A A+ A++

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne na studiach doktoranckich
W przypadku uczestników studiów doktoranckich obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje, gdy osoby te nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

DOKTORANT korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • do ukończenia 26. roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
  • bez względu na wiek - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych
  • bez względu na wiek - jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

Doktorantów, którzy ukończyli 26. rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, Politechnika Śląska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za to ubezpieczenie, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Śląską jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię na piśmie o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powstania), w celu wyrejestrowania doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci są obowiązani do informowania Uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Wymagane dokumenty: ważna legitymacja doktoranta, zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta.

Celem dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię należy zgłosić się w Dziale Zasobów Osobowych, ul. Konarskiego 18, pok. 339, tel. 32 237 26 65 e-mail: RR5-DZO@polsl.pl.

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia lat i którym zakończyła się umowa zlecenia, powinni zgłosić się do pokoju 254 (ul. Konarskiego 18) z zaświadczeniem o posiadaniu statusu doktoranta oraz oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - w celu kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie