770 (1)
Autor: Katarzyna Siwczyk     Publikacja: 18.10.2023     Aktualizacja: 19.10.2023

Politechnika Śląska na Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia 

W dniu 18 października rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia, którego organizatorem jest Konsorcjum Akademickie Katowice — Miasto Nauki. Kongres jest okazją dla środowiska akademickiego do zdobycia i rozwoju doświadczenia w procesie doskonalenia nauczania. Wydarzenie, w którym uczestniczy także Politechnika Śląska, skupia osoby zainteresowane tematyką jakości kształcenia, umożliwiając wymianę wiedzy i doświadczeń w tym obszarze.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej od pierwszego dnia aktywnie uczestniczą w Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz zaznaczył, że przebieg oceny jakości procesu kształcenia wymaga równoczesnego uwzględnienia wielu perspektyw, na które składają się zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak oczekiwania studentów i nauczycieli akademickich, ale i zewnętrzne związane z finansowaniem działań uczelni, przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy wpływem rozwoju technologicznego na sam proces uczenia się. Wskazane wątki stanowią inspirację do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego, zarówno w perspektywie krajowej jak i międzynarodowej.

W trakcie kongresu spotykają się nauczyciele akademiccy, studenci, osoby organizujące dydaktykę akademicką, a także osoby odpowiedzialne za doskonalenie oraz monitorowanie jakości kształcenia. W ramach Konferencji planowane są wydarzenia takie jak: wystawy, warsztaty, panele dyskusyjnego, koncerty, wykłady oraz debaty, które będą odbywać się na terenie wszystkich śląskich uczelni partnerskich.

Pierwszy dzień Kongresu był dniem dedykowanym głównie wydarzeniom wewnętrznym, organizowanym na poszczególnych Uczelniach w ramach spotkań wspólnot akademickich. W tym dniu Kongres rozpoczął się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej od wygłoszenia przez dr. inż. Pawła Wawrzałę wykładu, pt. "Design Thinking w edukacji wyższej: konieczność czy moda?", skierowanego do wszystkich członków Rady Kształcenia oraz Rady Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Następnie członkowie obu Rad wzięli udział w uroczystych nadzwyczajnych posiedzeniach.

- Głównym tematem dyskusji był proces doskonalenia jakości kształcenia poprzez wzmacnianie kompetencji nauczycieli akademickich, stosowanie nowoczesnych form kształcenia czy też doskonalenie programów studiów oraz działania projakościowe - podkreśliła prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów.

Na posiedzeniu Rady Kształcenia dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ przedstawił wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni zatytułowany: „Wielowymiarowe doskonalenie procesu kształcenia w Politechnice Śląskiej”, w ramach którego wyraził przekonanie, że podjęta tematyka, przeprowadzone badania, uzyskane wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski oraz przygotowane propozycje nowych procedur powinny w istotny sposób wpłynąć na poprawę procesu dydaktycznego w Politechnice Śląskiej. Jego doskonalenie staje się bowiem jednym z najważniejszych priorytetów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. 

Następnie zostały zaprezentowane osiągnięcia naszych studentów działających w Centrum Aktywności Studenckiej oraz w wybranych Studenckich Kołach Naukowych.

– Prezentacja sukcesów naszych studentów to najlepsza wizytówka realizowanego procesu kształcenia, pokazuje jakość i jednocześnie motywację do samorozwoju studentów – powiedział dr inż. Tomasz Rusek, pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

W dniu 19 października na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się uroczysta inauguracja Kongresu. W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Jak sztuczna inteligencja zmienia kształcenie uniwersyteckie” weźmie udział dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ.

Dla środowiska akademickiego będzie również okazja do spotkania się z ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wymiana dobrych praktyk pozwoli na wzmocnienie kompetencji osób dbających o doskonalenie jakości kształcenia w szkołach wyższych naszego regionu.

Trzeci dzień Kongresu 20 października odbędzie się pod hasłem „Edukacji dla pokoju”. Ważnym tematem będzie przedstawienie możliwości ubiegania się o międzynarodowe akredytacje i wynikające z tego korzyści. Będzie też także szansa na zaprezentowanie rezultatów działań w ramach współpracy konsorcjów międzynarodowych. Przedstawione zostaną na przykład projekty realizowane w ramach programów Erasmus+, NAWA i EOG oraz projekty finansowane z Funduszy Wyszehradzkich.

Dokładny program tych wydarzeń jest dostępny na stronie www.iceq.pl

770 (11)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie