A A+ A++

Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego

Kim jest asystent dydaktyczny? Co robi tłumacz języka migowego?

Asystent dydaktyczny jest osobą wspierającą studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w procesie kształcenia. Do zadań asystenta dydaktycznego może należeć na przykład:

 • pomoc w wykonywaniu notatek na zajęciach lub udostępnianie własnych notatek,
 • pomoc w poruszaniu się między salami wykładowymi, po budynku wydziału lub na terenie kampusu Uczelni,
 • wsparcie podczas korzystania z biblioteki lub czytelni – pomoc w wykorzystaniu znajdujących się tam zasobów bibliotecznych, urządzeń, specjalistycznej infrastruktury itd.,
 • pomoc w przygotowaniu materiałów do zajęć (np. pomoc w drukowaniu pracy, skanowanie, kserowanie), adaptacja materiałów edukacyjnych (np. powiększenie materiałów z formatu A4 do A3, zmiana formy materiałów z pisemnej na głosową lub odwrotnie, przetwarzanie materiałów do wersji elektronicznej itd.),
 • wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych na Uczelni,
 • wsparcie w kontaktach z nauczycielami akademickimi.

Przedstawiony wykaz ma jedynie charakter poglądowy – przed rozpoczęciem pracy asystent dydaktyczny zawsze konsultuje wymagany zakres wsparcia z osobą wspieraną.

Uwaga: asystent dydaktyczny zapewnia wsparcie wyłącznie w procesie kształcenia, tj. w sprawach związanych z przebiegiem studiów. Asystenci nie świadczą usług o charakterze osobistym, a wsparcie obejmuje tylko teren Uczelni.

Tłumacz języka migowego zajmuje się tłumaczeniem na język migowy treści przekazywanych w trakcie zajęć lub konsultacji. Wspomaga również studenta/doktoranta w kontaktach z nauczycielami akademickimi, pracownikami biura obsługi studentów, kolegami z grupy itd. przez dokonywanie tłumaczenia – z języka migowego lub na język migowy.

Aby skorzystać z usługi należy złożyć odpowiedni wniosek.

Jak zawnioskować o asystenta dydaktycznego lub tłumacza języka migowego?

 1. Wypełnij wniosek o przyznanie asystenta dydaktycznego / tłumacza języka migowego. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, także w trakcie trwania semestru.
  We wniosku uzupełnij swoje dane, wskaż czas, w którym mógłby pracować asystent dydaktyczny lub tłumacz oraz krótko uzasadnij konieczność przyznania usługi (opisz swoje trudności w studiowaniu i wskaż jak asystent mógłby Ci pomóc). Możesz do wniosku dołączyć plan zajęć, na którym zaznaczysz zajęcia objęte usługą – nie musisz wtedy uzupełniać czasu pracy asystenta we wniosku.
 2. Złóż uzupełniony i podpisany wniosek w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami osobiście (w trakcie jednego z dyżurów), wyślij wniosek pocztą lub prześlij skan mailowo (z Twojego konta w domenie polsl.pl). Możliwe jest również złożenie wniosku przez osobę trzecią – o ile osoba ta będzie dysponować Twoim pełnomocnictwem.
 3. Do wniosku dołącz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeżeli składałeś już kopię orzeczenia (np. ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych), a poprzedni dokument jest nadal ważny, to wystarczy, że poinformujesz o tym pracownika przyjmującego wniosek.
 4. Jeżeli chcesz, aby asystentem dydaktycznym/tłumaczem języka migowego została wybrana przez Ciebie osoba (np. koleżanka lub kolega z roku), a osoba ta zgadza się podjąć tę funkcję, możesz poinformować o tym pracownika Biura. Możecie również przyjść do Biura razem.
 5. Zaczekaj na decyzję w sprawie przyznania asystenta/tłumacza. W przypadku decyzji pozytywnej przekażemy Ci informację mailowo lub telefonicznie. W przypadku decyzji negatywnej otrzymasz informację pisemnie.
 6. Jeżeli w trakcie składania wniosku wskazałeś już asystenta/tłumacza, skontaktujemy się z tą osobą, aby podpisać umowę. Jeżeli nie masz jeszcze takiej osoby, niezwłocznie rozpoczniemy poszukiwania asystenta lub tłumacza.

Twoja współpraca z asystentem dydaktycznym lub tłumaczem języka migowego oznacza konieczność przekazania mu wybranych informacji na Twój temat – imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, studiowanego kierunku, roku studiów itd. Jeżeli okaże się to konieczne, asystent dydaktyczny lub tłumacz języka migowego będzie mógł również uzyskać ogólną informację o rodzaju i stopniu Twojej niepełnosprawności za Twoją zgodą.
Uwaga: asystent/tłumacz nigdy nie otrzyma od nas wglądu do Twojej dokumentacji. Wszelkie dodatkowe informacje asystent uzyskuje wyłącznie od wspieranego przez siebie studenta/doktoranta.

Usługa asystenta dydaktycznego i tłumacza języka migowego jest przyznawana na czas zajęć w danym semestrze. Oznacza to, że po zakończeniu semestru konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku o przyznanie usługi. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie usługi również na czas sesji egzaminacyjnej.

Jak zostać asystentem dydaktycznym lub tłumaczem języka migowego?

Jeżeli zostałeś już wybrany na asystenta lub tłumacza, to:

 1. Wypełnij formularz danych do umowy. Jeżeli to Twoja kolejna umowa, a dane nie uległy zmianie, wypełnij odpowiednie oświadczenie.
 2. Wypełnij oświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Złóż podpisane dokumenty w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 4. Po przygotowaniu umowy przyjdź ją podpisać.

Jeżeli nie zostałeś jeszcze wybrany na asystenta, możesz zgłosić chęć pełnienia tej funkcji przekazując do Biura formularz zgłoszeniowy.

Wymagania wobec asystenta

Kandydat na asystenta dydaktycznego powinien umieć nawiązać z wspieraną przez siebie osobą odpowiednie relacje – w oparciu o szacunek, zaufanie, empatię i wzajemne zrozumienie. Asystent dydaktyczny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw powierzonych mu przez studenta/doktoranta z niepełnosprawnością, a w szczególności do bezwzględnej poufności spraw związanych z niepełnosprawnością tej osoby.

Jak rozliczany jest asystent dydaktyczny / tłumacz języka migowego?

Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego rozliczani są na podstawie ewidencji godzin pracy. Ewidencję podpisuje asystent/tłumacz oraz nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, w których asystent lub tłumacz uczestniczy razem z osobą wspieraną. Ewidencję należy przekazać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej raz w miesiącu. Na podstawie ewidencji jest przygotowywany rachunek, który jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

Uwaga: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości wykonania umowy, między innymi przez weryfikację obecności asystenta na wybranych zajęciach.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie