Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 21.01.2022

Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisał zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia oraz zasad funkcjonowania Uczelni. Wszelkie formy kształcenia na Uczelni prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 21 stycznia 2022 roku od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie ma się odbywać zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz podziałem studentów i doktorantów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej, tj. Microsoft Teams lub Zoom.

Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Egzaminy dyplomowe przeprowadzane mają być w formie kontaktowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą Rektora na wniosek prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia.

W okresie od 24 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku wprowadza się w jednostkach/ komórkach organizacyjnych rotacyjny system pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który minimalizowałby ich wspólne przebywanie w pomieszczeniach służbowych. W tym celu kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych opracują harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej dla podległych pracowników, z zapewnieniem prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki/komórki organizacyjnej. W przypadku gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczegóły w załącznikach.  

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ZARZĄDZENIE NR 26/2022 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ZARZĄDZENIE NR 27/2022 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie