Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 10.09.2021

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

W Auli budynku Centrum Nowych Technologii odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin Rady oraz wybrano przewodniczącego, którym został dr inż. Jarosław Mlonka. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej jest gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania Uczelni. Jej członkami są samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, a także przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych.

Z ramienia Politechniki Śląskiej na pierwszym spotkaniu obecni byli: Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz oraz Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz zaprezentował uczestnikom Uczelnię, Priorytetowe Obszary Badawcze a także sukcesy i osiągniecia PŚ. – Wielkim sukcesem Politechniki Śląskiej jest to, że znalazła się ona w gronie dziesięciu Uczelni Badawczych w Polsce. Spośród ponad dwustu uczelni, które zgłosiły się do tego konkursu, tylko 10 otrzymało status Uczelni Badawczej.
Co ważne takie same uczelnie badawcze są także w innych krajach Unii Europejskiej i myśmy do tego elitarnego grona dołączyli – mówił prof. Kotowicz.

Sprawy związane z dydaktyką zaprezentował z kolei prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz.  – Politechnika Śląska obejmuje swym naukowo­-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Na 13 wydziałach, dwóch instytutach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu kształci się ponad 17 tysięcy studentów. Dodatkowo w ostatnich latach podjęliśmy trud takiego ukształtowania programów poszczególnych kierunków, aby student stał się podmiotem a nie przedmiotem kształcenia a nauczyciel przewodnikiem w tym procesie – mówił prof. Szkliniarz.

Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz podkreślał, że Politechnika Śląska to nie tylko studenci. – Trzy lata temu powołaliśmy dwa Akademickie Licea Ogólnokształcące w Gliwicach i Rybniku. Należy też wspomnieć o kolejnej ważnej aktywności PŚ - kształceniu kadr dla lotnictwa cywilnego. Realizuje to Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, które jest jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej. Kształcimy pilotów oraz mechaników lotniczych. W ten sposób Politechnika Śląska jest w bardzo elitarnym gronie pięciu uczelni w Polsce, które kształcą teoretycznie i praktycznie dla lotnictwa – mówi prof. Łazarz.

Prorektor dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ. podkreślił wagę kształcenia praktycznego. – Chcemy skutecznie, w sposób nowoczesny i ciekawy prowadzić dydaktykę, dlatego nauczanie na naszej Uczelni w znacznym stopniu opieramy się na tzw. PBL, czyli Project Based Learning. W ramach PBL studenci wykonują swoje projekty osiągając spore sukcesy. Na Uczelni działa niemal 180 kół naukowych, które od Politechniki otrzymują duże wsparcie finansowe, ponieważ inwestujemy w młodzież – podkreślał dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ. 

Po prezentacji Uczelni prof. Kotowicz przedstawił regulamin Rady Społecznej.  Zgodnie z nim Rada Społeczna Politechniki Śląskiej, jest gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania Uczelni. Do jej zadań należeć będą: wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej, wspieranie w działalności na rzecz jej rozwoju, wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Politechniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni, współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni, wyrażanie opinii i poglądów w zakresie kształtowania wśród studentów postaw innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.

– Ta współpraca odbywać się będzie w ramach sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych Uczelni, ale także będziemy mogli zasięgać opinii w innych sprawach, które przedłoży Radzie Rektor – mówił prof. Janusz Kotowicz.

Po krótkiej prezentacji członkowie Rady Społecznej jednomyślnie przyjęli Regulamin, następnie odbyły się wybory przewodniczącego. Także przewodniczący Rady został wybrany jednomyślnie. Został nim dr inż. Jarosław Mlonka – prezes zarządu SHI FW Energia Polska SA.

– Dziękuję za zaufanie jakim obdarzyło mnie Kolegiom Rektorskie i członkowie Rady. Będę się starał wypełniać moje zobowiązania i pracować na rzecz dobra Uczelni i Regionu. Inicjatywa powołania Rady przez Politechnikę Śląską jest cenna, ponieważ jest to jedna z niewielu uczelni, która posiada takie gremium doradcze, a to wiąże Uczelnie coraz bliżej z Regionem. Teraz w naszych rękach jest praca i wspólne tworzenie czegoś dobrego na rzecz Uczelni i Regionu – mówił nowy przewodniczący dr inż. Jarosław Mlonka. W najbliższym czasie przewodniczący powoła swój zarząd.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w której głos zabrał min. prezydent Gliwic Adam Neumann. – Myślę, że Rada Społeczna Politechniki jest absolutną realizacją tzw. Złotego Trójkąta, który wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Regionu. Złoty Trójkąt jak mawiają Azjaci to nauka, biznes i władza publiczna. Szczególnie cieszy to, że najważniejsze jest kształcenie studentów i wychowanie następców, ponieważ zarówno w nauce, biznesie i samorządzie terytorialnym są potrzebni dobrze wykształceni ludzie. Powołanie tej Rady na pewno się do tego przyczyni – podsumował prezydent Gliwic. Do tej wypowiedzi przychylił się Prezydent Rybnika, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Piotr Kuczera. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie