A A+ A++
logo_cz_pl_1131x255_rgb_a0f1e7_01

Cele Programu

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie znajdujące się na obszarze programowania.

Struktura Programu

Osie priorytetowe realizowane są za pomocą priorytetów inwestycyjnych, które mają zdefiniowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przedsięwzięć.


Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
Priorytet inwestycyjny 1.1.:
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.
Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Priorytet inwestycyjny 2.1:
Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój
Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
Priorytet inwestycyjny 3.1:
Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia
Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności
Priorytet inwestycyjny 4.1:
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Finansowanie Programu

http://pl.cz-pl.eu/data/contents/paragraphs/photos/68.png
[Źródło: strona internetowa Programu http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl ]

Kto może realizować projekty

Beneficjentami Programu mogą być w zależności od Osi priorytetowej:

 

 • Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
  • Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje pozarządowe, o ile stanowią część zintegrowanego systemu ratowniczego lub systemu zarządzania kryzysowego.
 • Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
  • Kwalifikowalni wnioskodawcy: Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia; Organizacje powołane przez władze publiczne; Organizacje pozarządowe; Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Kościoły i związki wyznaniowe; Stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.
 • Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
  • Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
 • Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności
  • Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa­rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowa­rzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębior­ców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe. 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji oraz najważniejsze dokumenty programowe można znaleźć w serwisie programu Republika Czeska - Polska.

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie