A A+ A++

Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów. Dostosowanie formy może polegać między innymi na:

  • zmianie formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • wydłużeniu czasu trwania zaliczeń lub egzaminów (maksymalnie o 50%),
  • zdawaniu egzaminów z wykorzystaniem dostosowanego komputera albo z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • korzystaniu w trakcie egzaminu lub zaliczenia ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprzętu medycznego lub leków koniecznych ze względu na chorobę.

W razie potrzeby dostosowanie może przybrać również inne formy.

O dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów można zawnioskować do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. O dostosowanie można zawnioskować również bezpośrednio na wydziale, składając uzasadniony wniosek do prodziekana ds. kształcenia/zastępcy dyrektora ds. kształcenia. W tym celu można wcześniej skontaktować się z wydziałowym pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami.
O dostosowanie formy egzaminów mogą zawnioskować również kandydaci na studia – w przypadku rekrutowania się na kierunki, na których obowiązuje sprawdzian lub egzamin wstępny.

Należy pamiętać, że dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów nie polega na rezygnacji z ich przeprowadzania ani na obniżeniu wymagań w stosunku do zdającego. Przed osobami z niepełnosprawnością stawiane są takie same wymagania jak przed innymi zdającymi. Ewentualne dostosowanie jest realizowane z zachowaniem równoważności sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności, aby wszystkie osoby kształcące się osiągały te same efekty uczenia się.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie