A A+ A++
O PROJEKCIE

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia oraz zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE:

33 249 674,21 zł

Moduł III projektu zakłada realizację wysokiej jakości staży w wymiarze:

·         320 h do zrealizowania w 12 tygodni (co najmniej 20h/tydzień)

·         120h do zrealizowania w 6 tygodni (dokładnie 20h/tydzień)

·         120h staże zagraniczne do zrealizowania w 6 tygodni w okresie wakacyjnym (kierunek Transport).

w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy stażystą Pracodawcą.

Liczba godzin do przepracowania oraz harmonogram pracy studenta musi uwzględniać uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych.

Szczegółowy program stażu, zgodny z zainteresowaniami i profilem wykształcenia studenta, będzie opracowany przez stażystę we współpracy z Pracodawcą.

PROFIL STUDENTA

Staż skierowany jest do studentów

4-ech ostatnich semestrów studiów
I stopnia, studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzonych w Politechnice Śląskiej.

Uwaga: kierunek nie może mieć

profilu praktycznego!

(tylko profil ogólnoakademicki)

Staż obejmuje 120h lub 320h
(w zależności od kierunku).

Wynagrodzenie (stypendium stażowe):

14,13zł na godzinę.

Uwaga: po zakończonym stażu student musi ponownie zostać zarejestrowany w ZUS.

DLA KANDYDATÓW

FIRMY
organizujące staże w ramach projektu.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu:

- Formularz zgłoszeniowy,

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

- Oświadczenie,

- Umowa uczestnictwa w projekcie – 2 kopię,

- Formularz monitorowania uczestnika,

- CV,

- Wyciąg z SOTS,

- Zaświadczenie o statusie studenta.

W związku z sytuacją epidemiologiczną skany dokumentów można przesłać na adres staze@polsl.pl, oryginały dostarczyć w późniejszym terminie.

Wynagrodzenie stażysty jest finansowane ze środków unijnych, dodatkowo w ramach projektu zapewniamy:

  • polisę ubezpieczeniową
  • badania lekarskie

możliwość sfinansowania kosztów związanych z zakwaterowaniem – w przypadku odbywania stażu w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin projektu P4S 

RegulaminP4S_Moduł III 

DLA STUDENTA:

FORMULARZ zgłoszeniowy studenta DEKLARACJA uczestnictwa studenta 

OŚWIADCZENIE uczestnika projektu 

UMOWA uczestnictwa w projekcie – 2 kopie

FORMULARZ monitorowania uczestnika 

DRUK CBD studenta - prosimy wypełnić elektronicznie

DLA STUDENTA

w trakcie stażu:

Sprawozdanie z przebiegu stażu 

Lista obecności na stażu 

Zaświadczenie o odbyciu stażu 

DLA PRACODAWCY:

Formularz zgłoszeniowy

Pracodawcy 

Umowa stażowa 120h 

Umowa stażowa 320h 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie