A A+ A++

Pracownia Odlewnictwa i Druku 3D

 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Odlewnictwa i Druku 3D

Zajmujemy się badaniami z zakresu technologii odlewania stopów metali nieżelaznych, przede wszystkim stopów aluminium, stopów magnezu, brązów, mosiądzów oraz nadstopów niklu i kobaltu. Zastosowanie różnorodnych technologii druku 3D daje nam możliwość szybkiego projektowania i wytwarzania modeli odlewniczych o dowolnym kształcie. Posiadamy możliwości wykonywania form odlewniczych z mas piaskowych i ceramicznych na drodze formowania ręcznego oraz technologii traconego modelu. Dysponujemy aparaturą pozwalając na kontrolę składu chemicznego oraz przebiegu procesu krystalizacji stopów odlewniczych. Pracownia ma charakter badawczo-dydaktyczny. Oprócz badań naukowych realizowane są tu zajęcia laboratoryjne z przedmiotów związanych z odlewnictwem oraz metodami szybkiego prototypowania i druku 3D, a także pokazy i warsztaty popularyzujące naukę i technikę.

2. Posiadane wyposażenie (wykaz)

 • elektryczne piece oporowe z możliwością zastosowania atmosfery ochronnej (do 1000°C),
 • 2 elektryczne piece oporowe próżniowe (komora ∅ 150 wys. 200 mm, do 1000°C)
 • 2 indukcyjne piece próżniowe: VSG 02 firmy Balzers (pojemność 0,2 l) oraz IS 5/III firmy Leybold-Heraeus (pojemność 2 l)
 • kamera termowizyjna z zakresem pomiarowym od -50 do 1500°C,
 • spektrometr optyczny emisyjny (OES) z wzorcami dla stopów metali nieżelaznych,
 • 2 cyfrowe rejestratory temperatury do analizy termiczno-derywacyjnej (ATD),
 • mieszarki laboratoryjne krążnikowe i wstęgowe do przygotowywania mas formierskich,
 • automatyczne ubijaki i wstrząsarki laboratoryjne do wykonywania form, rdzeni oraz kształtek,
 • aparatura do badania właściwości technologicznych mas formierskich,
 • uniwersalny aparat do badania właściwości mechanicznych mas formierskich,
 • oprzyrządowanie do wstępnej obróbki wykańczającej odlewów i wlewków,
 • komplet narzędzi do wytwarzania form w skrzynkach dzielonych,
 • zestaw wlewnic oraz kokil do odlewania wlewków o typowych kształtach,
 • komora próżniowa z pompą (∅ 250 wys. 250 mm),
 • komora nadciśnieniowa z kompresorem (∅ 250 wys. 250 mm),
 • 5 drukarek 3D pracujących w technologii FDM (wymiary wydruków do 210×210×250 mm),
 • drukarka 3D do żywic pracująca w technologii SLA (wymiary wydruków do 120×60×150 mm),

3. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)

Dostępne w pracowni piece umożliwiają wytwarzanie i modyfikowanie stopów oraz suszenie i wypalanie form i rdzeni odlewniczych. Wielokanałowe cyfrowe rejestratory temperatury umożliwiają precyzyjne, kontaktowe pomiary oraz analizę termiczno-derywacyjną (ATD), która pozwala na wyznaczanie charakterystycznych przemian zachodzących w trakcie krzepnięcia (np. temperatury solidus i likwidus, temperatury przemiany eutektycznej czy zakresu krystalizacji). Optyczny spektrometr emisyjny (OES) pozwala na kontrolę składu chemicznego stopów metali nieżelaznych na każdym etapie badań. Drukarki 3D umożliwiają wytwarzanie modeli odlewniczych i rdzennic o dowolnym kształcie na potrzeby formowania ręcznego w skrzynkach dzielonych i niedzielonych oraz precyzyjnego w technologii traconego modelu. Aparatura i oprzyrządowanie formierskie pozwalają na wykonywanie form i rdzeni m.in. bentonitowych, ceramicznych wypalanych oraz utwardzanych chemicznie i termicznie. Kamera termowizyjna umożliwia pomiary rozkładu temperatury dla form oraz stygnących odlewów. Zestaw standardowych modeli umożliwia wytwarzanie form do oceny płynności i odtwarzalności oraz skurczu liniowego i objętościowego badanych stopów odlewniczych. Linia do pomiaru właściwości mechanicznych i technologicznych materiałów formierskich pozwala na ocenę ich odporności na ściskanie, ścinanie, rozciąganie i zginanie, pomiar przepuszczalności, osypliwości, zawartości wilgoci, zawartości lepiszcza oraz analizę sitową.

Zakres usług:

 • druk 3D prototypów oraz modeli i rdzennic odlewniczych,
 • wytwarzanie odlewów i wlewków ze stopów żelaza i metali nieżelaznych (Ni, Co, Al, Mg, Li, Cu, Zn i innych), w tym faz międzymetalicznych oraz stopów na ich osnowie,
 • analiza termiczna przebiegu procesu krystalizacji i krzepnięcia,
 • kontrola jakości i składu chemicznego stopów metali nieżelaznych,
 • wykonywanie odlewów w formach stałych, piaskowych i ceramicznych.
 1. Osoba odpowiedzialna za Pracownię (dane kontaktowe):
  dr inż. Tomasz Mikuszewski
  e-mail: Tomasz.Mikuszewski@polsl.pl
  tel.: +48 32 6034420

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie