Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 01.05.2021
Komunikat PŚ

Komunikat ws. zasad funkcjonowania Uczelni od 4 maja

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami zasad funkcjonowania Uczelni, które na podstawie zarządzenia nr 69/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. będą obowiązywać od wtorku, 4 maja br.

Do zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. Zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 20 osób;
 2. Do obiektów Politechniki Śląskiej mają wstęp:
  - pracownicy Uczelni,
  - studenci i doktoranci Uczelni odbywający zajęcia w formie kontaktowej,
  - słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających,
  - osoby zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach – na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem,
  - osoby wykonujące roboty budowlane wynikające z zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usuwające skutki awarii technicznych,
  - osoby realizujące niezbędne badania laboratoryjne, które wymagają prowadzenia prac w budynkach Uczelni,
  - inne osoby, których obecność jest uzasadniona funkcjonowaniem lub interesem Uczelni – za zgodą zarządcy budynku, z zastrzeżeniem, że osoby pracujące w pomieszczeniach zachowują zasady bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiada jego zarządca.
 3. Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami odbywa się w systemie hybrydowym (rotacyjnym), z zastrzeżeniem, że kierownik jednostki/komórki organizacyjnej może polecić w uzasadnionych przypadkach pracę stacjonarną wszystkich pracowników z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pracownicy niemający możliwości wykonywania pracy zdalnej wykonują ją w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Pobierz

Zarządzenie nr 69/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października 2020 r. Pobierz
Procedura dotycząca ochrony pracowników przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Pobierz

Pracownicy realizujący pracę w formie zdalnej wykonują ją zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Zlecając pracę zdalną, bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej, a także może ustalić elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę.
 2. Bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi harmonogram zadań.
 3. Pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie elektronicznej.
 4. Bezpośredni przełożony archiwizuje polecenia i wyniki pracy, o których mowa powyżej.

Ostatniego dnia każdego miesiąca prorektorzy, kierownicy jednostek podstawowych i kwestor przekazują rektorowi, a kierownicy komórek organizacyjnych w pionie rektora dyrektorowi biura rektora, informację o osobach i liczbie dni, w których praca była realizowana w formie zdalnej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie