A A+ A++

Informacje podstawowe

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKLC) jest jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej.

Utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. List intencyjny w sprawie utworzenia Centrum podpisany został przez te trzy podmioty – pod patronatem Ministra Transportu – w dniu 15 października 2007 r.

Na mocy podpisanego w dniu 19 marca 2008 roku po­rozumienia przez Rektora Politechniki Śląskiej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zostało powołane Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Na stronie PAŻP i ówczesnego Ministerstwa Transportu napisano:

Celem działania przyszłego Centrum będzie organizacja i koordynacja kształcenia kadry dla szeroko rozumianego sektora lotnictwa cywilnego poprzez organizację studiów podyplomowych, studiów dziennych, współpracę ze szkołami średnimi technicznymi w regionie, organizację kursów kwalifikacyjnych, praktyki oraz staże studenckie i doktoranckie, a także udział w specjalistycznych projektach i programach krajowych oraz unijnych. Ministerstwo Transportu będzie wspierać działania Centrum jako jeden z ważnych elementów realizacji, przyjętego przez Radę Ministrów w maju br., „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”.

W oparciu o zawarte w nim postanowienia oraz na podstawie uchwały Senatu, dnia 26 lutego 2008 roku Rektor Politechniki Śląskiej wydał Zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej” i oraz nadania mu Regulaminu.

Obecnie stanowi ono jednostkę pozawydziałową (RJ014) Politechniki Śląskiej z siedzibą w budynku Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8.

Realizacja prawidłowego funkcjonowania Centrum oraz zaplanowanych przedsięwzięć, możliwa jest dzięki nadzorowi i działalności Rady Naukowo- Programowej Centrum, stanowiącej statutowy organ doradczy i opiniotwórczy. Obecnie przewodniczącym Rady Programowo – Naukowej jest Pan Artur Tomasik – przewodniczący Rady, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przedmiotem działania Centrum jest organizacja i koordynacja kształcenia kadr sektora lotnictwa cywilnego poprzez: współpracę ze szkołami średnimi technicznymi w regionie (targi edukacji, konkursy, umowy o współpracy i patronackie); nadzór merytoryczny nad profilowanymi klasami specjalności lotniczych w szkołach średnich; organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych lotniczych w ścisłej współpracy z certyfikowanymi ośrodkami; dokształcanie kadry, uzupełniane wykształcenia poprzez organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych w poszukiwanych specjalnościach lotniczych; uczestnictwo w specjalistycznych – lotniczych projektach i programach badawczych, finansowanych ze środków krajowych i UE; prowadzenie badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie technik i technologii satelitarnych GNSS/EGNOS: opracowywanie programów dla nowych specjalności lotniczych na studiach stopnia: I (inżynierskich) i II (magisterskich), na wybranych kierunkach; organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów w certyfikowanych ośrodkach lotniczych; współorganizowanie międzynarodowych konferencji i paneli lotniczych; współpracę z lotniczymi platformami technologicznymi, klastrami, parkami technologicznymi; współpraca z organizacjami lotniczymi i aeroklubami; uczestnictwo w różnorodnych komitetach naukowych; opracowywanie danych do Raportów Uznania Wiedzy dla patronackich średnich szkół technicznych prowadzących profilowane klasy; sprawowanie nadzoru merytorycznego nad profilowanymi klasami lotniczymi; współorganizowanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ogólnopolskimi konkursami lotniczymi dla szkół średnich; inicjowanie i opracowywanie ogólnopolskich materiałów szkoleniowych, skryptów, wydawnictw, niezbędnych w procesie przygotowywania kadr specjalistów dla polskiego lotnictwa.

Powyższa organizacja i koordynacja kształcenia kadr sektora lotnictwa cywilnego, realizowana jest przez Centrum w zakresie: eksploatacji i obsługi statków powietrznych (technika, handling); infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i inne); systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i inne).

Zasadne jest podanie, że bieżąca działalność Centrum  koncentruje się na trzech zasadniczych obszarach: dydaktycznym - specjalistyczne kursy lotnicze; specjalności lotnicze na Wydziale Transportu; naukowo – badawczym - koordynacja projektów międzynarodowych; współorganizowanie konferencji, seminariów międzynarodowych; promocyjnym - udział w targach edukacyjnych, konferencjach i seminariach branżowych.

Reasumując należy podkreślić, że Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej poprzez realizację wyżej zdefiniowanych obszarów zadaniowych stanowi cenne wsparcie dla rozwoju lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i doskonalenia specjalistycznego personelu lotniczego. Funkcję dyrektora centrum pełni obecnie dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie