A A+ A++

Baza wykładów

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z inżynierskim wspomaganiem leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego poprzez zastosowanie innowacyjnych systemów implantacyjnych, wykorzystujących nowoczesne biomateriały, metody ich projektowania i wytwarzania, a także funkcjonalne warstwy powierzchniowe wpływające na zachowanie się wszczepów w kontakcie z krwią. Podjęta problematyka badawcza przedstawiona jest w oparciu o zbiór doświadczeń Autora, odpowiednio zestawiona, mająca charakter studiów literaturowych, proponowanych rozwiązań komercyjnych i rozwojowych, a także podsumowanie badań analityczno-doświadczalnych zrealizowanych w trakcie wieloletnich badań interdyscyplinarnych dotyczących zastosowania implantów w chirurgii naczyń krwionośnych, w tym również tych stosowanych w leczeniu chorób serca.

Wykładowca:

dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

tel. 32 277 74 46

witold.walke@polsl.pl

Modelowanie i symulacje obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się obszarów biomechaniki. Ich zaletą jest możliwość nieinwazyjnego określenia sił generowanych przez mięśnie oraz reakcji w połączeniach stawowych. W pracy zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w Katedrze Biomechatroniki Politechniki Śląskiej w zakresie wykorzystania symulacji obciążeń narządu ruchu w aplikacyjnych zastosowaniach doskonalenia techniki ruchu sportowców oraz wspomagania procesu fizjoterapeutycznego.

Wykładowca:

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomechatroniki

tel. 32 277 74 53

robert.michnik@polsl.pl

W ramach wykładu przedstawione zostaną urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej. Omówiona zostanie ich budowa oraz zasady działania układów pomiarowych i systemów wnioskowania o aktywności. Przedstawione zostaną również prowadzone w Katedrze Biomechatroniki prace związane z kolejną generacją monitorów aktywności.

Wykładowca:

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomechatroniki

tel. 32 277 74 53

robert.michnik@polsl.pl

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące stosowania wierteł chirurgicznych. Omówione będą problemy dotyczące geometrii ostrza wiertła, jej wpływu na stopień zużycia oraz kryteria oceny jakości obecnie stosowanych wierteł. Ponadto przedstawione zostaną również zagadnienia związane z poprawą trwałości wierteł poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki powierzchniowej.

Wykładowca:

dr inż. Marcin Basiaga

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

tel. 32 277 74 49

marcin.basiaga@polsl.pl

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia modyfikacji powierzchni biomateriałów metalowych do zastosowań zarówno w układzie kostnym, jak i sercowo-naczyniowym. W ramach wykładu przedstawione zostanie kompleksowe podejście do zagadnień związanych z opracowaniem warunków wytworzenia powłok na implantach metalowych z wykorzystaniem metody atomowego osadzania ALD i ich przydatności do zastosowań klinicznych.

Wykładowca:

dr inż. Marcin Basiaga

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

tel. 32 277 74 49

marcin.basiaga@polsl.pl

Wykład przedstawia nowoczesny proces projektowania i wytwarzania ortez i protez kończyn, z zastosowaniem skanowania 3D, autogenerujących modeli CAD oraz procesów wytwarzania przyrostowego (druku 3D). Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia wynikające z rezultatów własnych prac badawczych i rozwojowych. Wykład podzielono na 3 części: skanowanie 3D i obróbka danych, automatyzacja projektowania w systemach CAD oraz procesy druku 3D wyrobów ortopedycznych.

Wykładowca:

dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

Zakład Inżynierii Produkcji

tel. 61 665 27 08

filip.gorski@put.poznan.pl

Wykład przedstawia możliwości medycznych zastosowań technik wirtualnych: rzeczywistości wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) i mieszanej (MR). Przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje, budowę systemu VR i najnowsze rozwiązania sprzętowe, metodykę tworzenia aplikacji oraz sklasyfikowano medyczne zastosowania VR, uwzględniając rehabilitację, terapię, wspomaganie przed- i śródoperacyjne oraz edukację.

Wykładowca:

dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

Zakład Inżynierii Produkcji

tel. 61 665 27 08

filip.gorski@put.poznan.pl

Wykład przedstawia podstawy inżynierii tkankowej i genetycznej w odniesieniu do projektowania i wytwarzania biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem biomateriałów do kontaktu z krwią oraz biomateriałów dedykowanych do rekonstrukcji twarzoczaszki. Podczas wykładu przedstawione są również zagadnienia związane z technikami analitycznymi, głównie mikroskopia konfokalna oraz cytometria przepływowa.

Wykładowca:

dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

tel. (012) 295 28 32

r.major@imim.pl

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące warstwy wierzchniej oraz badań warstwy wierzchniej elementów trących. Podczas wykładu zostanie omówiona budowa warstwy wierzchniej, rodzaje warstwy wierzchniej (technologiczna i eksploatacyjna) oraz jej charakterystyki. Przedstawiona zostanie metodyka badań (cel, zakres i program badań, metody badań i narzędzia – aparatura badawcza, sposoby przedstawiania wyników badań, analiza ilościowa i jakościowa wyników, wnioskowanie), w tym omówienie etapów badań (badania: technologiczne, stereometryczne i tribologiczne) materiałów przeznaczonych do zastosowania w technice medycznej, m.in. na implanty stawów. Egzemplifikacja metodyki badań warstwy wierzchniej elementów trących zostanie przeprowadzona w odniesieniu do wybranego przykładu – sztucznego stawu biodrowego człowieka, ze względu na jego tribologiczną złożoność wynikającą ze specyfiki materiałowej, kinematycznej oraz warunków tarcia.

Wykładowca:

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Politechnika Krakowska

Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

tel. +48 501 456 836

magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące tarcia i procesów towarzyszących tarciu, jak smarowanie i zużywanie, odniesione do organizmu człowieka. Podczas wykładu przedstawione zostaną pojęcia tribologia i biotribologia, a wraz z nimi omówione zostaną rodzaje tarcia, smarowania i mechanizmy zużycia współpracujących tarciowo części. Poruszone zostaną również zagadnienia tribologiczne w projektowaniu i funkcjonowaniu zamienników uszkodzonych części układu kostno-stawowego człowieka, w tym dobór materiałów oraz inżynieria powierzchni zamienników uszkodzonych części.

Wykładowca:

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Politechnika Krakowska

Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

tel. +48 501 456 836

magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl

W ramach wykładu omówione zostaną podstawy dynamicznie rozwijającej się technologii interfejsów mózg-komputer (BCI) w aspekcie jej wykorzystania do sterowania na przykład w zakresie wózków inwalidzkich. Wykład podzielony będzie na kilka części, gdzie w pierwszej kolejności omówione zostaną dotychczas wykorzystywane interfejsy (mechaniczne, video, etc.) do sterowania. Następnie przedstawione zostaną podstawy układu nerwowego człowieka. Kolejna część wykładu dotyczyć będzie przetwarzania i analizy sygnałów EEG oraz przedstawienia urządzeń bazujących na technologii BCI. Na zakończenie wykładu przedsatwione zostaną możliwości aplikacje ww. technologii.

Wykładowca:

dr inż. Szczepan Paszkiel

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Laboratorium Neuroinformatyki i Systemów Decyzyjnych

tel. 77 449 86 49

s.paszkiel@po.opole.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie