A A+ A++

Przedmioty

Studia II stopnia

Przedmioty specjalnościowe

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów umiejętności praktycznego zastosowania podstawowych metod filtracji, analizy, kodowania, rozpoznawania i syntezy sygnału mowy z uwzględnieniem ich zastosowań w inżynierii biomedycznej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi definicjami i zagadnieniami z zakresu biometrii, jak również historii rozwoju tych metod. Ponadto, przedstawienie modeli błędów oraz kryteriów doboru technik podczas tworzenia systemów biometrycznych i zapoznanie się z metodami pozyskiwania, przetwarzania i ochrony informacji biometrycznych, wraz z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się Studentów z zintegrowanymi systemami przetwarzania danych klasy Business Intelligence oraz niskopoziomowym przetwarzaniem danych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawami inżynierii programowania. Poruszone zagadnienia dotyczą zarówno pojedynczych aplikacji jak i wielomodułowych systemów informatycznych przy czym szczególna uwaga poświęcona zostanie architekturze, ograniczeniom i rozwiązaniom stosowanym w systemach rozproszonych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi technikami obliczeniowymi wykorzystywanymi w przetwarzaniu obrazów medycznych oraz ich wykorzystanie i fuzja w projektowaniu stacji komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej. Postęp obserwowany w dziedzinie technik obrazowania medycznego a także modelowania struktur anatomicznych w połączeniu z gwałtownym wzrostem informatycznych mocy obliczeniowych i możliwości wizualizacyjnych pociąga za sobą rozwój narzędzi komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej (KWDiTM) i stanowi koło napędowe nowej dziedziny nauki, jaką jest inżynieria biomedyczna. Symbioza, w jakiej żyje lekarz udostępniający naukowcowi-technikowi wyniki badań z nadzieją na uzyskanie bądź to narzędzia informatycznego wspierającego proces diagnostyczno-terapeutyczny, bądź to materiału do wykorzystania w roli sztucznego narządu, służy obydwu współpracującym podmiotom i przyczynia się do postępu medycyny. W ramach przedmiotu przezentowany jest szereg zaawansowanych technik przetwarzania obrazów oraz ich wykorzystanie w zadaniach KWDiTM.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami wspomagania zabiegów chirurgicznych wykonywanych metodami małoinwazyjnymi, między innymi zabiegów laparoskopowych, wykonywanych w obrębie jamy brzusznej. Zakres omawianych metod obejmuje techniki nawigacji obrazowej, techniki wykorzystywane w ramach szkoleń oraz nadzorowanego prowadzenia zabiegów, tworzenia modułów programowych w systemach nawigacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zastosowaniem nowoczesnych metod sztucznej inteligencji w systemach przetwarzania informacji. Szczególny nacisk nałożony zostanie na przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod rozmytych oraz logiki rozmytej w ekspertowych systemach wspomagania decyzji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi oraz metodologią opracowywania i wykonywania zaawansowanych inżynierskich modeli matematycznych dla obserwowanych zjawisk fizycznych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie podstawowych elementów z zakresu zastosowań informatyki w obsłudze informatycznej pacjenta w jednostkach służby zdrowia.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw teoretycznych i praktycznych projektowania systemów nawigacji obrazowej wykorzystywanej w diagnostyce i terapii.

Zaznajomienie studentów z możliwościami oferowanymi przez dostępne darmowe biblioteki przetwarzania obrazów medycznych na przykładzie Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK) oraz SimpleITK. Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania gotowych algorytmów przetwarzania obrazów dostępnych w ITK/SimpleITK. Praktyczne wykorzystanie ITK do rozwiązania zadanego problemu związanego z przetwarzaniem obrazów medycznych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie podstawowych elementów z zakresu zastosowań informatyki w naukach biomedycznych i medycynie, a także pokazanie sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych medycznych różnych typów oraz ich kodowania, przechowywania i zarządzania nimi, jak również pokazanie przepływu informacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie podstawowych elementów z zakresu zastosowań informatyki w naukach biomedycznych i medycynie, a także pokazanie sposobów pozyskiwania i hybrydowego przetwarzania obrazów medycznych różnych modalności oraz ich wykorzystania w diagnostyce i terapii medycznej.

Przedmioty obieralne

Celem przedmiotu jest wprowadzenie i zaznajomienie Studentów z tematyką reprezentacji, analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, w szczególności obrazów medycznych.

Celem przedmiotu jest  zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami pracy przedsiębiorstw informatycznych i operujących w dziedzinie nowych technologii:

  • rola i znaczenie testowania w procesie tworzenia i utrzymywania oprogramowania,
  • podstawy przedsiębiorczości startupów technologicznych – możliwości tworzenia, finansowania i skalowania przedsiębiorstw technologicznych.
W ramach zajęć studenci ukierunkowani zostaną na technologiczne aspekty growth hackingu oraz prowadzenia i automatyzacji sprzedaży i marketingu w nowych przedsiębiorstwach technologicznych.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności praktycznego korzystania zespecjalistycznejliteratury obcojęzycznej w języku angielskim w zakresie inżynierii biomedycznej, jakrównież umiejętnościprzygotowania pisemnego obcojęzycznych tekstów specjalistycznych oraz ich prezentacji ustnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi definicjami i zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na przykładach projektów informatycznych w branży medycznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie