A A+ A++

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Ponadto za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się też przypadki, gdy droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Procedura powypadkowa wypadku w drodze do lub z pracy

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi (wzór zgłoszenia poniżej).

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego w wypadku,
  • oświadczenia członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wypadkowego,
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności
    i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • ustaleń sporządzającego kartę wypadku.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy dokonuje w karcie wypadku Inspektorat BHP (bez obowiązku powoływania zespołu powypadkowego). 

Kartę wypadku sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. nr 237, poz. 2015),

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz.1440).

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy lub z pracy Pobierz
Wyjaśnienia poszkodowanego Pobierz
Informacje świadka Pobierz
Opinia lekarska Pobierz
Karta wypadków w drodze do lub z pracy Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie