A A+ A++

Punktacja 2017-2023


Artykuły
Artykuły od 2023Wykaz czasopism z 17.07.2023 r.
Wyszukiwarka czasopism z w/w listy
Artykuły z lat 2019-2022Wykaz czasopism z 21.12.2021 r.
Artykuły z lat 2017-2018Wykaz czasopism z 25.01.2017 r.
Część A, Część B, Część C

Artykuły z lat 2017-2018 indeksowane w:

 • Scopus – jeśli posiada status czasopisma aktywnego
 • Science Citation Index Expanded,
 • Social Sciences Citation Index,
 • Arts & Humanities Citation Index,
 • Emerging Sources Citation Index

i nieujęte w wykazie czasopism z 25.01.2017 r.

jak najniżej punktowane czasopismo w Części A wykazu z 25.01.2017 r.
Pozostałe artykuły5 punktów
Artykuły recenzyjne50% wartości z wykazów czasopism


Artykuł naukowy
jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:

 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy,
 • problemowy albo przekrojowy opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.


Artykułem  naukowym  jest  również  artykuł  recenzyjny opublikowany  w czasopiśmie  naukowym  zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.


Monografie naukowe i rozdziały
Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw zgodnie z wykazem wydawnictw
Monografie naukowe wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw 20 punktów
Monografie naukowe w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych powiększona wartość z wykazu:
200 punktów + 50%
80 punktów + 50%
Monografia naukowa, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej (dotyczy dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych) 100 punktów
Redakcja naukowa monografii o wartości 200 pkt 100 punktów
Redakcja naukowa monografii o wartości 80 pkt 20 punktów
Redakcja naukowa monografii o wartości 20 pkt 5 punktów
Redakcja naukowa monografii o wartości 200 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych 100 punktów + 50%
Redakcja naukowa monografii o wartości 80 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych 20 punktów + 100%
Redakcja naukowa monografii o wartości 20 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych 5 punktów + 100%
Redakcja naukowa monografii, która uzyskała pozytywny wynik oceny eksperckiej (dotyczy dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych) 20 punktów
Tłumaczenie 50% wartości punktowej
Edycja tekstów źródłowych 50% wartości punktowej
Edycja tekstów źródłowych, w przypadku gdy monografia powstała w wyniku realizacji projektów wymienionych w Rozporządzeniu 100% wartości punktowej

 

Rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt50 punktów
Rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt20 punktów
Rozdział w monografii naukowej o wartości 20 pkt5 punktów
Rozdział w monografii o wartości 200 pkt w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych75 punktów


Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:

 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.


Monografią jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury oraz przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

Materiały konferencyjne
Artykuły naukowe opublikowane w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczone w wykazie czasopism i materiałów konferencyjnych od 2023 r.zgodnie z wykazem czasopism z 17.07.2023 r.
Artykuły naukowe opublikowane w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczone w wykazie czasopism i materiałów konferencyjnych z lat 2017-2022zgodnie z wykazem czasopism z 21.12.2021 r.
Artykuł naukowy opublikowany w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collectionjak najniżej punktowane czasopismo w Części A wykazu z 25.01.2017 r.

Patenty
Patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej100 punktów
Patent przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej75 punktów
Patent przyznany według powyższych warunków innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu50 punktów
Wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny przyznane ewaluowanemu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office)50 punktów
Prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane ewaluowanemu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą30 punktów
Dla dyscypliny SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI autorstwo dzieła plastycznego z zakresu sztuk projektowych, w tym wzornictwa przemysłowego
Za osiągnięcie wybitne uznaje się nagrodzone prestiżową nagrodą, umieszczone w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury
200 pkt – osiągnięcie wybitne
100 pkt – osiągnięcie o dużym znaczeniu
50 pkt – w pozostałych przypadkach

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie