A A+ A++

Szkoła doktorów

Szkoła Doktorów jest jednostką ogólnouczelnianą (RJO15) utworzoną na mocy uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 maja 2018.
Szkoła doktorów ma zapewniać wysoki poziom i elastyczność systemu kształcenia doktorantów oraz dbać o aktywizację Politechniki Śląskiej w międzynarodowych programach UE dotyczących studiów doktoranckich.
Koordynację działań w ramach Szkoły Doktorów prowadzi prorektor ds. studenckich kształcenia a obsługę administracyjną Szkoły Doktorów zapewnia Dział Spraw Studenckich i Kształcenia.

Działalnością Szkoły Doktorów kieruje dyrektor. Dyrektora powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora o uznanym dorobku naukowym, z doświadczeniem w zakresie kształcenia kadry. Zadania dyrektora Szkoły Doktorów określone są w § 46 ust. 8 Statutu Politechniki Śląskiej. Gremium opiniodawczym i doradczym dyrektora jest rada kształcenia doktorantów, którą powołuje rektor. Skład rady kształcenia doktorantów oraz jej zadania określone są w § 47 Statutu.

Szkoła Doktorów organizuje proces kształcenia w ramach szkół doktorskich, w tym obsługę biurowo-administracyjną oraz obsługę doktorantów w sprawach związanych z ich statusem, jak na przykład stypendia, okres rozliczeniowy czy organizacja oceny śródokresowej. Szkoła doktorska obejmuje co najmniej dwie dyscypliny. Szkoły doktorskie tworzy rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Szkoła doktorska może być utworzona także na podstawie umowy wspólnie z inną uczelnią akademicką, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym. Rektor zawiera umowę po zasięgnięciu opinii senatu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie