Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 05.03.2021     Aktualizacja: 08.03.2021

Komunikat ws. naboru do programów projakościowych

Uprzejmie informujemy, że wkrótce upływają terminy naboru wniosków do niżej wymienionych programów projakościowych ogłoszonych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

1. Granty na rozpoczęcie działalności naukowej w nowej tematyce badawczej – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej tematyce badawczej, niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych.

Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.

Granty przyznawane są w wysokości do 12.000 zł brutto na okres 18 miesięcy.

Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie MEiN, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, wydanie monografii naukowej oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

2. Granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 15 kwietnia.

Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy mogą wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z zespołem złożonym z pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są na dofinansowanie badań przełomowych niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.

Granty przyznawane są w wysokości do 35 000 zł brutto na okres 24 miesięcy.

Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym, któremu w wykazie MEiN przyznano co najmniej 100 pkt, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, koszty dotyczące wyjazdów na spotkania związane z przygotowywaniem wniosków o projekty międzynarodowe, wydanie monografii oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

3. Granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych– wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.

Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy nie dysponują innymi środkami na sfinansowanie stażu.

Granty przyznawane są na okres 12 miesięcy w wysokości do 37.000 zł brutto w przypadku stażu w Europie oraz do 40.000 zł w przypadku stażu poza Europą.

Przyznane środki mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów podróży (na podstawie faktury), zakwaterowania (na podstawie faktury) oraz diet.

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Przypominamy również o wielu innych programach projakościowych, do których wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie