A A+ A++

Aktualne nabory harmonogram konkursów na wszystkie typy projektów obsługiwanych przez CZP

 
Rodzaj konkursu

Szczegóły

Zakończenie naboru

Biuro CZP obsługujące konkurs

NAWA PRELUDIUM BIS1Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem
w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1  (więcej)

10 grudnia 2024 r.

CZP1

  

 

 

LIDER XIIILIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne
i posiadają potencjał wdrożeniowy (więcej)

 

30 czerwca 2022 r.

CZP1

MINIATURA 6W ramach konkursu MINIATURA 6 mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej
z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia
w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych (więcej)

 

31 lipca 2022 r.

CZP1

GOSPOSTRATEG IXCelem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych
i regionalnych polityk rozwojowych (więcej)

20 września 2022 r.

CZP1

 

 

 

 

Nowe technologie
w zakresie energii (II konkurs)
Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju
i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki,
co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej
z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju (więcej)

 

30 czerwca 2022 r.

CZP1

RIDPodstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie
i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm
i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy
i eksploatacji dróg w Polsce (więcej)

 

8 lipca 2022 r.

CZP1

INFOSTRATEG IVProgram INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję
i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu (więcej)

 

18 sierpnia 2022 r.

CZP1

Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2)Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być Projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące
w fazie pomysłu, jak i Projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować
o dofinansowanie na usługi doradcze (więcej)

 

30 czerwca 2022 r.

CZP1

Program Współpracy Polsko-UkraińskiejProgram ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego
i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów (więcej)

30 września 2022 r.

CZP2

  

 

 

   

 

WEAVE UNISONOKonkurs skierowany jest do zespołów badawczych
z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi
z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią
z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej lub dwóch właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk (więcej)

 

Nabór ciągły (w zal. od agencji wiodącej)

CZP3

III polsko-chiński konkurs bilateralnyWynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski (więcej)

30 czerwca 2022 r.

CZP3

  

 

 

Projekty Międzynarodowe WspółfinansowanePrzedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym
w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju,
w ramach:
  • programów badawczych Unii Europejskiej;
  • innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych (więcej)

Nabór ciągły

CZP3

INNOGLOBO
Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne (więcej)

30 września 2022 r.

CZP3

  

 

 

MSCA Doctoral NetworksCelem Doctoral Networks jest wdrażanie programów doktoranckich przez partnerstwa organizacji z różnych sektorów w całej Europie
i poza nią, aby szkolić wysoko wykwalifikowanych doktorantów, stymulować ich kreatywność, zwiększać ich zdolności innowacyjne i zwiększać ich szanse na zatrudnienie w perspektywie długoterminowej (więcej)

15 listopada 2022 r.

CZP3

  

 

 

EJP SOIL
(II konkurs 2022)
Program EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności (więcej)

 

14 września 2022 r.

CZP3

MSCA Postdoctoral FellowshipsCelem PF jest wspieranie karier naukowców i promowanie doskonałości w badaniach. Akcja Stypendia podoktorskie jest skierowana do naukowców posiadających stopień doktora, którzy chcą prowadzić działalność badawczą za granicą, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę. PF pomagają naukowcom zdobyć doświadczenie w innych krajach, dyscyplinach i sektorach pozaakademickich (więcej)

 

14 września 2022 r.

CZP3

ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (II konkurs 2022)Celem inicjatywy ERA-NET ICT-AGRI-FOOD jest wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych tak aby stały się one bardziej zrównoważone
i bezpieczne (więcej)

 

15 sierpnia 2022 r.

CZP3

VIII konkurs
w ramach Współpracy Polska-Izrael
Temat konkursu dotyczy wszystkich technologicznych obszarów. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wsparcie projektów, które mają na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań gotowych do praktycznego zastosowania, mających potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy (więcej)

 

29 czerwca 2022 r.

CZP3

Wspólne projekty badawcze Polska-NiemcyCelem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów
z Niemiec (więcej)

 

30 czerwca 2022 r.

CZP3

Wspólne projekty badawcze Polska-Francja (PHC Polonium)Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera (więcej)

 

30 czerwca 2022 r.

CZP3

Erasmus+ Akcja Erasmus Project GrantsPartnerstwa pomiędzy podmiotami szkolnictwa wyższego
a odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i/lub instytucjonalnymi w obszarze polityki eksperymentalnej szkolnictwa wyższego (więcej)

6 października 2022 r.

CZP5

  

 

 

  

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie