Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik Prof. dr hab. inż. Adam Czornik

Biogram

1995 - Magister inżynier, Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej, kierunek: matematyka stosowana
1997 - Doktor nauk technicznych, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Rozprawa doktorska: "Adaptacyjne sterowanie układem stochastycznym z kwadratowym funkcjonałem kosztów", w dyscyplinie automatyka i robotyka
2004 - Doktor habilitowany nauk technicznych, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Rozprawa habilitacyjna: "Sterowanie układami ze skokowo zmieniającymi się parametrami", w dyscyplinie automatyka i robotyka
2013 - Profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Przebieg kariery zawodowej

 • 1994 - 1995 laborant w pracowni komputerowej Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej
 • 1995 - 1997 asystent w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej
 • 1996 - 1999 nauczyciel matematyki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
 • 1997 - obecnie Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • 1997 - 2006: adiunkt
 • 2006 - 2015: profesor nadzwyczajny
 • 2015 - obecnie: profesor zwyczajny
 • 2009 - 2012 profesor nadzwyczajny, Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wydział zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
Zainteresowania naukowe
 • sterowanie adaptacyjne
 • układy ze skokowo zmieniającymi się parametrami
 • charakterystyki liczbowe układów dynamicznych
Dane bibliometryczne
 • indeks Hirscha wg Web of Science Core Collection: 9
 • liczba cytowań wg Web of Science Core Collection: 235
Autor 2 monografii. Ponadto autor bądź współautor: 40 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, 13 artykułów w czasopismach spoza listy filadelfijskiej, 52 artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych, 8 rozdziałów w monografiach wieloautorskich.

Działalność organizacyjna

 • kierownik 8 projektów finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR
 • 2012-2016 Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • 2012-2016 Członek Senackiej Komisji Statutowej
 • 2012-2016 Członek Rady Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
 • 2012-nadal Członek zespołu do spraw rozwoju bazy ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Działalność dydaktyczna
 • prowadził bądź prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim dla studentów wszystkich kierunków i stopni studiów prowadzonych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej z przedmiotów: rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, matematyka, analiza matematyczna, algebra, statystyczna kontrola jakości, podstawy automatyki
 • promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich
Nagrody i wyróżnienia
 • stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców
 • stypendium Centrum im. S. Banacha
 • Nagroda Ministra
 • 4 Nagrody Indywidualne Rektora Politechniki Śląskiej
 • 13 Nagród Zespołowych Rektora Politechniki Śląskiej
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • recenzent artykułów do 16 czasopism z listy filadelfijskiej
Staże zagraniczne
 • 2010 - Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, L'Aquila, Włochy
 • 1998 - International Center for Mathematics, Coimbra, Portugalia
Hobby
 • szachy
 • narciarstwo
 • podróże
 • turystyka

Program Wyborczy

Wizja
Politechnika Śląska w Gliwicach jest Uczelnią przyjazną studentom, pracownikom i absolwentom, składającą się ze ściśle współpracujących jednostek posiadających szeroką autonomię. Pracownicy i studenci współuczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Prosty, zrozumiały i sprawiedliwy system zarządzania sprzyja efektywnemu kształceniu na nowoczesnych kierunkach studiów odpowiadających potrzebom rynku pracy, wspiera mobilność międzyuczelnianą i międzynarodową nauczycieli akademickich i studentów oraz promuje realizację ambitnych badań naukowych, współpracę z partnerami przemysłowymi i instytucjami publicznymi.

Uczelnia

 • Podejmę działania zmierzające do wzrostu prestiżu Uczelni i odzyskania należnej jej pozycji wśród polskich uniwersytetów
 • Przywrócę Senatowi i innym gremiom kolegialnym Uczelni należną im pozycję i rolę
 • Poszerzę autonomię jednostek podstawowych Uczelni zgodnie z zasadą subsydiarności
 • Zaproponuję sposób podziału dotacji dydaktycznej pomiędzy jednostki podstawowe, który będzie stymulował działania przyczyniające się do wzrostu dotacji dydaktycznej dla Uczelni
 • Przesunę znaczną część środków przeznaczanych na inwestycje w nową infrastrukturę budowlaną Uczelni na inwestycję w rozwój pracowników i modernizację istniejącej infrastruktury
 • Zaproponuję i będę realizował zgodny z zasadą subsydiarności jasny i czytelny system delegowania kompetencji i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej Uczelni
 • Uzyskam stabilizację finansów Uczelni zmieniając podejście oparte na zmniejszaniu kosztów przez działania zwiększające przychody
 • Przywrócę partnerskie relacje ze związkami zawodowymi
 • Przedstawię propozycję „Przyjaznej administracji”, której elementem będzie uproszczenie wewnętrznych regulacji i wykorzystanie istniejącego potencjału administracji
 • Deklaruję, że ważne decyzje dotyczące Uczelni będę szeroko konsultował, a zgłaszane w trakcie konsultacji argumenty będę dogłębnie rozważał
 • Zaproponuję koncepcję "budżetu obywatelskiego", w ramach którego studenci i pracownicy będą mogli proponować działania i inwestycje w ramach określonej kwoty
 • Wprowadzę system, w którym tworzenie nowych i funkcjonowanie istniejących przepisów uczelnianych będzie szeroko konsultowane
 • Przywrócę kompetencje Kanclerza w zakresie kierowania administracją i gospodarką mieniem Uczelni
Studenci
 • Będę wspierał tworzenie nowych kierunków studiów w tym studiów międzyobszarowych, indywidualnych studiów międzywydziałowych i kierunków o profilu praktycznym
 • Zintensyfikuję studencką wymianę międzynarodową i stworzę na Uczelni warunki zachęcające do podejmowania studiów przez studentów z zagranicy oraz realizację podwójnych dyplomów
 • Zmienię zasady rekrutacji tak, aby umożliwić zapisywanie się kandydatów na więcej niż jeden kierunek
 • Zaproponuję mniej rygorystyczne wymogi rejestracji na kolejny semestr, na podstawie sumarycznego deficytu punktów ECTS z poprzednich semestrów, w miejsce aktualnie dopuszczalnego deficytu 6 ECTS po każdym semestrze
 • Stworzę mechanizm ciągłego dostosowania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez poszerzenie roli pracodawców i studentów
 • Wprowadzę w miejsce kilku obecnie istniejących systemów informatycznych dla studentów jeden o znacznie większych możliwościach umożliwiający, m.in., elektroniczne składanie podań, powiadamianie o ocenach, zmianach w planie zajęć oraz umożliwiający zapisywanie się na zajęcia
 • Wdrożę ogólnouczelniany system elektroniczny do obsługi prac dyplomowych i inżynierskich, który ułatwi zgłaszanie tematów prac przez podmioty zewnętrzne
 • Uelastycznię organizację planu zajęć poprzez umożliwienie realizacji przedmiotów w modułach oraz w grupach międzywydziałowych
 • Rozszerzę ideę przedmiotów obieralnych o formułę tzw. zajęć otwartych
 • Przywrócę górne limity liczebności grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych na poziomie, odpowiadającym potrzebie zapewnienia każdemu studentowi adekwatnego wsparcia ze strony prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego
 • Będę promował wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania, w tym e-learningu
 • Utworzę fundację przy Politechnice Śląskiej, której celami będą m.in. fundowanie stypendiów dla studentów i wspieranie działań Samorządu Studenckiego
 • Poprawię warunki mieszkaniowe w akademikach
 • Ułatwię łączenie pracy i życia rodzinnego (np. wychowywanie dziecka) ze studiowaniem
Doktoranci
 • Stworzę warunki wszechstronnego rozwoju intelektualnego i interdyscyplinarnego prowadzenia badań naukowych
 • Zwiększę mobilność krajową i międzynarodową doktorantów
 • Podejmę starania o utworzenie międzynarodowych studiów doktoranckich we współpracy z ośrodkami zagranicznymi
 • Odejdę od sztywnego systemu studiów doktoranckich na rzecz indywidualnych studiów o zakresie definiowanym przez opiekuna pracy doktorskiej z uwzględnieniem przedmiotów zaliczanych w trybie eksternistycznym
 • Będę wspierać organizację warsztatów doktoranckich na terenie Uczelni, w tym międzynarodowych i międzyuczelnianych
 • Stworzę system wspierania doktorantów w zakresie pozyskiwania danych oraz udostępniania przez partnerów zewnętrznych Uczelni możliwości prowadzenia badań
 • Zainicjuję starania, na forum ogólnopolskich organizacji rektorów (KRASP, KRPUT), o wyraźną poprawę warunków materialnych dla doktorantów (zwłaszcza słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich)
 • Podejmę starania o utworzenie multidyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Politechniki Śląskiej z wykorzystaniem potencjału akademickiego całej konurbacji katowickiej
Nauczyciele akademiccy
 • Będę prowadził przejrzystą politykę kadrową opartą na czytelnych kryteriach awansu, uwzględniającą trzy różne ścieżki: naukową, naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną. Przedstawię jasne kryteria, których spełnienie zagwarantuje stabilną ścieżkę kariery
 • Zaproponuję sposób oceny okresowej uwzględniający wszystkie obowiązki nauczycieli akademickich oraz oceny ankiet studenckich
 • Zobowiązuję się zredukować do niezbędnego minimum obowiązki biurokratyczne nauczycieli akademickich
 • Przywrócę górne limity liczebności grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych
 • Podniosę liczbę godzin za prowadzenie prac dyplomowych, przeliczniki za prowadzenie zajęć w soboty i niedziele oraz przelicznik za prowadzenie zajęć w języku angielskim
 • Będę promował aktywność w pozyskiwaniu projektów, współpracę z przemysłem i publikowanie w prestiżowych czasopismach
 • Zaproponuję stworzenie możliwości zamiany części aktywności dydaktycznej na badawczą
 • Stworzę warunki wspierające mobilność międzynarodową nauczycieli akademickich
 • Przedstawię system przyznawania Nagród Rektora promujący korzystne dla rozwoju Uczelni aktywności nauczycieli akademickich
 • Przeznaczę dodatkowe środki na wspieranie awansu naukowego
 • Będę popierał zapraszanie profesorów wizytujących
 • Umożliwię Dziekanom prowadzenie polityki kadrowej, która zapewni odpowiednie proporcje pomiędzy grupami pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zależne od potrzeb i specyfiki wydziałów
 • Podejmę starania (m.in. na forum Konferencji Rektorów) o przygotowanie propozycji rozwiązań ustawowych, które umożliwią zapewnienie projektowi inżynierskiemu, jako podsumowaniu pierwszego stopnia studiów, właściwej rangi w toku studiów
Administracja
 • Podniosę prestiż oraz poprawię i usprawnię warunki pracy pracowników administracji
 • Wprowadzę przejrzysty system kariery zawodowej w administracji promujący przy zatrudnieniu pracowników mających wcześniejsze doświadczenia w pracy na naszej Uczelni
 • Zaproponuję elastyczny sposób zarządzania kadrą administracyjną
 • Wyodrębnię fundusz na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji, w tym na kursy językowe
 • Będę dążył do likwidacji dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w różnych jednostkach wewnętrznych wykonującymi te same obowiązki
Szczegółowe informacje dotyczące wizji Uczelni oraz programu wyborczego znajdą Państwo na stronie internetowej www.czornik.pl
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej