A A+ A++

Rada Kształcenia

Gremium opiniodawczym i doradczym Dyrektora Kolegium Studiów jest rada kształcenia.

W skład rady kształcenia wchodzą w szczególności:
1) dyrektor kolegium jako przewodniczący,
2) zastępca dyrektora,
3) nauczyciele akademiccy reprezentujący jednostki podstawowe wskazani przez kierowników jednostek,
4) do czterech przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego,
5) dwóch przedstawicieli administracji.

Członków rady kształcenia powołuje rektor na wniosek prorektora ds. kształcenia.

Do zadań rady kształcenia należy w szczególności:

1) nadzorowanie realizacji strategii Uczelni w zakresie kształcenia,
2) opracowywanie zasad tworzenia programów studiów,
3) standaryzacja dokumentacji procesu kształcenia,
4) opiniowanie wniosków o utworzenie kierunków studiów, ich przekształcanie lub likwidację,
5) opiniowanie wniosków w sprawie zmian w programach studiów,
6) proponowanie warunków i trybu rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia,
7) proponowanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się,
8) ocena promocji oferty edukacyjnej Politechniki,
9) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania najlepszych kandydatów na studia,
10) opracowanie wytycznych do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.

Statut Politechniki Śląskiej Paragraf 45 Statutu Politechniki Śląskiej określa zadania Rady Kształcenia. Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie