A A+ A++

Klauzula informacyjna RODO w związku ze stosowaniem w Uczelni monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 • przez e-mail: RR1@polsl.pl
 1. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 • przez e-mail: iod@polsl.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu ochrony osób i mienia to jest zapewnienia bezpieczeństwa mienia znajdującego się w obszarze objętym monitoringiem, w tym zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą i zniszczeniem, a także zapewnienia bezpieczeństwa osobowego na terenie monitorowanym, co wynika z obowiązków Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c, e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zarządzeniem w sprawie Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego na Politechnice Śląskiej, z zachowaniem wymogów wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisów prawa pracy w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania pochodzące z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a następnie trwale usuwane. W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenia.

 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane z monitoringu wizyjnego podmiotom zewnętrznym, z którymi zawrze umowę powierzenia (np. firma serwisująca system lub firma świadcząca usługi ochrony, osobom fizycznym w związku z realizacją udokumentowanego prawnie uzasadnionego interesu przez stronę trzecią oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w  oparciu o stosowną podstawę prawną (np. policja, sąd).

 1. Przekazywanie do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone w systemie monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie