A A+ A++

Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę

Informacje ogólne

Organizatorem studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę jest Katedra Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, tel. 606 624 196
e-mail: izabela.zimoch@polsl.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Aleksandra Bernaczek, tel. 32 237 26 98
e-mail: aleksandra.bernaczek@polsl.pl

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zalecane od ponad 20 lat przez Światową Organizację Zdrowia nowe podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta skutkowało najpierw rewizją Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive DWD) przeprowadzoną w 2015 roku, a następnie zatwierdzeniem w grudniu 2020 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD 2020/2184). W Polsce przełożyło się to na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca Prawo Wodne, zobowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowe do przeprowadzania analizy ryzyka (z art.133) na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Konsekwentnie w ślad za rewizją DWD, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 2017 r., zaleca nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem wody oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975. Podmioty, które wprowadzają ten system mogą ubiegać się o zatwierdzenie przez organ kontrolujący PSSE indywidualnego zakresu i częstotliwość monitorowanych parametrów jakości wody do indywidualnych potrzeb wynikających z oceny ryzyka. W ślad za wypracowywanym od szeregu lat stanowiskiem bezkompromisowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta od dnia 12 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do dnia 13 stycznia 2023 r. Polska jest zobowiązana implementować zapisy nowej DWD, która ustanawia  konieczność wprowadzanie oceny ryzyka w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw wody i ochrony zdrowia publicznego. Zatem to o czym w Polsce, od szeregu lat dyskutowano w branży wodociągowej stało się nieodwracalną rzeczywistością, w której podmioty uczestniczące w procesie dostaw wody pitnej, a nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały wdrożyć zarządzanie ryzykiem w codzienne praktyki eksploatacyjne systemów zaopatrzenia w wodę.

Przeprowadzenie oceny ryzyka wymaga odpowiedniej wiedzy, stąd potrzeba wykształcenia wykwalifikowanej kadry w tym zakresie, posiadającej nie tylko podstawy teoretyczne, ale wykazującej się biegłą umiejętnością identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania analiz i ocen, wyboru odpowiednich środków kontroli oraz tworzenia procedur i instrukcji. Niewielka liczba dostępnych w języku polskim materiałów, podręczników, poradników czy wytycznych przekłada się na potrzebę tego typu studiów podyplomowych przybliżających wiedzę udostępnianą przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje wdrażające w innych krajach system PBW (Plan Bezpieczeństwa Wody, Water Safety Plan). Studia te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, jako element całościowego i interdyscyplinarnego podejścia do zaopatrzenia w wodę uwzględniającego aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, techniczno-technologiczne i zdrowotne. Efekty kształcenia nabyte w toku studiów podyplomowych, są szczególnie ważne nie tylko dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym, ale także dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Program studiów

Ukierunkowane zajęcia realizowane będą przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z całego kraju, w tym również praktyków. Program studiów przedstawiono w dokumencie Program Studiów
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej. Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej z indywidualnego obszaru zainteresowań związanego z tematyką studiów.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od marca do lutego, tego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiony będzie na cały rok akademicki. W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 – 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18.
Szczegółowy harmonogram zajęć, z rozpisaniem na tygodnie i godziny, zamieszczony zostanie z początkiem października na stronie internetowej.

Koszt studiów

Opłata za studia wynosi 4 800 zł, istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach.

Rekrutacja na studia

Nabór trwa od stycznia 2023 r.

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez drogą elektroniczną:

https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2022_2023Z_POD/programme/RIE-SBZWW/?from=registration:REK2022_2023Z_POD

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu rekrutacji),
  • dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Należy je dostarczyć osobiście w godzinach 7.30.-14.30 (pn.-pt.), bądź przesłać listem poleconym, zgodnie z poniższymi danymi:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Aleksandra Bernaczek
ul. Konarskiego 18, pok. 247
44 – 100 Gliwice

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie