Na zdjęciu widzimy okładkę monografii
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 16.10.2023

Pierwsza monografia w ramach EURECA-PRO

Zrównoważona produkcja i konsumpcja wybrane aspekty środowiskowe – powstała pierwsza na Politechnice Śląskiej monografia w ramach EURECA-PRO. Monografia przedstawia wybrane problemy dotyczące zrównoważonej produkcji i konsumpcji w aspekcie środowiskowym.

Opracowanie porusza m.in. problemy związane z gospodarowaniem glebą, narastającym problem braku dostępności wody o odpowiedniej jakości, zanieczyszczeniem powietrza czy gospodarką odpadami.

Rozdział II poświęcono zrównoważonemu gospodarowaniu glebą. Przedstawiono tutaj podejście oparte na trwałym wykorzystaniu zasobów glebowych, zapewniające równowagę między ochroną środowiska naturalnego, użytkowaniem a produktywnością gleb.

Rozdział III opisuje stale narastający problem braku dostępności wody o odpowiedniej jakości, która stanowi kluczowy element niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Przedstawiona została również klasyfikacja zanieczyszczeń najczęściej spotykanych w środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem 200 mikrozanieczyszczeń organicznych i mikroplastiku. Wskazane zostały ponadto możliwości przewidywania zjawiska niedoboru wody oraz metody przeciwdziałania przez właściwe gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi na podstawie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

W rozdziale IV opisano współczesne technologie i procesy związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Zwrócono szczególną uwagę na problem z dopływem do środowiska substancji biogennych powodujących eutrofizację. Z tego względu szczegółowo zostały opisane procesy i technologie związane z usuwaniem azotu i fosforu. Wskazano także na obecną tendencję związaną z odzyskiem biogenów ze ścieków. Opisano też krótko problem mikrozanieczyszczeń występujących w ściekach.

Rozdział V poświęcono zrównoważonej gospodarce odpadami. Przedstawiono w nim problematykę odpadów w kontekście obecnej oraz przyszłej hierarchii postępowania z nimi, która oparta jest na zasadzie Zero Waste. W rozdziale poruszono trzy główne aspekty związane z gospodarką odpadami w kontekście zrównoważonego rozwoju: racjonalna gospodarka odpadami, świadomy konsument i zrównoważona produkcja. Następnie omówiono trendy kształtujące gospodarkę odpadami, przedstawiono dane statystyczne dotyczące wytwarzania odpadów w Europie i na świecie oraz sposobów ich zagospodarowania. Opisano również filozofie, które pozwalają ograniczyć konsumpcjonizm i radykalnie lub stopniowo przejść na styl Zero Waste czy Less Waste.

W rozdziale VI omówiono zagadnienie jakości powietrza atmosferycznego, które ma kluczowe znaczenie w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom zdrowotnym związanym z zanieczyszczeniami powietrza i ich negatywnemu wpływowi na zdrowie publiczne. Zwrócono uwagę na współczynniki umieralności z powodu złej jakości powietrza w krajach o różnym stopniu zamożności.

Rozdział VII poświęcono zagadnieniom środowiska wewnętrznego i zrównoważonym budynkom. Na początku zdefiniowano pojęcie zielonego budynku i podano jego cechy, omówiono najważniejsze normy dotyczące jakości środowiska wewnętrznego i certyfikaty nadające budynkom standard budynku zrównoważonego. Dalej omówiono podstawowe wskaźniki jakości środowiska wewnętrznego, w tym komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego, oraz podano podstawowe informacje dotyczące metodologii oceny środowiskowej, ekonomicznej i społecznej budynków w całym cyklu ich życia.

Rozdział VIII poświęcono innowacyjnym technologiom wytwarzania energii, które mają szansę przyczynić się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Wskazano najnowsze trendy w badaniach systemów energetycznych. Przeanalizowano obecny poziom akceptacji społecznej dla procesu transformacji energetycznej oraz przychylność dla wybranych technologii.

Z monografią można zapoznać się na stronie: Sustainable production and consumption : selected environmetal aspects Zrównoważona produkcja i konsumpcja : wybrane aspekty środowiskowe - Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej „RePolis” (polsl.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie