A A+ A++

Badania lekarskie

Wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim.

Badania profilaktyczne obejmują:

  •  badania wstępne,
  •  badania okresowe,
  •  badania kontrolne.

Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe w większym stopniu niż na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Badania okresowe przeprowadzane są zgodnie z terminem wyznaczonym przez lekarza uprawnionego do wykonywania tych badań.

Badaniom kontrolnym podlegają wszyscy pracownicy po chorobie trwającej ponad 30 dni.

Badania okresowe i kontrolne są przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Badania profilaktyczne oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, przeprowadzane są na koszt Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska nie pokrywa kosztów badań profilaktycznych, przeprowadzonych na wniosek pracownika przed upływem terminu wyznaczonego przez lekarza uprawnionego do wykonywania tych badań

Pracownicy wykonują badania profilaktyczne na podstawie wydanego skierowania.

Skierowanie na badania lekarskie Pobierz

Skierowania na badania wstępne wydawane są przez Dział Spraw Osobowych przed przyjęciem do pracy pracowników nowozatrudnionych.

Skierowania na badania okresowe wydawane są przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

Skierowania na badania kontrolne wydawane są przez Dział Spraw Osobowych.

Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek na każdym skierowaniu dotyczącym ww. badań wskazać rodzaj szkodliwości lub uciążliwości występujących na danym stanowisku.

Pracownicy są przyjmowani i dopuszczani do pracy tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku. W przypadku wydania orzeczenia o utracie zdolności lub przeciwwskazaniu do zatrudnienia bezpośredni przełożony pracownika lub pracownik może wystąpić w ciągu 7 dni, od dnia wydania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza który wydał to orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

Ponowne badanie przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. .

Na badania wstępne, okresowe i kontrolne należy zgłaszać się wyłącznie do jednostek medycyny pracy w przychodniach, z którymi Politechnika Śląska zawarła umowę.

Adresy przychodni:

Gliwice, ul. Łużycka 5, Przychodnia Akademicka

Katowice, ul. Francuska 23, Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i Leczenia ELITmed

Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 (V piętro), Przychodnia OLK-Med - tylko badanie RTG

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników Politechniki Śląskiej Pobierz
Zarządzenie zmieniające Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie