A A+ A++

Kierunek Socjologia​

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci kierunku Socjologia uzyskują tytuł licencjata lub magistra

Prowadzimy studia:

– I stopnia (stacjonarne licencjackie, 3-letnie w Zabrzu),

– I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie, 3-letnie w Zabrzu).

– II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne magisterskie, 2- letnie w Zabrzu. 

Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych)

– Badania rynku i reklamy

– Socjologia regionów przemysłowych

– Socjologia biznesu i mediów

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych magisterskich)

– Komunikacja społeczna i PR

– Socjologia społeczności lokalnych

– Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych

Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych)

– Badania rynku i reklamy

– Socjologia regionów przemysłowych

– Socjologia biznesu i mediów

Sylwetka absolwenta

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi:

– zanalizować zachodzące przekształcenia społeczne i  prognozować ich kierunki,
– przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych,
– prowadzić badania zmian rynku pracy,
– działać w zakresie problemów komunikacji społecznej,
– diagnozować zjawiska z zakresu patologii społecznej.

Absolwenta Politechniki Śląskiej kierunku SOCJOLOGIA wyróżnia:
– umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych,
– umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym,
– znajomość najnowszych metod i technologii informatycznych i umiejętność ich wykorzystania dla analizy zjawisk społecznych,
– możliwość uczestnictwa w zarządzaniu problemami społeczności lokalnych.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:
– doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych,
– specjaliści w zakresie badania opinii społecznych,
– doradcy zawodowi i specjaliści w zakresie reorientacji zawodowej,
– specjaliści w zakresie public relations.

Podstawowa wiedza absolwenta obejmuje:
– przedmioty ogólnego wykształcenia humanistycznego,
– wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy,
– wiedze z zakresu psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów patologii społecznych,
– przedmioty społeczno-ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich  i komunikacji społecznej,
– metody analizy i diagnozy procesów społecznych,
– metody ilościowo-informatyczne przydatne  do analizy i opisu zjawisk społecznych.

OPIS SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

 1. Specjalność: Badania rynku i reklamy
  Celem specjalności jest przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, gromadzenia, analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Absolwenci dysponują umiejętnościami tworzenia i opracowywania projektów badawczych, potrafią tworzyć i korzystać z baz danych, są przygotowani do posługiwania się naukowymi narzędziami w celu opisu zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny gospodarki. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwenci uzyskują umiejętności praktyczne odpowiadające potrzebom rynku pracy. W ramach specjalności prowadzone są zajęcia m.in. z przedmiotów: przygotowanie i realizacja projektu badawczego, metody badań społecznych, badania marketingowe, reklama i badania w reklamie. Dydaktykami są specjaliści z powyższych dziedzin. Absolwenci specjalności badania rynku i reklamy
 2. Specjalność: Socjologia regionów przemysłowych
  Studenci na specjalności Socjologii Regionów Przemysłowych zdobywają wiedzę z zakresu ogólnego wykształcenia humanistycznego, znajomości regionów przemysłowych, procesów społecznych w nich zachodzących.  Potrafią  zanalizować zachodzące przekształcenia społeczne i  prognozować ich kierunki, przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych oraz prowadzić badania zmian rynku pracy. Przedmioty, które prowadzone są w ramach specjalności Socjologii Regionów Przemysłowych to m. in.  socjologia regionów przemysłowych, socjologia miasta, socjologia przemysłu, problemy rynku pracy  w regionach przemysłowych, restrukturyzacja regionów przemysłowych.  Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną posiadającą duże doświadczenie, także praktyczne. Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy.
 1. Specjalność: Socjologia biznesu i mediów
  Celem specjalności jest zintegrowanie wiedzy uzyskiwanej w trakcie studiów socjologicznych z elementami zarządzania, co zwiększa konkurencyjność absolwentów na współczesnym rynku pracy. Interdyscyplinarny charakter socjologii biznesu i mediów umożliwia poznanie podstaw zarządzania oraz uzyskanie kompetencji niezbędnych w pracy menedżerskiej. Absolwenci uzyskują także umiejętności w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach studiów prowadzone są m.in. przedmioty z zakresu negocjacji, zarządzania zasobami ludzkim, socjologii organizacji, komunikowania społecznego.

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

 1. Specjalność: Komunikacja społeczna i PR

Celem specjalności komunikacja społeczna i PR jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne związane z różnymi płaszczyznami komunikacji społecznej: komunikacji medialnej, interpersonalnej, organizacyjnej. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu socjologii, komunikowania i psychologii. Potrafi stosować adekwatne strategie komunikacyjne, zaplanować kampanię informacyjną, analizować i interpretować komunikaty medialne, zaprojektować badania nad mediami. W ramach specjalizacji prowadzone są m.in. następujące przedmioty: socjologia komunikowania masowego, public relations, komunikacja i pr w zarządzaniu kryzysowym, globalne procesy społeczne.

 1. Specjalność: Socjologia społeczności lokalnych

W trakcie studiów na specjalności socjologia społeczności lokalnych studenci zdobywają wiedzę z zakresu ogólnego wykształcenia humanistycznego, znajomości społeczności lokalnych oraz procesów społecznych w nich zachodzących. Potrafią analizować w jaki sposób globalne procesy wpływają na społeczności lokalne, poznają także współczesne problemy i wyzwania wielokulturowości. Przedmioty, które prowadzone są w ramach specjalności to m. in. socjologia społeczności lokalnych, socjologia pogranicza, zróżnicowanie społeczne, współczesne problemy wielokulturowości, społeczeństwo obywatelskie teoria i praktyka, a także organizacje pozarządowe i ich społeczne funkcje. Absolwenci dysponują zarówno wiedzą teoretyczną, jaki i umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na znalezienia zatrudnienia w charakterze doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych oraz specjalisty w zakresie badania opinii społecznej.

 1. Specjalność: Socjologia Internetu i Społeczności Wirtualnych

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych całkowicie zmienił funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Niezbędne stało się więc wykształcenie nowego typu specjalistów umożliwiających lepsze rozumienie i wykorzystanie owych zmian przedsiębiorcom i administracji samorządowej. Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów (będących wsparciem zarówno dla przemysłu, jak i różnego typu organizacji) posiadających wiedzę z zakresu:

 • kierunków rozwoju społeczeństwa, grup społecznych w dobie internetu,
 • zmian w funkcjonowaniu miast i regionów pod wpływem powstania nowego typu połączeń sieciowych,
 • analizy innowacji społecznych powstających pod wpływem internetu,
 • wykorzystania nowych mediów, w tym portali społecznościowych do analizy zmian społecznych,
 • wykorzystania nowych mediów do komunikacji z klientami, mieszkańcami itp.,
 • analizy e-rynku pracy.

Absolwenta socjologii na Politechnice Śląskiej wyróżnia:

 • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych,
 • umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w internecie,
 • znajomość najnowszych metod i technologii informatycznych i umiejętność ich wykorzystania dla analizy zjawisk społecznych.

Przedmioty, jakie zaliczą studenci w ramach specjalności, obejmują wiedzę:

 1. kanoniczną (kursy socjologiczne ogólne i sprofilowane na potrzeby specjalności m.in. społeczeństwo informacyjne, społeczności wirtualne, e-rynek pracy, smart city),
 2. metodologiczną (m.in., analizy ilościowe i jakościowe danych, analityka internetowa, itp.),
 3. komunikacyjną (m.in., komunikacja masowa, relacje z klientami czy komunikowanie w zespole).

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjaliści ds. kontaktów z klientami i społecznościami za pośrednictwem internetu
 • doradcy w zakresie projektowania kampanii reklamowych w internecie
 • specjaliści w zakresie badania opinii społecznej, w tym także za pośrednictwem internetu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie