A A+ A++
slaskie-RPO.jpg

Cele Programu Województwa Śląskiego

Celem głównym RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego zostały dokładnie określone w dokumentach programowych. W programie wydzielono 13 obszarów wsparcia tzw. Osi priorytetowych stanowiących swoisty przewodnik po Programie.

I. Nowoczesna gospodarka
Główny cel: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
II. Cyfrowe Śląskie
Główny cel: Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.
III. Konkurencyjność MŚP
Główny cel: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Główny cel: Poprawa efektywności energetycznej w województwie śląskim
V. Ochrona środowiska i efektywne zasobów
Główny cel: Poprawa ochrony środowiska w województwie śląskim
VI. Transport
Główny cel: zwiększenie dostępności głównych szlaków drogowych województwa oraz poprawienie jakości podróżowania transportem kolejowym.
VII. Regionalny rynek pracy
Główny cel: Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia.
VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Główny cel: Zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorców i pracowników.
IX. Włączenie społeczne
Główny cel: Wzmocnienie aktywności społecznej i podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Główny cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego.
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Główny cel: poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji.
XII. Infrastruktura edukacyjna
Główny cel: Wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego
XIII. Pomoc techniczna
Główny cel: Zapewnienie efektywnego procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL 2014-2020.

Finansowanie Programu

Regionalny Program dla województwa śląskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.
Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa śląskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
 • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
 • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%

Wysokość dostępnych środków w podziale na poszczególne obszary:

1. Nowoczesna gospodarka - ok. 245,1 mln EUR,
2. Cyfrowe Śląskie - ok. 96 mln EUR,
3. Konkurencyjność MŚP - ok. 305,2 mln EUR,
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - ok. 796,7 mln EUR,
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - ok. 208,1 mln EUR,
6. Transport - ok. 473 mln EUR,
7. Regionalny rynek pracy - 224,3 mln EUR,
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy - 305,2 mln EUR,
9. Włączenie społeczne - 260,9 mln EUR,
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna - 293 mln EUR,
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - 194,8 mln EUR,
12. Infrastruktura edukacyjna - 81 mln EUR,
13. Pomoc techniczna - 110 mln EUR.

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy.

 
Kto może realizować projekty

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja:
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej

 • Instytucje kultury i sportu

 • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną

 • Instytucje rynku pracy

 • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska

 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe

 • Rządowe organizacje turystyczne

 • Straż pożarna i służby ratownicze

 • Urzędy Morskie

 • Wymiar sprawiedliwości

 • Zarządcy dróg

 • Jednostki doradztwa rolniczego

 1. Instytucje ochrony zdrowia:
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ

 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

 • Uzdrowiska

 1. Instytucje wspierające biznes: 
 • Instytucje finansowe

 • Instytucje otoczenia biznesu

 • Izby gospodarcze

 • Organizacje zrzeszające pracodawców

 1. Instytucje nauki i edukacji:
 • Jednostki naukowe

 • Ośrodki kształcenia dorosłych

 • Przedszkola i instytucje opieki

 • Szkoły i inne placówki oświatowe

 • Uczelnie wyższe

 1. Partnerstwa:
 • Klastry

 • Konsorcja naukowo-przemysłowe

 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne

 1. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:
 • Kolej

 • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego

 • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi

 • Porty lotnicze

 • Porty śródlądowe i morskie

 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego

 • Spółki wodne

 1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe:
 • Centra aktywności lokalnej

 • Kluby sportowe, centra sportu

 • Kościoły i związki wyznaniowe

 • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu

 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej

 • Organizacje pozarządowe

 • Podmioty ekonomii społecznej

 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

 • Związki zawodowe

 

Aktualne konkursy

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2021 r. Pobierz

Dowiedz się więcej

Więcej informacji oraz najważniejsze dokumenty programowe można znaleźć w serwisie programu RPO WSL.

photo
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2021 r. Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie