A A+ A++

Wstępne oferty techniczne

 1. Sposób ciągłego pomiaru wilgotności materiałów sypkich podczas ich transportu oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
 2. Układ pomiarowy dla struktur sensorowych na bazie rezonatora kwarcowego QCM zwłaszcza do detekcji i pomiaru analitów gazowych
 3. Sposób pomiaru kąta przesunięcia fazowego napięć w mostkowym przesuwniku fazy
 4. Sposób oceny frakcji ziarnowych oraz powierzchni czynnej rud metali metodą optyczną
 5. USB mouse killer
 6. USB flash drive killer
 7. Urządzenie do flotacji kopalin o obrotowo-linowym ruchu aeratora
 8. System i sposób przetwarzania obrazów zwłaszcza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych z wykorzystaniem dyskretnej transformacji falkowej DWT
 9. Zespół uzwojeń transformatora energoelektrycznego modułowego
 10. Hybrydowy generator drgań skrętnych
 11. Transformator modułowy energoelektryczny, zwłaszcza do układów zasilania zgrzewarek rezystancyjnych
 12. Sposób kalibracji układu sterowania osią skrętną autonomicznego pojazdu kołowego
 13. Sposób lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym olejowym w oparciu o mapy deskryptorów emisji akustycznej w dziedzinie częstotliwości
 14. Półautomatyczny elektromagnetyczny tłumik drgań poprzecznych elementów powierzchniowych
 15. Implementacja regulatora DMC (Dynamic Matrix Control) w postaci bibliotecznego bloku funkcyjnego zawierającego dodatkowe funkcjonalności niezbędne przy implementacji praktycznej
 16. Sposób pomiaru zmian rezystencji i indukcyjności dławika filtru wyjściowego jednofazowych falowników napięcia przeznaczonych do systemów UPS
 17. Sposób pomiaru wartości średniej prądu wejściowego pojedynczego i wielofazowego przekształtnika podwyższającego napięcie
 18. Uchwyt mocujący, zwłaszcza dla planarnych światłowodowych przetworników pomiarowych ze sprzęgaczami siatkowymi do goniometru
 19. Układ do kalibracji stanu zbiornika paliw płynnych
 20. Bezzałogowa platforma latająca do dystrybuowania szczepionki w procesie doustnego szczepienia lisów

 1. Zintegrowana technologia predykcji własności materiałowych oparta na identyfikacji cech i własności niehomogenicznego strumienia wejściowego surowców odpadowych na bazie poliolefin
 2. Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej styków elektrycznych
 3. Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytworzenia
 4. Sposób wytwarzania warstw wierzchnich kompozytowych na powierzchni stalowych pancerzy
 5. Sposób wytwarzania odlewanych ciśnieniowo wyrobów z kompozytu z osnową z magnezu lub stopów magnezu
 6. Sposób otrzymywania preformy ceramicznometalowej do wytwarzania warstw kompozytowych w odlewach ze stopów żelaza
 7. Żeliwny rdzeń proszkowy, zwłaszcza do wytwarzania warstw odpornych na korozję i zużycie ścierne
 8. Metoda wytwarzania odlewanych półproduktów z kompozytów z osnową ze stopów magnezu i zbrojeniem z materiałów węglowych przeznaczonych do przetwórstwa metodami odlewniczymi lub przeróbki plastycznej
 9. Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci nanodrutów ceramicznych i sposób jego wytwarzania
 10. Urządzenie oraz sposób badania odporności na ścieranie elementów rurociągów z tworzyw polimerowych
 11. Środek do oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych, sposób oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych oraz urządzenie do realizacji sposobu
 12. Sposób wyznaczania składowych tensora modułu piezoelektrycznego
 13. Panel elewacyjny
 14. Sposób otrzymywania porowatych szkieletów ceramicznych na bazie materiałów odpadowych
 15. Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających wkładki z pian węglowych
 16. Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na osnowie tworzyw polimerowych
 17. Sposób wytwarzania kompozytów magnezowych z pianami węglowymi
 18. Sposób i układ do pomiaru oporności właściwej materiałów węglowych

 1. Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza zakresem pomiarowym przyrządu, zwłaszcza kamery termowizyjnej
 2. Lanca pomiarowa do pomiarów fizykochemicznych zwałów węglowych, hałd, składowisk odpadów, zwłaszcza do predykcji zagrożeń ekologicznych i pożarowych
 3. Sposób i urządzenie do pulsacyjnej wentylacji pomieszczeń z ciągłą regulacją strumienia objętościowego powietrza
 4. Przyrząd i sposób pomiaru obciążeń dynamicznych noży skrawających organów roboczych zwłaszcza kombajnów górniczych
 5. Urządzenie do rozdziału mieszanin drobnouziarnionych składników w ośrodku wodnym - rozróżniających się gęstością
 6. Induktor do badań magnetycznych ogniw łańcuchów pociągowych zwłaszcza górniczych
 7. Przyrząd do pomiaru zużycia ogniw łańcuchów, zwłaszcza górniczych
 8. Zespół czerpaka do koparki szczelinowej
 9. Przyrząd do wykrywania pęknięć w ogniwach łańcuchów górniczych
 10. Sposób sterowania napięciem z redukcją opóźnień dla przekształtników, zwłaszcza w filtrach hybrydowych
 11. Stanowisko do badania kontaktowego oporu przepływu ciepła oraz przewodności cieplnej
 12. Wkład zasobnikowy studni chłonnej do magazynowania wody użytkowej
 13. Sposób separacji odpadów opakowaniowych dwuskładnikowych
 14. Mieszanka z odpadów biodegradowalnych do stworzenia podłoża do adaptacji roślin na terenach zdegradowanych oraz ubogich w glebę
 15. Resuscytator do resuscytacji mechanicznej
 16. Autonomiczne urządzenie pomiarowo-rejestrujące do zabudowy w piaście ruchomych elementów obrotowych zwłaszcza maszyn górniczych
 17. Wzbudnik transformatorowy do badań magnetycznych elementów maszyn i urządzeń
 18. Zawór pneumatyczno-hydrauliczny jednostronnego działania, do sterowania i regulacji przepływem gazu, cieczy, ciał stałych lub ich mieszanin, służący do regulacji przepływu gazu, cieczy, ciał stałych lub ich mieszanin o cieśnieniu do 10 bar
 19. Sposób pomiaru przepuszczalności warstwy materiału posadzkowego wypełniającego szczelinę próbki skalnej
 20. Głowica pomiarowa, zwłaszcza do pomiaru obciążenia przestrzennego noży urabiających na stanowiskach do badania procesu urabiania skał oraz sposób pomiaru obciążenia noży urabiających
 21. Sposób pomiaru drgań mechanicznych do określenia przesunięcia fazowego pomiędzy wybranymi punktami
 22. Sposób rozdziału metali od tworzyw sztucznych z płyt obwodów drukowanych
 23. Algorytmy sterowania ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie