A A+ A++
photo
Autor: Katarzyna Szmigiel Publikacja: 05.10.2022 Aktualizacja: 07.10.2022

Środki sankcyjne związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - projekty z RPO WSL 2014-2020

KOMUNIKAT


Pełna treść komunikatu została zamieszczona na stronie internetowej:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komunikat_stos_srod_sankc_udziel_wspar_fe

 

Instytucja Zarządzająca przypomina beneficjentom o środkach sankcyjnych związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy:

  1. Zastosowanie przepisów 5l
    Zgodnie z art. 5l „Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną.
  2. Zastosowanie przepisów 5k oraz  art. 7 ustawy
    Przepisy art. 5k ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
    Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, iż przesłanki te mają również zastosowanie do podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.

 

Zasady te należy stosować do wyłaniania wykonawców w trybach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 takich jak: zasada konkurencyjności lub rozeznanie rynku.

 

W przypadku niezastosowania się przez beneficjenta/partnera projektu dofinansowanego w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do przepisów określonych w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 lub art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), wydatki dotyczące tych zamówień/umów z wykonawcami zostaną uznane za niekwalifikowalne.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje na temat programu pracy Horyzontu Europa

Agnieszka Wyżgolik
2024-04-18 11:05:53
2024-04-18 11:10:48
18.04.2024
photo

Granty na Eurogranty

Katarzyna Szmigiel
2024-04-17 09:30:48
2024-04-17 11:16:58
17.04.2024
photo

Nabór Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Katarzyna Szmigiel
2024-01-25 08:12:17
2024-01-25 08:37:32
25.01.2024
photo

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie - Horyzont Europa

Agnieszka Wyżgolik
2024-01-17 11:06:09
2024-01-17 12:38:18
17.01.2024

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie