Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Martin Huć     Publikacja: 10.06.2024

Informacje na temat środków na finansowanie projektów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia informacje na temat środków, o które uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze mogą się starać na finansowanie projektów.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje szczegółowe informacje i analizę dostępnych możliwości, opisuje warunki i kryteria aplikacji o poszczególne fundusze i programy grantowe.

Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - wsparcie przewidziano w ramach następujących inwestycji:
- komponent A: inwestycja A1.3.1 ,,Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego",
- komponent B: inwestycja 83.4.1 ,,Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast - Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM),
- komponent C: inwestycja C3.l.l ,,Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo",
- komponent D: inwestycja O2.l.l Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne,
- inwestycje D3.L.l Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 r.
W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na obszar szkolnictwa wyższego zaplanowano alokację w wysokości ok. 3,2 mld zl. FERS wspiera zmiany w zakresie kształcenia w szkołach wyższych, rozwój kompetencji kluczowych, współpracę uczelni z biznesem, wzmacnianie dostępności, a także umiędzynarodowienie polskich uczelni.

Harmonogram naborów znajduje się na stronie: https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2O21-2O27 r.
W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w Działaniu FENX.01.01 Efektywność energetyczna - wsparciu w ramach programu będą podlegać działania w zakresie m.in. podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Informacje dotyczące aktualnych naborów (wraz z katalogiem przewidzianych
wnioskodawców dla danego naboru) znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory/harmonogram-naborow-wnioskow/

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2O27
Organizacje badawcze w FENG są wspierane w następujących działaniach:
1) Działanie ,,Ścieżka SMART"
Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów z organizacjami badawczymi, realizujących prace B+R+I w powiązaniu z transformacją zieloną i cyfrową oraz rozwojem kompetencji kadr.
Działanie 2.12 FENG ,,Granty na Eurogranty"
Granty na Eurogranty mają zwiększyć udział polskich podmiotów - przedsiębiorstw i
organizacji badawczych - w programach i konkursach UE zarządzanych przez Komisję
Europejską. Dotyczy to programów takich jak Horyzont Europa, Cyfrowa Europa czy LIFE. W działaniu finansujemy koszty przygotowania wniosku do konkursów UE oraz poszukiwania międzynarodowych partnerów do ich realizacji.
2) First Team
Celem First Team jest przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach badawczych
najlepszych początkujących badaczy z całego Świata (w tym polskiego pochodzenia z zagranicy) oraz stworzenie szansy dla młodych doktorów w kraju na założenie zespołu badawczego, osiągnięcie samodzielności naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w Polsce.
3) Team Net
Team Net dotyczy współpracy najlepszych zespołów badawczych w wybranych obszarach strategicznych. Celem konkursu jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w tematyce Zdrowia, Środowiska i przemysłu 4.0 zdefiniowanych jako obszary o strategicznym znaczeniu gospodarczym i odznaczające się wybitnym potencjałem naukowym w Polsce (konkurs Top-down).
4) Międzynarodowe Agendy Badawcze
W ramach projektów MAB wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych,
wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.
5) Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – Bingo
Celem działania jest zwiększenie potencjału naszego kraju w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii w gospodarce oraz przez sektor nauki poprzez wsparcie strategicznych przedsięwzięć publicznej infrastruktury badawczej realizowanych przez organizacje badawcze.
6) Proof of Concept
W ramach działania wspierane są projekty dotyczące prac B+R prowadzone przez naukowców i ich zespoły. Celem tych projektów jest weryfikacja hipotez badawczych i potencjału wdrożeniowego wyników uzyskanych w toku realizacji innych projektów pod kątem zastosowania ich w praktyce, efektywnego transferu wiedzy, bądź założenia spółki technologicznej.
7) PRIME - projekt niekonkurencyjny
Głównym celem projektu jest efektywna komercjalizacja wyników prac B+R powstałych w wyselekcjonowanych projektach prowadzonych w organizacjach badawczych. Wsparcie udzielane jest zespołom zamierzającym założyć i rozwijać spółki oraz dla nowopowstałych spin-offów.

Programy Regionalne
We wszystkich programach regionalnych uczelnie akademickie i instytuty badawcze mogą ubiegać się m.in. o środki na zakup infrastruktury badawczej wykorzystywanej do działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
Dofinansowaniem w tym obszarze mogą być objęte projekty z zakresu infrastruktury innowacyjnej i B+R oraz innowacyjnych usług dla biznesu, rozwoju OZE, rekultywacji i remediacji obszarów pogórniczych oraz wsparcia mapowania takich obszarów, a także kształcenia osób dorosłych i outplacementu.

Poniżej trzy dodatkowe adresy stron internetowych, które mogą być przydatne przy poszukiwaniu źródeł finansowania:
1. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/danekontaktowe - Szczegółowe informacje na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) mogą Państwo uzyskać w Ministerstwach (pod każdym z komponentów tematycznych znajduje się lista urzędów do kontaktu);
2. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory - adres daje możliwości przejrzenia planowanych, otwartych oraz zakończonych naborów do inwestycji w ramach KPO;
3. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1 - portal daje możliwości przeglądania i wyszukiwania naborów i wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie