A A+ A++

Uczelnia Badawcza - Kształcenie

W dniu 30 października 2019 roku, Politechnika Śląska, najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku, znalazła się w gronie dziesięciu uczelni, które zostały wyłonione spośród dwudziestu w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Znalezienie się w prestiżowym gronie pozwoli na dalszą realizację misji naszej Uczelni, którą jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

W celu doskonalenia kształcenia na Politechnice Śląskiej zaplanowano:
wprowadzanie kształcenia zorientowanego problemowo – zapoznanie studentów na początku bloku zajęć z rzeczywistym problemem lub obiektem, do którego będą aplikować kolejne metody oraz kształcenia zorientowanego projektowo - wdrażanie koncepcji, w której Uczelnia jest uważana za lidera w kraju.
wprowadzenie metody oksfordzkiej nauczania przedmiotów podstawowych - prowadzenie matematyki, fizyki i innych przedmiotów wspólnie dla pokrewnych kierunków; organizowanie egzaminów z przedmiotów przed niezależnymi komisjami.
wprowadzenie metody harvardzkiej zajęć interaktywnych – zmiana systemu prowadzenia zajęć na wielu przedmiotach, z podawczego na interaktywny; aktywna rola studentów w trakcie zajęć.
rozwój kształcenia dualnego we współpracy z pracodawcami – rozwój kształcenia, w którym student odbywa zajęcia na przemian w Uczelni i w zakładzie przemysłowym.
pozyskiwanie najlepszych kandydatów na studentów – prowadzenie liceów akademickich;
zaproponowanie opieki indywidualnej, w której oświadczony mentor włącza studenta w działalność badawczą, współpracę z przemysłem, realizację projektów.
rozwój studenckiego ruchu naukowego - utrzymanie roli lidera w kraju (ponad 170 aktywnych interdyscyplinarnych Studenckich Kół Naukowych); wsparcie w pozyskiwaniu partnerów i zagwarantowanie infrastruktury do realizacji projektów.
stworzenie przez studentów i wykorzystanie Centrum Kreatywności jako miejsca twórczości i realizacji projektów studenckich.
rozwój przedsiębiorczości akademickiej - szkolenia specjalistyczne oraz z przedsiębiorczości, prowadzone przez doświadczonych menedżerów i brokerów technologii;
identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego; wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu.
rozwój umiędzynarodowienia kształcenia – pakiet działań w celu znaczącego wzrostu umiędzynarodowienia studiów na wszystkich poziomach (I, II i III);
poszerzenie oferty studiów z podwójnym dyplomowaniem i podwójnych doktoratów z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi; wspieranie realizacji projektów studenckich i doktoranckich w zespołach międzynarodowych.
pozyskanie najbardziej prestiżowych akredytacji międzynarodowych (ABET i inne).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie