A A+ A++

PRZEWÓD DOKTORSKI

Od 1 maja 2019 r. nie przeprowadza się wszczęcia przewodu doktorskiego. Doktoranci, którzy nie mają wszczętego przewodu doktorskiego, powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o nowej procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (link). Po zapoznaniu się z opisaną procedurą, osoby zainteresowane postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora, proszone są o kontakt z Kierownikiem Biura Dziekana (mail: bartosz.kowalski@polsl.pl)

Dla osób, które mają wszczęte przewody doktorskie, procedura postępowania na dalszych etapach przedstawiona jest w poniższych punktach.

 1. Na końcowym etapie pisania rozprawy doktorskiej należy:
  • wystąpić z wnioskiem  do odpowiedniej Rady Dyscypliny o powołanie recenzentów - promotor na minimum 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny składa wniosek do Rady z prośbą o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej (wniosek najpierw opiniuje odpowiednia Komisja), kandydatury zatwierdza Rada Dyscypliny; promotor składa również propozycję egzaminatora głównego egzaminu doktorskiego kierunkowego oraz propozycję członka komisji,
  • doktorant/ka składa oświadczenie o wybranych przedmiotach, które będą zdawane na egzaminach doktorskich wraz z nazwiskami prowadzących:
   • języka angielskiego (tylko u pani mgr Ludmiły HANO-NAWROT, pani mgr Grażyny GÓRECKIEJ lub pani mgr Grażyny SUPKOWSKIEJ),
   • filozofii – dr hab. Aleksandra KUZIOR, prof. PŚ lub
   • pedagogiki – dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
  • po zatwierdzeniu recenzentów i składu komisji egzaminów doktorskich przez Radę Dyscypliny doktorant/ka składa 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w twardej oprawie, drukowanej jednostronnie (jedna jest dla promotora) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (max 1 strona A4), dołącza CV w 2 egzemplarzach, które powinno zawierać datę wszczęcia przewodu doktorskiego, rok studiów, listę publikacji z łącznym IF dotyczącym rozprawy doktorskiej oraz jedną płytę z wersją PDF rozprawy,
  • konieczne jest dołączenie opinii promotora o rozprawie,
  • rozprawa rozsyłana jest do recenzentów, którzy od momentu jej otrzymania mają 2 miesiące na sporządzenie recenzji (kryteria wyróżniania rozpraw doktorskich).
 1.  
 2. Przed nadejściem recenzji doktoranci mogą zdawać egzaminy doktorskie z języka angielskiego oraz filozofii/pedagogiki.
 3. Termin każdego z w/w egzaminów doktorant/ka ustala osobiście z prowadzącym, przy czym przekazuje ustalone informacje kierownikowi Biura Dziekana, w celu przygotowania protokołu egzaminu doktorskiego, który należy posiadać na egzaminie.
 4. Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji i zdaniu pozostałych egzaminów doktorskich można zdawać egzamin doktorski kierunkowy:
  • promotor składa wniosek do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu kierunkowego (podaje się proponowany dzień i godzinę),
  • Dziekan akceptuje i proponuje przewodniczącego (któregoś z Dziekanów),
  • po zdanym egzaminie kierunkowym, wszystkie protokoły egzaminacyjne i recenzje doktoranta/ki trafiają do odpowiedniej Komisji (minimum 2 tygodnie przed Radą Dyscypliny),
  • na minimum tydzień przed Radą Dyscypliny należy przesłać wersję elektroniczną autoreferatu wraz z krótkim CV ze zdjęciem na adres mailowy kierownika Dziekanatu (jest on rozsyłany wszystkim pracownikom samodzielnym Wydziału Chemicznego),
  • Protokół Komisji zostaje przedstawiony Radzie Dyscypliny, która podejmuje decyzję o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu do publicznej obrony.
 5. W tym czasie promotor zwraca się z pisemną prośbą do Dziekana o ustalenie terminu obrony (proponuje dzień, godzinę i protokolanta).
 6. Minimum 2 tygodnie przed obroną doktorant/ka przygotowuje pismo przewodnie rozprawy doktorskiej, opis rozprawy oraz umowę licencyjną (wzory dokumentów do pobrania)
 7. Publiczna obrona.
 8. Po obronie protokół z obrony trafia na Radę Dyscypliny, która nadaje stopień doktora.
 9. Doktorant/ka po nadaniu stopnia doktora powinien we własnym zakresie uzupełnić bazę OPI SYNABA.
 10. Jeśli obrona doktoratu odbyła się w ramach studiów doktoranckich, po obronie należy zgłosić się do Dziekanatu po kartę obiegową.
 11. Promocja doktorów (uroczyste wręczenie dyplomu doktora) odbywa się raz w roku – w maju.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie