A A+ A++
logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1.jpg

Cele programu

POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.

POIR realizuje wsparcie wpisujące się w następujące cele tematyczne, określone w rozporządzeniu ogólnym:

  • Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  • Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.


Struktura programu

W Programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

I.     Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwaII.

II.    Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

III.  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV.  Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

V.   Pomoc technicznaFinansowanie programu

Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 euro.

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 8 613,9 mln EUR
  • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EUR.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim - 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli w ramach projektu pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna. 

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

  • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

  • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.Kto może realizować projekty

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

 

Aktualne konkursy

Szybka ścieżka (konkurs 1/1.1.1/2021) termin naboru: 22.03-04.05.2021 r. Pobierz

Dowiedz się więcej

Więcej informacji oraz najważniejsze dokumenty programowe można znaleźć w serwisie programu PO IR.

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie