A A+ A++

Wniosek oraz wymagane dokumenty dotyczące postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomu zagranicznego

Szanowni Państwo

Jestem osobą koordynującą procedurę nostryfikacji dyplomów zagranicznych w Kolegium Studiów. Miło nam, że chcą Państwo złożyć wniosek o nostryfikację dyplomu w Politechnice Śląskiej.

Podaję zatem główne informacje oraz wymagany zakres dokumentów, które należy  złożyć wraz z Wnioskiem do JM Rektora Politechniki Śląskiej.

 1. Wymagane dokumenty dołączone do Wniosku do JM Rektora Prof.dr hab.inż. Arkadiusza Mężyka, to:
 • Dyplom ukończenia studiów – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 • Informacja  o dyplomie z NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej);
 • Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego został Pan przyjęty na studia – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia (skrócony odpis aktu urodzenia) – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;.
 • Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się (lub treści kształcenia poszczególnych przedmiotów) i czasu trwania studiów - tu chodzi o krótką charakterystykę wszystkich przedmiotów na podstawie sylabusów - w języku oryginalnym oraz w języku polskim (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe);
 • W przypadku zmiany nazwiska kopia aktu małżeństwa i tłumaczenie przysięgłe;
 •  Kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ;

Jednocześnie uprzejmie informuję, że tłumaczenie przysięgłe oznacza tłumaczenie na język polski dokumentów, sporządzonych przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonych przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, w celu przeprowadzenia postępowania wymagane jest podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych  klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Śląską (RODO)  - ten dokument zostanie Państwu  przekazany do podpisu, po wpłynięciu wniosku do Kolegium Studiów. Wtedy też zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie oryginałów dokumentów wniosku, celem poświadczenia zgodności z oryginałem.

 1. Wniosek.rtf

  wraz z wydrukowanymi załącznikami (patrz pkt. 1) należy przesłać za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres biura JM Rektora Politechniki Śląskiej. Można też dostarczyć dokumenty osobiście do biura podawczego Rektoratu pod tym samym adresem. Adres poniżej:

JM Rektor Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Politechnika Śląska
Ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice

 1. Wzór wniosku do pobrania

  Wniosek.rtf

W razie pytań, proszę uprzejmie o kontakt:

dorota.winnicka-jaslowska@polsl.pl     oraz      marta.matyjaszek@polsl.pl

Z wyrazami szacunku
Dr hab.inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, Prof.PŚ

Koordynator ds. nostryfikacji dyplomów zagranicznych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie