A A+ A++

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych):

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Procedura w sprawie ustalania na Politechnice Śląskiej okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:

 • Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku bezpośredniego przełożonego.
 • Bezpośredni przełożony poszkodowanego pracownika zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku i niezwłocznie powiadomić pisemnie o wypadku Rektora oraz Inspektorat BHP ( wzór powiadomienia poniżej).
 • Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany każdorazowo przez Rektora zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. 
 • Zespół powypadkowy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza 
  w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Sporządzenie protokołu powypadkowego w terminie późniejszym wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu.
 •  Zespół powypadkowy obowiązany jest zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz pouczyć poszkodowanego o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych
  w protokole. Zespół powypadkowy sporządza protokół w trzech egzemplarzach
  i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza Rektorowi w celu zatwierdzenia.
 • Rektor zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), Rektor zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia
  i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje Rektor.
 • Zatwierdzony protokół powypadkowy pracownik Inspektoratu BHP niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika.
Zarządzenie nr 64/09/10 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Pobierz
Zgłoszenie wypadku przy pracy Pobierz
Wyjaśnienia poszkodowanego Pobierz
Informacje świadka Pobierz
Opinia lekarska Pobierz
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie Pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego OL-9 Pobierz

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi lub członkom jego rodziny przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy - dla pracownika, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy;
 • świadczenie rehabilitacyjne – dla pracownika, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (przyznanego w związku z niezdolności do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • zasiłek wyrównawczy – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy;
 • renta szkoleniowa – dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana wypadkiem przy pracy;
 • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z późniejszymi zmianami.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie