A A+ A++

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

Pracownicy zatrudnieni w Politechnice Śląskiej, doktoranci oraz osoby odbywające praktykę podlegają szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy.

Szkolenia wstępne bhp odbywają się codziennie o godzinie 8.00  w siedzibie Inspektoratu BHP.

Uwaga! Z uwagi na stan epidemii Covid -19, istnieje możliwość odbycia szkolenia wstępnego w formie zdalnej, po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca.

Dokumentacja szkoleniowa

Pracownicy, którzy odbyli szkolenie wstępne otrzymują Kartę szkolenia wstępnego oraz zostają wpisani do „Rejestru szkolenia bhp i ochrony p.poż. pracownika”. Dokumenty te wydaje Inspektorat BHP.

Oryginał Karty szkolenia wstępnego przechowuje się w aktach osobowych pracownika we właściwych Działach Spraw Osobowych, a dla doktorantów w teczkach osobowych prowadzonych przez jednostki. Natomiast kopię Karty szkolenia wstępnego oraz Rejestr szkolenia bhp i ochrony p.poż. pracownika przechowuje się w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracyjnych, w których jest zatrudniony pracownik.

Karta szkolenia wstępnego Pobierz
Rejestr szkoleń Pobierz

Szkolenie okresowe pracowników

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia
z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi w tym zakresie.

Inspektorat BHP przeprowadza szkolenia okresowe dla pracowników za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. https://platforma.polsl.pl/rr3/

Szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji są przeznaczone dla:

1) pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych,

2) nauczycieli akademickich (pracowników naukowo – dydaktycznych i doktorantów),

3) kierowników komórek organizacyjnych (dyrektorów).

Wnioski o przeszkolenie pracowników należy składać w formie elektronicznej do Inspektoratu BHP  z podaniem imienia i nazwiska pracownika, daty urodzenia oraz stanowiska i jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

 

Opis stanowiskaWażność szkolenia okresowegoCzas trwania szkolenia
Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziścico najmniej raz na 5 latCzas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczychco najmniej raz na 3 lata
chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcjico najmniej raz na 5 latCzas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służbyco najmniej raz na 5 lat;Czas trwania szkolenia- minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń).
Pracownicy administracyjno-biurowico najmniej raz na 6 lat
i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- co najmniej raz na 5 lat
Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min

Harmonogram szkoleń okresowych w 2021 roku :

Styczeń 2021

Kwiecień 2021

Lipiec 2021

Październik 2021

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są do odbycia szkolenia w formie stacjonarnej.

Uwaga! Ze względu na stan epidemii Covid – 19 aktualnie nie są organizowane szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

Dokumentacja ze szkoleń okresowych

Inspektorat BHP przygotowuje niezbędne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Zaświadczenia dla pracowników, którzy ukończyli szkolenie okresowe BHP wydawane są w 2 egzemplarzach. Po podpisaniu zaświadczeń przez bezpośredniego przełożonego oryginały przechowuje się w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracyjnych w których jest zatrudniony pracownik, natomiast odpisy zaświadczeń o odbyciu szkolenia okresowego należy przesłać do Działu Zasobów Osobowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie