A A+ A++

6. Priority Research Area

Climate and environmental protection, modern energy 

Power generation sector is the crucial industry shaping the socio-economic system. Protection of the environment and mitigating climate change are priorities for moving towards sustainable growth. In this respect, the Silesian University of Technology is active in a number research fields, where the main sub areas are: 

POB6.1 Climate and environmental changes and reduction of air pollution  

POB6.2 Water and wastewater management and environmental biotechnology  

POB6.3 Circular economy  

POB6.4 Renewable and alternative energy sources and prosumer energy   

POB6.5 Innovative technologies and sustainable development   

POB6.6 Education for sustainable development and shaping environmental awareness   

POB6.7 Problems of degradation and revitalization of areas  

POB6.8 Energy efficiency and energy management  

POB6.9 Energy storage and hydrogen energy  

POB6.10 Shaping the internal environment and intelligent buildings  

POB6.11 Strategy for sustainable development of energy and gas energy  

Energy sector is a dominant factor influencing global climate changes with significant impact on pollution of air, water, and soil.  

 
 
 
"We only have one Earth and its future depends on every seemingly small human action and on each of us”.

Florian Plit

We invite you to cooperation

Let's look for new challenges

The planned activities are successful

Researches are the basis of development

Planet Earth

Transfer of innovation

Iseland Sea

Green rice plantation

Iowa (US)

Hong Kong (PRC)

A statistical person spends about 90% of the day in closed rooms, therefore shaping the indoor environment in buildings is of key importance. Thermal, acoustic and visual comfort, user safety, protection against noise and energy consumption by heating, ventilation and air conditioning systems are the main issues considered in this research field. Research into control devices, energy recovery devices and automatic systems allowing for optimal control of heat, comfort and climate in buildings is of great importance. Part of the research is carried out in cooperation with foreign universities, e.g. the task of developing a method for the assessment of occupants’ exposure to CO2 is carried out with the Technical University of Denmark included in the 151-200 rank place on the Academic Ranking of World Universities 2020 list. 

The implementation of the sustainable growth strategy should, therefore, put special stress on the transformation of the traditional energy generation sector. The challenge is not only on the side of substitution of the traditional, based on combustion of fossil fuels systems, by renewables and increasing the efficiency of a single process, but the integration of all components into an efficient, targeted towards zero emission, system. Significant research conducted by employees of the Silesian University of Technology and related to modern energy should include works aimed at intensifying the use of the existing power system, including the modernization of existing generating units and construction of new ones. In addition, analyzes of the quality and reliability of electricity supplies are carried out. Equally important is research on the stability of the system and its optimization in the context of the development of the power system aimed at the integration of conventional and renewable energy sources. Scientists of the Silesian University of Technology in their research do not ignore economic and organizational issues that have a significant impact on the development of modern energy. 

“We’ve been given a warning by science and a wake-up call by nature; it is up to us now to heed them.”

– Bill McKibben

In order to effectively protect the natural environment and counteract the progressive human pressure, in addition to research and cooperation with the socio-economic environment, educational activities are also necessary. Due to the deteriorating environmental parameters, climate warming, water, soil and air pollution, education for sustainable development and shaping ecological awareness of all social groups becomes an important element of the university's impact on the environment, implemented as part of the third mission. Educational projects, seminars and workshops conducted by the university are addressed to various groups, ranging from primary and secondary school students to entrepreneurs, representatives of local government units, professionally active groups and seniors. The range of possible support tools in shaping responsible human behavior in the environment is very wide. It should be noted, however, that this is a long-term process that requires a holistic approach and activation of the activities of civil society, therefore the transfer of knowledge to the society and broad cooperation of universities with the environment are also important. The SUT already has enormously contributed to various aspects of the transformation of the energy system.  

Gallery

Calendar

Library

Recommended texts

photo

Conference materials (in Polish)

Agenda of the Seminar of sub-area 6.4 31.03.2021 ... Download
Agenda of the Seminar of sub-area 6.1 17.03.2021 (with abstracts) ... Download
POB66 Relacja wiodącej funkcji miejsca dla treści edukacyjnych - Prof Krzysztof Rostański.pdf ... Download
POB66 Edukacja ekologiczna priorytetowym elementem zrównoważonego rozwoju -Dr Janusz Karwot.pdf ... Download

News notes

Scientific Seminar of the 6th Priority Research Area
Climate and environmental protection, modern energy
Sub-area 6.1.
Climate and environmental changes and reduction of air pollution
March 17., 2021 (Wednesday) 14:00-18:00
Silesian University of Technology in Gliwice (zoom.us platform)
14:00-14:10
Wprowadzenie
14:10-14:30
Dr Irka Hajdas, Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zürich, Szwajcaria
 
Wpływ antropogeniczny na sygnał 14C w atmosferze - koniec ery „Bomb Peak” i konsekwencje dla datowania 14C
Anthropogenic impact on the atmospheric 14C signal - the end of the ‘bomb peak’ era and its consequences for 14C dating
Streszczenie. Datowanie radiowęglowe to metoda oparta na naturalnie występującym radioaktywnym izotopie węgla 14C. Okres półtrwania 5700 lat pozwala zastosowania do konstrukcji chronologii archiwów naturalnych z ostatnich 50 ka. Jednak począwszy od rewolucji przemysłowej, ludzkość ma wpływ na naturalne poziomy izotopu 14C. Efekty dodawania CO2 z paliw kopalnych (efekt Suessa) i sztucznie wytwarzanego 14C w erze testów jądrowych to 2 efekty antropogeniczne, które są przeciwne do siebie. Niestety, spalanie paliwa kopalnego i postarzone CO2 wygrywa tę bitwę, co ma konsekwencje dla różnych aspektów datowania 14C. W referacie przedstawię dane, które potwierdzają tę obserwację oraz omówię przykłady przyszłych komplikacji przewidywanych przy datowaniu za pomocą 14C.
14:30-14:35
Dyskusja
14:35-14:55
Prof. zw. dr hab. Jacek Adam Jania, Instytut Nauk o Ziemi, Zespół Badawczy Kriosfery i Geoinformacji Instytutu Nauk o Ziemi UŚ, Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych UŚ
 
Arktyczne wzmocnienie ocieplania klimatu i jego związki z kriosferą
The Arctic amplification of climate warming and its relation to the cryosphere
Streszczenie. Klimat Arktyki ociepla się około 2-3 razy intensywniej niż w średnich szerokościach geograficznych. Rozpatrywane są różne przyczyny tego zjawiska. Referat koncentruje się na związkach zmian klimatu w atlantyckim sektorze Arktyki z najważniejszymi komponentami kriosfery: lodowcami i lodem morskim. Prezentowane są najnowsze wyniki badań glacjologicznych Centrum Studiów Polarnych w szerokiej kooperacji międzynarodowej i krajowej. Przedstawiane są przykłady skutków środowiskowych tych zmian, w tym oddziaływanie na zjawiska pogodowe w Europie.
14:55-15:00
Dyskusja
15:00-15:20
Dr inż. Bartosz Polnik, Z-ca Dyrektora ds. Rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 
Rozwój elektromobilności w górnictwie jako jedna z metod redukcji zanieczyszczenia powietrza w przemyśle wydobywczym
The development of electromobility as one of the methods of reducing air pollution in the mining industry
Streszczenie. Maszyny i urządzenia, pracujące w przemyśle wydobywczym, napędzane są w znacznej części za pośrednictwem silnika spalinowego. Pomimo wysokich restrykcji dotyczących emisji substancji szkodliwych do otoczenia, powietrze w otoczeniu pracujących maszyn jest w dalszym ciągu mocno zanieczyszczone. Stwarza to zagrożenie i duży dyskomfort dla pracujących tam załóg. Coraz częściej, obserwuje się działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz warunków pracy. Jedną z znanych i stosowanych w tym celu metod jest wprowadzenie elektromobilności. W referacie, w oparciu o kilka przykładów, omówiono czynniki skłaniające przedsiębiorców do wprowadzania elektormobilności. Ścieżkę rozwoju tej technologii w przemyśle wydobywczym oraz ograniczenia i zalety jakie niesie za sobą wprowadzenie takiego rozwiązania.
15:20-15:25
Dyskusja
15:25-15:30
Wprowadzenie do Sesji I.
 
15:30-15:45
Dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Budownictwa PŚ
Dr inż. Tomasz Jaśniok, Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji Wydziału Budownictwa PŚ
Mgr inż. Faustyn Recha, Katedra Mechaniki i Mostów, Wydział Budownictwa PŚ
 
Degradacja elementów żelbetowych w wyniku korozji zbrojenia jako przykład oddziaływania agresywnego środowiska
Degradation of reinforced concrete elements due to reinforcement corrosion as the example of impact of aggressive environment
Streszczenie. W pracy przedstawiono sposób modelowania propagacji uszkodzeń elementów żelbetowych w wyniku korozji zbrojenia. W szczególności przedstawiony został ogólny zarys problematyki korozji zbrojenia w betonie. Modele pozwalające na opis propagacji uszkodzeń (deterministyczne, jak i przedziałowe). Przedstawiono sposób przeprowadzenia badań z zastosowaniem testu przyspieszonej korozji oraz wyniki symulacji komputerowych.
15:45-16:00
Dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ, Kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu Wydziału Inżynierii Materiałowej PŚ
Dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ, Katedra Metalurgii i Recyklingu Wydziału Inżynierii Materiałowej PŚ
Prof. dr hab. Władysław Gąsior, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Dr Sylwia Terlicka, Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 
Możliwość odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych
Possibility of recovering platinum metals from used auto catalytic converters
Streszczenie. Zużyte katalizatory samochodowe stanowią cenne źródło platynowców, zwłaszcza platyny. Dostępne metody przerobu tych katalizatorów opierają się na przerobie hydro- lub pirometalurgicznym. Metody te cechuje odpowiedni stopień wydajności, jednakże mają one także swoje zalety i wady. W prezentacji przedstawiona zostanie głównie zmodyfikowana metoda metalu kolektora z pompą magnetohydrodynamiczną. Przybliżona zostanie autorska metoda polegająca na stapianiu zużytych katalizatorów samochodowych z ołowiem w celu odzysku platyny, jej założenia oraz wyniki badań modelowych i eksperymentalnych. Ponadto przedstawione zostaną perspektywy dalszych badań i modyfikacji procesu.
16:00-16:15
Dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ, Z-ca Kierownika Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa PŚ
Dr inż. Rafał Żuchowski, Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa PŚ
 
Ochrona przed hałasem środowiskowym - Akredytowane Laboratorium Politechniki Śląskiej
Protection against environmental noise - Accredited Laboratory of the Silesian University of Technology
Streszczenie. Akustyka Środowiskowa - Laboratorium Akredytowane. W laboratorium akredytowanym (jedynym w Politechnice Śląskiej) zajmujemy się przede wszystkim badaniem hałasu komunikacyjnego, kolejowego i przemysłowego. Ponadto nasze badania dotyczą skuteczności ekranów akustycznych. Wykorzystując program SoundPlane modelujemy i obliczamy hałas w środowisku w tym mapowanie akustyczne.
Akustyka Środowiskowa - Nowe kierunki badań. Jako nowe kierunki badań planowane są prace nad mobilnym systemem diagnostyki akustycznej nawierzchni drogowych oraz urządzeń dylatacyjnych; prace nad adaptacyjnym sposobem redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza od ruchu komunikacyjnego wykorzystującego nowoczesne technologie pomiarowe, informatyczne i materiałowe oraz prace nad softwarowym systemem integracji danych: planistycznych, pomiarowych, modelowych i obliczeniowych stosowanych w technologii BIM.
16:15-16:30
Dr inż. Barbara Słomka-Słupik, Katedra Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa PŚ
 
Stosowanie spoiw bezcementowych w budownictwie
The use of cementless binders in construction
Streszczenie. Spoiwa budowlane używane do zapraw czy betonów najczęściej w swym składzie zawierają cement. Jak wiadomo, produkcja cementu jest nieodłącznie związana z emisją CO2 do atmosfery. W tej pracy zostaną przedstawione wyniki badań nad spoiwem nie zawierającym cementu.
16:30-16:45
Dyskusja
16:45-16:50
Wprowadzenie do Sesji II.
 
16:50-17:05
Dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚ, Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów Wydziału Budownictwa PŚ
 
Co Wolfram|Alpha i Mathematica wiedzą o zmianach klimatu i jak można je zastosować do gromadzenia i analizowania danych klimatycznych?
What Wolfram|Alpha and Mathematica know about climate changes and how can they be applied to collect and analyse climatic data?
Streszczenie. W referacie zostanie przedstawione w jaki sposób można wykorzystać nowoczesne narzędzia computational intelligence zawarte we wspomnianych w tytule systemach do analizy i przewidywania zmian klimatu. Ponadto pokazane zostanie jak dzięki nim można dotrzeć do globalnych i szczegółowych danych źródłowych dotyczących tych zjawisk. Celem referatu jest wskazanie innym badaczom efektywnych narzędzi badawczych.
17:05-17:20
Dr inż. Sławomira Pawełczyk, prof. PŚ, Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki CND PŚ
 
Zmiany klimatu zapisane w archiwach izotopowych przyrostów rocznych drzew
Climate change recorded in the isotopic archives of tree rings
Streszczenie. Zmiany stosunków izotopów stabilnych węgla, tlenu i wodoru w rocznych przyrostach drzew są wykorzystanie jako źródła informacji o zmianach klimatu oraz o wpływie człowieka na środowisko. Badania izotopowe mają szerokie zastosowania i pozwalają nie tylko na rekonstrukcję klimatu, ale również na szacowanie efektywności wykorzystania wody przez rośliny oraz przedstawianie czasoprzestrzennej zmiany dynamiki wzrostu lasu modulowanej przez ocieplenie klimatu.
17:20-17:35
Dr hab. inż. Barbara Sensuła, prof. PŚ, Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki CND PŚ
 
Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie wdrażania pro-ekologicznej polityki na obszarze Śląska
Trees as bioindicators of industrial air pollution during implementation of pro-environmental policy in Silesia region
Streszczenie. Celem prowadzonych przeze mnie w Instytucie Fizyki od kilkunastu lat badań jest rekonstrukcja sygnału zmian klimatu i efektu antropogenicznego oraz monitoring wpływu działalności człowieka związanej z rozwojem przemysłu w okresie wprowadzania polityki pro-ekologicznej. Drzewa, traktowane jako archiwum zmian wzbogacone o dane izotopowe i analizy składu pierwiastkowego, są wykorzystane w monitoringu środowiska jako czułe bioindykatory zmian środowiska zarówno w skali lokalnej, regionalnej i globalne.
17:35-17:50
Dr inż. Anna Mainka, Katedra Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
 
Ocena narażenia na zanieczyszczenia powietrza na przykładanie PM2,5 i wybranych metali
Assessment of exposure to air pollutants by example of PM2.5 and selected metals
Streszczenie. Badania i działania z zakresu ochrony powietrza można podzielić na dwa główne nurty. Pierwszy obejmujący zmiany klimatyczne, drugi wpływ na zdrowie ludzi. Ilościowe określenie skutków zdrowotnych związanych z zagrożeniem jakie niesie niska jakość powietrza jest niezbędne do ustalenia priorytetów działań interwencyjnych mających na celu poprawę zdrowia w różnych populacjach. Populacją szczególnie narażoną na szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza są dzieci, ponieważ ich płuca rosną i ich wrodzone mechanizmy obronne przed wdychanymi zanieczyszczeniami mogą być osłabione.
Niniejsza prezentacja koncentruje się na ocenie obciążenia dzieci w wieku przedszkolnym chorobami dolnych dróg oddechowych. Czynnikiem, który przeanalizowano był pył PM2,5 pobrany wewnątrz budynków przedszkoli. Porównano narażenie związane z inhalacją frakcji PM2,5 obliczone w oparciu o jego masę oraz zawartość wybranych metali. Stwierdzono, że uszczerbek na zdrowiu z tytułu ekspozycji na PM2,5 jest prawie 40-krotnie niższy niż w przypadku ekspozycji na skumulowany ładunek metali we frakcji PM2,5, gdzie spośród 11 oznaczonych metali (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se i Zn) największe zagrożenie wywołuje Cr(VI).
17:50-18:05
Dyskusja
18:05-18:10
Podsumowanie i zakończenie seminarium
 Koordynator POB6 PŚ
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ
Koordynatorzy Podobszaru 1. (POB6.1)
dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ, dr inż. Krzysztof Tomiczek
Dane do spotkania:
Natalia Piotrowska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Seminarium naukowe POB6-1
Time: Mar 17, 2021 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91550282807?pwd=WnoxOGk3a0ZkcThoV01lZjY3MmUzUT09
Meeting ID: 915 5028 2807
Passcode: 295708
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie