A A+ A++
wydzial_chemiczny_baner-1.jpg

Opis zakresu POB4

Działania podejmowane przez Politechnikę Śląską w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości mają silne ugruntowanie w definicji zrównoważonego rozwoju. U jej podstaw leży takie kierowanie rozwojem, by zaspokajać potrzeby obecne i przyszłe, ale także nie zagrozić możliwościom przyszłych pokoleń. Zgodnie z tymi założeniami prowadzone prace badawcze oraz wdrożeniowe można zasadniczo podzielić na dwa podobszary główne:

 • identyfikacja potrzeb związanych z istniejącą infrastrukturą oraz potrzeb społecznych
 • rozwój technologiczny i przestrzenny umożliwiający zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb, pokonanie współczesnych ograniczeń, poprawę efektywności rozwiązań oraz ograniczenie negatywnego wpływu ekspansji działalności ludzkiej na środowisko i jakość życia człowieka.

Badanie w zakresie potrzeb związanych z istniejącą infrastrukturą i funkcjonującymi systemami w miastach oraz potrzeb społecznych jest realizowane m. in. poprzez:

 • inwentaryzację przestrzenną zasobów miejskich, diagnostykę i monitoring strukturalny obiektów budowlanych oraz systemów miejskich, w tym bezpieczeństwo budynków i infrastruktury oraz zarządzanie ryzykiem, z zastosowaniem systemów robotycznych, nowoczesnych technologii sensorowych, a także modeli dynamicznych opartych na sieciach neuronowych, wnioskowaniu rozmytym i algorytmach predykcyjnych
 • badanie wpływu środków transportu na środowisko i generowania odpadów jako efektu realizacji projektowania, wytwarzania, użytkowania pojazdu oraz jego eksploatacji i utylizacji, a także rozwój systemów profilowania zanieczyszczeń atmosfery i wykorzystanie Life Cycle Assessment jako narzędzia analizy wpływu inteligentnych rozwiązań miejskich na środowisko
 • rozwój metod i technologii do kolekcjonowania i przetwarzania danych o parametrach ruchu miejskiego i stanie infrastruktury transportowej, a także środków transportu (detekcja, wykorzystanie lidaru, diagnostyka pojazdów itp.)
 • społeczne badania jakościowe i ilościowe do opisu zjawisk związanych z czynnikiem ludzkim w transporcie i logistyce miasta w szczególności zagadnienia psychologii transportu, w tym szeroko pojętego bezpieczeństwa, ergonomii i mechanizmów regulacji zachowania, związanych z wyzwaniami postępu technologicznego i społecznego, a także problematyka funkcjonowania jednostki w różnorodnym otoczeniu wspomaganym nowymi technologiami, zarówno z perspektywy architektonicznej, jak i urbanistycznej oraz ocena przestrzeni miejskiej i budynków pod kątem jakości życia, standardów i dostępności dla wszystkich grup społecznych
 • badania nad wykorzystaniem rozwiązań w zakresie technologii Internetu rzeczy, systemów nawigacji satelitarnej i wewnątrzbudynkowej oraz ich integracji z przestrzenią miejską w połączeniu z nowoczesnymi technikami sensorowymi wykorzystującymi m.in. fotoniczne struktury optyki zintegrowanej, czy optoelektroniczne czujniki, umożliwiające między innymi monitorowanie stanu zdrowia osób starszych oraz osób aktywnych fizycznie.

W odpowiedzi na pojawiąjące się potrzeby infrastrukturalne i społeczne Politechnika Śląska prowadzi wieloaspektowe prace badawcze i wdrożeniowe w szczególności w obszarze budownictwa, nowoczesnej architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i inteligentnego transportu w miastach przyszłości wspomaganego technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wśród których można wymienić m. in.:

 • optymalne kształtowanie budynków i ich systemów zarządzania oraz automatyki budynkowej z uwagi na zużycie energii, komfort cieplny klimat akustyczny oraz bezpieczeństwo użytkowników m. in. poprzez optymalizację zagospodarowania terenu, formy architektonicznej i struktury obiektu, a także systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz rozwój technologii i metod sterowania przeznaczonych do redukcji hałasu, tworzenia i kształtowania stref ciszy, realizacji innowacyjnych barier akustycznych i aktywnych obudów urządzeń
 • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych materiałów do budowy i wzmacniania obiektów budowlanych w szczególności w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rozwiązań z zakresu nowoczesnych materiałów na konstrukcje lotnicze, zaawansowanych powłok ochronnych i technologii ich wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz materiałów ultra wysokotemperaturowych i technologii wykorzystania regolitu w zastosowaniach eksploracji kosmosu
 • badania nad samowystarczalnością energetyczną obiektów poprzez wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii w obszarach miejskich oraz wykorzystanie struktur miejskich do poprawy działania turbin i terminowych zasobników ciepła
 • ochronę zasobów środowiska miejskiego, wykorzystywanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym poprzemysłowego dla wzmacniania tożsamości regionu i budowania nowoczesnej inteligentnej przestrzeni na fundamentach szeroko rozumianej tradycji miejsca poprzez modernizację i adaptację obiektów zabytkowych oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysłowych
 • zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych, sztucznej inteligencji, technik analizy przestrzennej i wizualizacji (BIM, VR i GIS) w zagadnieniach oceny i eksploatacji obszarów miejskich, budynków, infrastruktury miejskiej i transportowej, a także wsparcia procesów projektowania i planowania
 • rozwój środków transportu drogowego i terenowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i poprawiających ich efektywność (m in. w zakresie układów zasilania, układów napędowych, adaptacyjnych układów zawieszenia o zmiennych parametrach oraz rozwoju algorytmów sterowania i ich implementacji sprzętowej) oraz udoskonalenie norm opisujących takie środki transportu
 • wykorzystanie Inteligentnych Systemów Transportowych do przetwarzania informacji oraz transmisji danych w celu efektywnego zarządzania potokami ruchu w sieci transportowej, a także kształtowania systemu publicznego transportu zbiorowego dostępnego dla różnych grup pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o szczególnych potrzebach i o obniżonej mobilności, a także rozwój metod zarządzania i wymiany danych pomiędzy systemami inteligentnego miasta
 • badania w zakresie autonomicznych systemów transportu np. monorail, APM, lekkie metro, a także rozwój nowych form organizacyjnych w zakresie już stosowanych środków transportu, jak badania systemów współdzielonych (carsharing, bikesharing) oraz innych proekologicznych form podróżowania, jak rozwój metod ułatwiających procesy decyzyjne w zakresie implementacji elektromobilności w miastach
 • rozwiązania zapewniające osobie podróżującej kompleksową informację o możliwościach systemu transportowego, co warunkuje podjęcie decyzji w kierunku proekologicznego sposobu podróżowania i w przyszłości zmianę struktury podziału modalnego ruchu, a także zastosowanie metod modelowania, sztucznej inteligencji i symulacji do identyfikacji istniejących problemów i wsparcia władz lokalnych oraz przedsiębiorców w procesie naprawczym
 • badania nad wzrostem przepustowości sieci transportowych w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym, a także integracją przepływu dóbr i osób oraz informacji w obrębie systemu logistycznego miasta, a także budowa i rozwój algorytmów wspierających realizację dostaw na etapie pierwszej i ostatniej mili
 • prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu, związane z projektowaniem i planowaniem rozwiązań infrastrukturalnych, nowoczesnych konstrukcji statków powietrznych, nowych systemów nawigacji lotniczej oraz sterowania ruchem kolejowym, a także systemów bezpieczeństwa środków transportu
 • projektowanie i wdrażanie strategii budowania/transformacji inteligentnych miast, transformacja usług publicznych/miejskich w kierunku usług inteligentnych
 • a także badania w zakresie technologii chmury obliczeniowej i Big Data w kierunku poprawy wydajności transmisji, nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych oraz metod przetwarzania sygnałów, analizy i składowania danych, w tym rozwój sieci szerokopasmowych sieci mobilnych nowych generacji (5G/6G).

W oparciu o prowadzone badania i współpracę z partnerami Politechnika Śląska jest ważnym ogniwem pomiędzy nauką a otoczeniem społeczno – gospodarczym na Śląsku, w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Eureca-Pro logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie