całej strefie Schengen, która nie nie ma granic. Niektóre informacje wskazują, że pierwsza wizyta powinna odbyć się do kraju docelowego. Taką deklarację składasz podczas wypełniania wniosku. Dlatego aplikację wizową składasz w konsulacie kraju, do którego wybierasz się w pierwszej kolejności.

Czy zagraniczny student, absolwent polskiej uczelni, może legalnie pracować w Polsce po zakończeniu studiów?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę , zgodnie § 1 pkt 15 można powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia, który jest  absolwentem polskich stacjonarnych studiów wyższych. Cudzoziemiec musi jednak posiadać legalny pobyt na terytorium RP. Dodatkowo cudzoziemiec, który skończył studia – będący absolwentem polskiej uczelni może ubiegać się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na art. 186 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r. tj. zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli: jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium.  Może on również w przypadku już znalezionej pracy ubiegać się bezpośrednio  o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zgodnie z art. 114 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013r.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie