A A+ A++

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Ważna od 1 marca 2023 na podstawie Zarządzenia Rektora Z nr 54/2022 w sprawie wprowadzenia Księgi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

KSIĘGA JAKOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - link

PROCEDURY SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

link do strony zawierającej dokument z obowiązującymi procedurami (dostęp wymaga logowania)

PU1    NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Z1-PU1 Struktura dokumentacji SZJK
 • Z2-PU1 Wzór strony tytułowej procedury i instrukcji SZJK
 • Z3-PU1 Wzór załącznika do procedury i instrukcji SZJK

PU2    NADZÓR NAD ZAPISAMI SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Z1-PU2 Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK

PU3    AUDYT WEWNĘTRZNY

 • Z1-PU3 Harmonogram audytów wewnętrznych na rok
 • Z2-PU3 Lista audytorów uczelnianych/audytorów jednostki
 • Z3-PU3 Zlecenie przeprowadzenia audytu
 • Z4-PU3 Plan audytu wewnętrznego
 • Z5-PU3 Karta niezgodności
 • Z6-PU3 Raport z audytu wewnętrznego

PU4    PRZEGLĄD SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Z1-PU4 Protokół przeglądu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

PU5    DZIAŁANIA DOSKONALĄCE

 • Z1-PU5 Karta działań doskonalących
 • Z2-PU5 Karta zatwierdzenia działań doskonalących
 • Z3-PU5 Karta Dobrych Praktyk Dydaktycznych

PU6   ETYKA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W DYDAKTYCE 

 • Z1-PU6 Formularz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z zasad etyki w dydaktyce

PU7   OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Z1-PU7 Potwierdzenie znajomości regulaminu i zasad BHP obowiązujących w laboratorium
 • Z2-PU7 Formularz zastępstw i odrabiania zajęć
 • Z3-PU7 Protokół egzaminu ustnego

PU8   HOSPITACJE

 • Z1-PU8 Ramowy plan hospitacji
 • Z2-PU8 Protokół hospitacji
 • Z3-PU8 Sprawozdanie z hospitacji

PU9   ANKIETYZACJA

 • Z1-PU9 Ankieta oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne
 • Z2-PU9 Ankieta oceny pracy Biura Obsługi Studentów
 • Z3-PU9 Ankieta oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów

PU10  ROZPATRYWANIE PODAŃ W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Z1-PU10 Wzór podania w indywidualnych sprawach studenckich/słuchaczy studiów podyplomowych
 • Z2-PU10 Wzór podania w indywidualnych sprawach doktoranckich
 • Z3-PU10 Wzór podania do Rektora

PU11  OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 • Z1-PU11 Karta doskonalenia zajęć/grupy zajęć
 • Z2-PU11 Plan doskonalenia programów studiów/kształcenia

PU12  PROCES DYPLOMOWANIA

 • Z1-PU12 Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej
 • Z2-PU12 Formularz zgody na udostępnienie danych
 • Z3-PU12 Formularz konsultacji pracy dyplomowej
 • Z4-PU12 Formularz formatowania pracy dyplomowej

Dokumentacja SZJK ważna do 28 lutego 2022

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie