A A+ A++

 

Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Koordynator wydziałowy POB-4 (prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzinska-Nowak)

 

Adamczyk-Bomersbach Teresa

dr inż. arch.

teresa.adamczyk-bomersbach@polsl.pl  

 

Dziedzictwo kulturowe, ochrona i adaptacja obiektów zabytkowych, tożsamość

Badania podstawowe, literaturowe, in situ, kwerenda archiwaliów

Balcer-Zgraja Małgorzata

dr inż. arch.

malgorzata,balcer-zgraja@polsl.pl

 

Inteligentne miasta nowej generacji, współtworzone przez mieszkańców [human smart city, smart city 3.0]

Interakcje architektury i użytkownika w kontekście kształtowania współczesnych przestrzeni uczenia się w mieście – inteligentne rozwiązania architektoniczne dla edukacji smart, warstwa informacyjna inteligentnych budynków.

Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne wbudowane w architekturę

Bąba-Ciosek Natalia

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

natalia.baba-ciosek@polsl.pl

 

Architektura wnętrz

Wystawiennictwo

Sztuka w przestrzeni miasta

Sztuka projektowania

Media w sztuce i architekturze

Projekty artystyczno-badawcze.

Badania prowadzone w odniesieniu do realizacji projektowych.

Eksperymenty projektowe i artystyczne w przestrzeni miasta

Benek Iwona

dr inż. arch.

iwona.benek@polsl.pl

 

Projektowanie uniwersalne

Smart City

VR w perspektywie 60+

AGE- Friendly City

Błeszyńska Elżbieta

dr inż. arch.

elzbieta.bleszynska@polsl.pl

 

Tożsamość miejsca

Poszukiwania formy zapisu przestrzeni miejskiej

Warsztaty

Wystawy w przestrzeni miejskiej

Bradecki Tomasz

dr inż. arch.

tomasz.bradecki@polsl.pl

Architektura i urbanistyka zespołów mieszkaniowych przyszłości.

Projektowanie parametryczne.

Wdrażanie rozwiązań proekologicznych

Studia chłonności terenu.

Badania intensywności zabudowy.

Analiza ilościowa zespołów mieszkaniowych

Bugno-Janik Agnieszka

dr inż. arch.

agnieszka.bugno-janik@polsl.pl

Partycypacja społeczna

Badania jakości w architekturze i urbanistyce. (np. metodą Post-Occupancy Evaluation).

Partycypacja społeczna, opracowywanie i testowanie narzędzi i metod komunikacji społecznej i rozwiązywania konfliktów dot. przestrzeni życia, przestrzeni publicznej i zasobów miejskich (Non-Violent Communication i Just City).

Włączanie mieszkańców w procesy zarządzania przestrzenią miejską (urban commons).

Partycypacyjne badania przestrzeni, badanie jakości środowiska zbudowanego (np. metodą Post-Occupancy Evaluation).

Badanie potrzeb mieszkańców oraz sytuacji społecznych konfliktów wynikających z rozwiązań przestrzennych.

 

Ciosek Andrzej

dr hab. inż. arch.

andrzej.ciosek@polsl.pl

 

Architektura wnętrz, detal w architekturze.

Sztuka w przestrzeni miasta, sztuka projektowania, media w architekturze

 

Projekty artystyczno-badawcze, badania prowadzone w odniesieniu do realizacji projektowych, eksperymenty projektowe w przestrzeni miasta

 

Groń Krzysztof

dr 

krzysztof.gron@polsl.pl

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta

Architektura wnętrz

Wzornictwo

Sztuki plastyczne

Działania artystyczne w przestrzeniach otwartych

 

Projekty artystyczno-badawcze.

Wdrażanie form małej architektury.

Gumińska Anna

dr inż. arch.

anna.guminska@polsl.pl

 

Jakość zamieszkiwania w inteligentnych miastach

Wpływ inteligentnego miasta na użytkowników

Janik Marek

dr inż. arch.

marek.janik@polsl.pl

 

Urbanistyka operacyjna, procesy przemian miast, resilience

Przedprojektowe badania przestrzeni miejskich, badanie zasobów miejskich, modelowanie lokalnych systemów miejskich, wieloperspektywiczne analizy możliwości rozwojowych, badanie narracji miejskich

Kafka Krzysztof

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

krzysztof.kafka@polsl.pl

 

Inteligentne metody zbierania i przetwarzania informacji w celach planistycznych

Nowoczesne metody przetwarzania informacji przestrzennych i bazodanowych

Kamiński Zbigniew

prof. dr hab. inż. arch.

zbigniew.kaminski@polsl.pl

 

Urbanistyka, planowanie przestrzenne

Metodyka planowania

Fross Klaudiusz

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

klaudiusz.fross@polsl.pl

 

Miasto przyszłości

Przestrzenie publiczne

Badanie jakości środowiska zbudowanego

Komar Beata

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

beata.komar@polsl.pl

Universal Design

Miasto w rozwoju zrównoważonym

Sztuka i design w przestrzeni miasta

Udogodnienia dla osób z ubytkiem wzroku.

Mobilność i dostępność miejska.

Sztuki plastyczne na rzecz ekologii.

Ewolucja sztuk plastycznych w przestrzeni publicznej

 

Kossak Anna

dr inż. arch.

anna.kossak@polsl.pl

 

Idea w architekturze

Źródła inspiracji w projektowaniu miast przyszłości

Kucharczyk-Brus Beata

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

beata.kucharczyk-brus@polsl.pl

 

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta

Rozwój zrównoważony

Wnętrza mieszkalne

Projekty artystyczno-badawcze.

Osiedla mieszkaniowe, mała architektura.

Personalizacja przestrzeni, elementy wyposażenia wnętrz

Labus Agnieszka

dr inż. arch.

agnieszka.labus@polsl.pl

 

Odnowa miast.

Starzenie się społeczeństwa

innowacyjne seniorlane i wielopokoleniowe formy zamieszkania

Majerska-Pałubicka Beata

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

beata.majerska-palubicka@polsl.pl

 

Optymalne gospodarowanie energią w budownictwie i gospodarce komunalnej.

Zrównoważone środowisko zbudowane/zrównoważona infrastruktura architektoniczno-urbanistyczna

Zintegrowane Projektowanie Architektoniczne (interdyscyplinarne)

Systemy oceny i certyfikacji budynków.

Partycypacja społeczna

 

Badania w ramach: Konsorcjum Energia-Budynek-Miasto i IEA EBC (2008-2017).

Architektura proekologiczna

Architektoniczna edukacja proekologiczna DWA POWER Proj. Unijny

Masły Dariusz

dr inż. arch.

dariusz.masly@polsl.pl

Komputerowe badania symulacyjne sprawności funkcjonowania budynków (BPA)

Komputerowe badania symulacyjne sprawności funkcjonowania budynków (BPA) zeroenergetycznych netto.

Komputerowe badania symulacyjne potencjału wytwarzania energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne dla miast (identyfikacja miejsc o najwyższym potencjale w istniejącej tkance urbanistycznej).

Wykorzystanie komputerowych badań symulacyjnych BPA jako kluczowy element praktycznego wdrożenia BIM.

Wykorzystywane oprogramowanie: Autodesk Ecotect, Radiance, Daysim, EnergyPlus, Evalglare, DIVA, Grasshopper, ArchSim oraz narzędzia analityczne Autodesk Revit (Insight 360, Lighting Analysis)

 

Mazur-Belzyt Katarzyna

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

katarzyna.mazur-belzyt@polsl.pl

 

Smart city, smart metropolia.

Adaptacja miast do zmian klimatu.

Zrównoważony rozwój, sieci miast.

Partycypacja społeczna

 

Adaptacja do zmian klimatu, zielono-niebieska infrastruktura, grey fields.

Przestrzeń publiczna, zintegrowany system działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, obszary funkcjonalne, ZIT, obszary zurbanizowane, małe miasta

Mielcarski Michał

mgr inż. arch.

 

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta.

Architektura wnętrz.

Grafika komputerowa

Nowe technologie

Ekologia w architekturze

Nakonieczny Ryszard

dr inż. arch.

ryszard.nakonieczny@polsl.pl 

 

Dziedzictwo kulturowe – ochrona i adaptacja, tożsamość kulturowa, tradycja

Architektura szeroko pojętej nowoczesności i modernizmu na Górnym Śląsku w relacji do osiągnięć krajowych, europejskich i światowych oraz recepcja tych zjawisk dziś.

Badania literaturowe, in situ, studia przypadków.

Popularyzacja wiedzy

Odyjas Ewa

mgr inż. arch.

ewa.odyjas@polsl.pl

 

Idea w architekturze

Utopie przestrzenne. Eksperyment. Ideał. Alternatywa.

Czynniki ryzyka + zarządzanie ryzykiem (badanie podstawowe)

Opania Szymon

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

szymon.opania@polsl.pl

 

Urbanistyka

Gospodarka miejska

Poprawa jakości życia.

Nowe funkcje w przestrzeniach urbanistycznych.

Dziedzictwo kulturowe

Piegza Mateusz

mgr inż. arch.

 

Przekształcenia obiektów architektury poprzemysłowej na funkcje mieszkaniowe

Badania podstawowe, badania literaturowe, badania in situ, badania aplikacyjne

Piórkowska Agnieszka

mgr inż. arch.

agnieszka.piorkowska@polsl.pl 

 

Architektura obiektów użyteczności publicznej

 

Nowoczesne technologie w obiektach widowiskowych.

Pluszczewicz Agnieszka

mgr inż. arch.

agnieszka.pluszczewicz@polsl.pl 

 

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta.

Architektura wnętrz.

Wzornictwo przemysłowe.

Projektowanie graficzne

 

Architektura dla najmłodszych.

Rozwiązania w architekturze wnętrz dla dzieci.

Projektowanie dla dzieci

Płocica Daniel

mgr inż. arch.

daniel.plocica@polsl.pl

 

Achitektura

Achitektura wnętrz

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta

Badania aplikacyjne (Research by Design)

Projekty artystyczno – badawcze

Pocisk-Dobrowolski Jerzy

mgr inż. arch.

jerzy.pocisk-dobrowolski@polsl.pl

 

Badania rozwoju obszarów miejskich

Tożsamość kulturowa

Makietowe wspomaganie badań, rekonstrukcji i projektowania

Rabiej Jan

prof. dr hab. inż. arch. 

jan.rabiej@polsl.pl

 

Przekształcenia obiektów architektury poprzemysłowej.

Projektowanie we współczesnych miastach architektury z funkcjami kulturowymi.

Obiekty sakralne w tkance “inteligentnego miasta” – współczesne tendencje, ochrona i adaptacje budowli historycznych.

 

Badania podstawowe, badania aplikacyjne

Radziewicz-Winnicki Rafał

dr inż. arch.

rafal.radziewicz-winnicki@polsl.pl

 

Rozwój zrównoważony, poprawa jakości życia.

Dziedzictwo kulturowe – ochrona i adaptacja, tożsamość kulturowa, tradycja.

 

Badania literaturowe, Studium przypadku, Badania “In Situ”.

Rdzawska-Augustin Elżbieta

dr inż. arch.

elzbieta.rdzawska-augustin@polsl.pl

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego, ruralistyka, architektura drewniana, historyczne zespoły urbanistyczne.

Badania podstawowe, kwerendy archiwalne, waloryzacja obiektów zabytkowych, badania wstępne przedprojektowe, wytyczne do projektowania przy obiektach zabytkowych.

Rosłon Katarzyna

dr inż. arch.

katarzyna.roslon@polsl.pl

 

Architektura wnętrz.

Działania artystyczne w przestrzeniach otwartych (we wnętrzach).

Sztuki plastyczne.

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta.

Wzornictwo

Projekty artystyczno-badawcze.

Wdrożenia form małej architektury

Rostański Krzysztof

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

krzysztof.rostanski@polsl.pl

www.krzysztof.rostanski.pl

 

Informacja przestrzenna w architekturze

Konotacje architektury.

Systemy informacji przestrzennej w architekturze i urbanistyce z wykorzystaniem aplikacji na smartfony

 

Michał Sitek

dr hab. inż. arch.

michal.sitek@polsl.pl

 

Teorie w urbanistyce – Spacesyntax

Pozyskiwanie danych z systemów GIS do opracowywania wytycznych projektowych.

Lokalizacja funkcji publicznych w tkance miejskiej. 

Optymalizacja komunikacji pieszej i kołowej.

Rola lotnisk w systemach komunikacji między regionalnej, mobilność

 

Sroka-Bizoń Monika

dr inż. arch.

monika.sroka-bizon@polsl.pl

 

Architectural geometry Architektura kinetyczna

Stangel Michał

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

michal.stangel@polsl.pl

 

Urbanistyka

Mobilność przyszłości (m.in. airport city, przestrzenie publiczne, walkability).

Adaptacja do zmian klimatycznych, miasto biofiliczne.

Kształtowanie i zarządzanie zieloną infrastrukturą miejską, “smart city”

 

Stankiewicz Barbara

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

barbara.stankiewicz@polsl.pl

 

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Studia nad dziedzictwem kulturowym.

Problemy planowania przestrzennego.

Planowanie krajobrazu.

Planowanie strategiczne

 

Stiller Jerzy

prof. dr hab.

jerzy.stiller@polsl.pl

 

Architektura wnętrz.

Historia architektury.

Rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Projekty artystyczno-badawcze.

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta.

Sulimowska-Ociepka Anna

dr inż. arch.

anna.sulimowska-ociepka@polsl.pl

 

Dziedzictwo kulturowe – ochrona i adaptacja, tożsamość kulturowa, tradycja.

Dziedzictwo przemysłowe.

Rozwój zrównoważony 

badania podstawowe, literaturowe, in situ, badania porównawcze

Swoszowska Justyna

dr inż. arch.

justyna.swoszowska@polsl.pl

 

 Dziedzictwo kulturowe -ochrona i adaptacja, tożsamość kulturowa, tradycja.

Partycypacja społeczna

Badania podstawowe

Szaton Karolina

dr inż. arch.

karolina.szaton@polsl.pl

 

Zrównoważony rozwój

Projektowanie z wykorzystaniem nowych narzędzi.

Tymczasowe użytkowanie przestrzeni w urbanistycznych procesach rozwojowych

Szewczenko Anna

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

anna.szewczenko@polsl.pl

 

Badania jakości przestrzeni urbanistycznych i budynków w kontekście starzenia się społeczeństwa

Smart City vs Age-friendly City.

Dostępność przestrzeni publicznych.

Internet of Things

Terczyńska Ewa

dr inż. arch.

ewa.terczynska@polsl.pl

 

Architectural geometry

Architektura kinetyczna

Tofil Jolanta

dr inż. arch.

jolanta.tofil@polsl.pl

 

Architectural geometry

Architektura obiektów cięgnowych

Twardoch Agata

dr hab. inż. arch.

agata.twardoch@polsl.pl

 

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Compact city.

Dostępne budownictwo mieszkaniowe.

Zrównoważenie społeczne.

Miasta wyludniające się.

Miasta postkapitalistyczne

 

Tymkiewicz Joanna

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

joanna.tymkiewicz@polsl.pl

 

Kontekst architektoniczny miast inteligentnych (poziom budynków, elewacji)

Wizerunek miasta inteligentnego w aspektach “smart people”,

“smart economy”,

“smart mobility”,

“smart environment”,

“smart living”,

“smart governance”

 

Ujma-Wąsowicz Katarzyna

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

katarzyna.ujma-wasowicz@polsl.pl

 

Ergonomia.

Projektowanie uniwersalne w architekturze i urbanistyce

Badania terenowe i edukacyjne, współpraca z osobami niepełnosprawnymi, “Dostępna Uczelnia”, “Laboratorium dostępności”

Urbanowicz Barbara

mgr inż. arch.

 

Inteligentne budynki.

BIM

Nowoczesne biura

BIM w architekturze

Wala Ewa

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

ewa.wala@polsl.pl

 

Inteligentne budynki i miasta.

Zrównoważony rozwój.

Poprawa jakości życia.

Dziedzictwo kulturowe, tożsamość kulturowa

Badania podstawowe

Wałek Magdalena

mgr. inż. arch. 

magdalena.walek@polsl.pl

 

Dziedzictwo kulturowe – ochrona i adaptacja.

Tożsamość kulturowa, tradycja.

Building Information Modelling (BIM) w architekturze, urbanistyce

Badania podstawowe, badania aplikacyjne

Winnicka-Jasłowska Dorota

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

dorota.winnicka-jasłowska@polsl.pl

 

Polityka i technologie smart city.

Projektowanie architektoniczne.

Badania jakościowe w architekturze, oceny jakości.

Przestrzeń architektoniczna obiektów uniwersyteckich

Badanie skutków implementacji idei smart city.

Komunikacja społeczna, udogodnienia, informacja, mobilność, współuczestniczenie w inicjatywach projakościowych.

Nowe technologie, nowatorskie rozwiązania przestrzenne projakościowe.

Przestrzenie społeczne, jako wyższa forma przestrzeni publicznych.

Projektowanie, rozwój, użytkownicy procesów, interakcja społeczna

 

Zabawa-Krzypkowska Joanna

dr inż. arch.

joanna.zabawa-krzypkowska@polsl.pl

 

Sztuki projektowe w przestrzeni miasta.

Aspekt bezpieczeństwa w przestrzeni

Projekty artystyczno-badawcze.

Zespoły mieszkaniowe w aspekcie bezpieczeństwa

Zalewski Krzysztof

dr hab. inż. arch. prof. PŚ

krzysztof.zalewski@polsl.pl

 

Augmented reality, Virtual reality, Interfejsy przestrzenne i obiektowe.

Przestrzeń miejska, architektura, architektura wnętrz, sztuka w przestrzeni miejskiej, media w przestrzeni miejskiej, projektowanie behawioralne

 

Integracja systemów informatycznych z przestrzenią architektoniczną, interfejsy 3d do projektowania CAD, architektura interaktywna, architektura wirtualna, architektura inteligentna, interakcja użytkownika z przestrzenią i obiektem.

Badania podstawowe, projektowanie i badania aplikacyjne

Żmudzińska-Nowak Magdalena

prof. dr hab. inż. arch.

magdalena.zmudzinska-nowak@polsl.pl

 

 

Dziedzictwo kulturowe – architektura i urbanistyka, obiekty poprzemysłowe, ochrona i adaptacja, dziedzictwo niematerialne, tożsamość kulturowa, tradycja

 

Badania podstawowe oraz prace rozwojowe i aplikacyjne.

Udział w zespołach i sieciach badawczych, współpraca międzynarodowa, współpraca z otoczeniem gospodarczo-społecznym, prowadzenie prac doktorskich, nadzór nad pracami koła naukowego

 

   

 

     
     

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie