A A+ A++

Publikacje książkowe

Monika Blaszczok - Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy

Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy

Monika Blaszczok

Podręcznik zawiera zagadnienia związane fizjologią pracy, obciążeniem organizmu człowieka zarówno pracą fizyczną, jak i umysłową. Ukazuje sposób wykorzystania antropometrii w projektowaniu ergonomicznym narzędzi i stanowisk pracy. W publikacji omówiono również temat stresu oraz jego prewencji, organizacji czasu pracy i przerw. Znajomość tematyki poruszanej w podręczniku pozwala na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy oraz uzyskiwanie wysokiej wydajności pracy przy jednoczesnym niskim koszcie biologicznym i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018

Jakość wybranych pomiarów i obliczeń w technice zapylonych gazów

Przemysław Kateusz

Monografia obejmuje wyodrębnione zagadnienia z obszaru ochrony powietrza, których wspólnym rysem jest analiza dokładności pomiarów i obliczeń dotyczących cząstek stałych obecnych w zapylonych gazach – odlotowych lub powietrzu (głównie wewnętrznym). Część z nich jest ze sobą powiązana. Mają one utylitarny charakter. Ich rozwiązania są gotowymi propozycjami, jakie mogą być wykorzystane w praktyce – głównie związanej z sytuacjami przemysłowymi.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018

Król - Analiza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru

Analiza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru

Małgorzata Król

W monografii przedstawiono stan wiedzy na temat zjawiska napływu wiatru na budynek oraz kwestię ciśnienia, które generuje on na fasadach budynku. Zaprezentowano zagadnienia przepływu dymu w kierunku otworów oddymiających oraz czynniki, które mogą ten proces zakłócać.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018

Ocena mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych

Joanna Ferdyn-Grygierek

W monografii przedstawiono metodologię, która pozwala ocenić środowisko w pomieszczeniach muzealnych i ilościowo określić czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji dziedzictwa kulturowego, a także wybrać najbardziej odpowiednie interwencje mające na celu poprawę stanu ochrony. Ta metodologia obejmuje monitorowanie parametrów mikroklimatu przez jeden rok, termografię w podczerwieni i analizę dokumentacji budowlanej.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018

Lipska, Trzeciakiewicz - Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane

Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz

Podręcznik jest ostatnią częścią trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów przede wszystkim kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów, pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono zaawansowane zagadnienia w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji z 3 grup tematycznych: zastosowanie energooszczędnych urządzeń, systemy klimatyzacji w obiektach wielopomieszczeniowych oraz wentylacja i klimatyzacja w obiektach o specjalnych wymaganiach.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018

Ciuman, Specjał - Rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania

Rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania

Halina Ciuman, Aleksandra Specjał

W podręczniku omówiono problemy związane z rozliczeniami za ciepło zużyte do celów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w których wykorzystuje się podzielniki kosztów ogrzewania. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków inżynieria środowiska na uczelniach technicznych. Może być również wykorzystany przez studentów innych kierunków i specjalności, na których porusza się problematykę wykorzystania energii w budownictwie, a także specjalistów odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację obiektów budowlanych.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017

Ogrzewanie budynków sakralnych

Hernyk Foit, Antoni Pietrzyk, Piotr Lubina, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Jan Kaczmarczyk, Marta Foit

Poradnik prezentuje zagadnienia związanie z ogrzewaniem budynków sakralnych oraz problemy występujące podczas eksploatacji tych budynków. Zaprezentowano najczęściej stosowane systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w obiektach sakralnych oraz możliwe do zastosowania źródła ciepła.
Publikacja sfinansowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Gliwice 2017

Mierzwiński - Aerodynamika wentylacji

Aerodynamika wentylacji

Stanisław Mierzwiński

Podręcznik jest poświęcony zastosowaniom aerodynamiki w głównych obszarach wentylacji, jakimi są prognozowanie pól prędkości przepływów powietrza w pomieszczeniach i hermetyzacja źródeł szkodliwej emisji oraz ocena przepływowych efektów wentylacji. Tematykę rozszerzono o miejscową wentylację wywiewną, dynamiczną hermetyzację odciągów miejscowych i ocenę właściwości rozdziału powietrza, podano także przykłady prognozowania wentylacji.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015

Kaczmarczyk - Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek

Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek

Jan Kaczmarczyk

W pracy przedstawiono wyniki trzech serii eksperymentów mających na celu wykazanie wpływu jakości środowiska wewnętrznego na komfort, zdrowie i wydajność pracy użytkowników pomieszczeń. W eksperymentach skupiono się głównie na badaniu odczuć cieplnych, jakości powietrza oraz intensywności niektórych symptomów Syndromu Chorego Budynku (SBS).

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

Lipska - Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

Barbara Lipska

Podręcznik (drugie już wydanie) stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

Lipska - Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody

Barbara Lipska

Podręcznik stanowi drugą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie.
W podręczniku przedstawiono, w formie przykładów obliczeniowych lub projektowych z rozwiązaniem, poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym, zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń oraz przewodów wchodzących w skład instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

Nantka - Techniczne aspekty gospodarki energetycznej w budownictwie

Techniczne aspekty gospodarki energetycznej w budownictwie. Tom I
Techniczne aspekty gospodarki energetycznej w budownictwie. Tom II

Marian B. Nantka

W podręczniku przedstawiono wybrane zagadnienia składające się na złożony charakter relacji techniczno-ekonomicznych dotyczących budynków, traktowanych jako system budowlano-energetyczny, na który składa się konstrukcja obiektu oraz zbiór urządzeń oraz instalacji produkujących, przesyłających i rozdzielających nośniki energii. Zwrócono tez uwagę na zewnętrzne źródła i sieci połączone z budynkami i ich wyposażeniem technicznym. Znajomość ich struktury i współdziałania z obiektami jest niezbędna dla oceny jakości ich współpracy z urządzeniami i instalacjami wyposażenia wewnętrznego. Umieszczenie tych informacji w jednym miejscu ułatwia pełne zrozumienie i opanowanie zagadnień instalacyjno-energetycznych oraz ekonomicznych w dowolnie złożonych systemach.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

Nantka - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom I
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom II

Marian B. Nantka

Książka dotyczy instalacji grzewczych a szczególnie instalacji centralnego ogrzewania. Treść podzielono na kilka wzajemnie powiązanych części tematycznych. Nacisk położono na przedstawienie rozwiązań wewnętrznych instalacji ogrzewań wodnych oraz wodnych sieci ciepłowniczych, traktując ogrzewania parowe oraz instalacje powietrzne informacyjnie. Opracowanie składa się z dwóch tomów.
Pierwszy tom poświęcono klasyfikacji i porównaniu układów grzewczych oraz omówieniu własności paliw i nośników energii cieplnej. Przedstawiono również źródła ciepła począwszy od kotłów, a skończywszy na systemach ciepłowniczych.
W tomie drugim przedstawiono wybrane elementy instalacji wewnętrznych począwszy od grzejników, poprzez rodzaje przewodów, sposobów ich izolowania i prowadzenia, mocowania i połączenia oraz stosowania armatury zaporowej, zabezpieczającej i regulacyjnej a skończywszy na rozwiązaniach podstawowych układów ogrzewań, wymiarowaniu oraz regulacji i problemach związanych z ich działaniem. Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące poprawy stanu istniejącego budownictwa i instalacji grzewczych.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

Nantka - Wentylacja z elementami klimatyzacji

Wentylacja z elementami klimatyzacji

Marian B. Nantka

Publikacja jest kontynuacją problematyki przedstawianej we wcześniejszych podręcznikach autora pt. „Budynki i ich potrzeby grzewcze i wentylacyjne” z 2000 roku oraz „Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo” z 2006 roku. Prezentowany obecnie materiał, dotyczący systemów realizujących w budynkach wymianę powietrza, jest pozycją pomocniczą, przeznaczoną dla studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych Politechnik i ich Wydziałów Inżynierii Środowiska i Energetyki, Budownictwa i Architektury oraz innych, na których programy studiów obejmują przedmioty ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka cieplna (energetyczna), instalacje budowlane, fizyka budowli, audyting w budownictwie lub inne o podobnej tematyce. Zakres przedstawianych zagadnień jest również pomocny dla projektantów i wykonawców omawianych rozwiązań oraz ich użytkowników.
W podręczniku przedstawiono zasadnicze zagadnienia teoretyczne i problemy wiążące się głównie z podstawową tematyką z powyżej podanych przedmiotów, w tym także z układami naturalnej wentylacji kanałowej, zwanej także wentylacją grawitacyjną.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015

Foit - Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła

Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła

Henryk Foit

Celem podręcznika jest całościowe objęcie problematyki budowy i funkcjonowania konwencjonalnych, indywidualnych źródeł ciepła, zaopatrujących w ciepło głównie wodne instalacje centralnego ogrzewania i układy przygotowania wody użytkowej. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów inżynierii środowiska na uczelniach technicznych. Mogą z niego korzystać słuchacze podobnych kierunków kształcenia oraz inżynierowie i technicy w projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

Foit - Indywidualne węzły cieplne

Indywidualne węzły cieplne

Henryk Foit

W pracy przedstawiono rodzaje węzłów cieplnych oraz spełniane przez nie zadania, zasady wyboru określonego typu węzłów, zasady doboru ich podstawowych elementów, problemy automatycznej regulacji pracy węzłów, warunki ich podłączania do sieci cieplnej oraz wymagania stawiane pomieszczeniom, w których instalowane mogą być węzły cieplne. Podręczniki przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych kierunku inżynieria środowiska.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

Foit - Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji

Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji

Henryk Foit

W podręczniku przedstawiono informacje, dotyczące wykorzystania ciepła (energii) odnawialnego w indywidualnych źródłach ciepła, współpracujących z instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i układami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podano charakterystykę stosowanych do tego celu urządzeń i warunki ich efektywnej eksploatacji, wymiarowania oraz przedstawiono ideowe schematy źródeł ciepła, instalacji wykorzystujących te urządzenia.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

Poradnik Diagnostyki Cieplnej

Poradnik Diagnostyki Cieplnej

Tom 1. Diagnostyka in situ izolacyjności cieplnej budynków – praca zbiorowa pod red. Tomasza Steidla

Tom 2. Diagnostyka in situ źródeł ciepła oraz instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej – praca zbiorowa pod red. Henryka Foita

Tom 3. Diagnostyka in situ źródeł chłodu oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Trzeciakiewicza

Tom 4. Diagnostyka in situ środowiska wewnętrznego w budynkach – praca zbiorowa pod red. Jana Kaczmarczyka

Tom 5. Kompleksowa diagnostyka cieplna budynków in situ w praktyce – praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Popiołka

Tom 6. Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów – praca zbiorowa pod red. Aleksandry Specjał

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013
(pozycja dostępna w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej – Czytelnia I)

REHVA 14 - Indoor Climate Quality Assessment - Evaluation Of Indoor Thermal And Indoor Air Quality

Indoor Climate Quality Assessment – Evaluation Of Indoor Thermal And Indoor Air Quality

S.P. Corgnati (ed.), M. Gameiro da Silva (ed.), R. Ansaldi, E. Asadi, J.J. Costa, M. Filippi, Jan Kaczmarczyk, A.K. Melikov, B.W. Olesen, Zbigniew Popiołek, P. Wargocki

Poradnik przedstawia praktyczne instrukcje dotyczące przeprowadzania pomiarów oraz monitorowania środowiska wewnętrznego w budynkach.

REHVA Guidebook #14. Finland, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. 2011

Mierzwiński - Aerodynamika wentylacji ogólnej

Aerodynamika wentylacji ogólnej

Stanisław Mierzwiński

Prognozowanie quasi-swobodnych przepływów powietrza w pomieszczeniach, dobór metod i narzędzi modelowania rozdziału powietrza wentylacyjnego oraz ocena przepływowych efektów wentylacji to wdzięczne pola dla zastosowań wiedzy z dziedziny aerodynamiki stosowanej.
Podręcznik poświęcony jest analizie fizycznej i analizie matematycznej zjawisk burzliwych przepływów powietrza w wentylacji pomieszczeń. Podane opisy właściwości i przykłady wizualizacji takich odczuwalnych, ale “niewidzialnych” przepływów mogą być pomocne w osiąganiu praktycznej umiejętności prognozowania efektów wentylacji w obiektach o różnorodnym przeznaczeniu.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

Baranowski - Modelowanie wentylacji naturalnej budynków wielorodzinnych

Modelowanie wentylacji naturalnej budynków wielorodzinnych

Andrzej Baranowski

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografia

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

Trzeciakiewicz - Kształtowanie dwustrefowego przepływu powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową

Kształtowanie dwustrefowego przepływu powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową

Zbigniew Trzeciakiewicz

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografia

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

Lipska - Kontrola jakości numerycznego modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych

Kontrola jakości numerycznego modelowania przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych

Barbara Lipska

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografia

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Foit - Optymalizacja ochrony cieplnej budynku mieszkalnego, instalacji i źródła ciepła

Optymalizacja ochrony cieplnej budynku mieszkalnego, instalacji i źródła ciepła

Henryk Foit

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografia

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Popiołek (ed)- Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego

Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Popiołka

Monografia jest wynikiem prac w ramach działalności finansowanego przez Unię Europejską Centrum “ENER-INDOOR”. W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące energooszczędnego kształtowania środowiska wewnętrznego. Autorami opracowań są pracownicy polskich ośrodków naukowych oraz wybitni eksperci europejscy z tej dziedziny.

Politechnika Śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2005

Fanger, Popiołek, Wargocki - Środowisko wenętrzne. Wpływ na zdrowie, komfort i wydajność pracy

Środowisko wenętrzne. Wpływ na zdrowie, komfort i wydajność pracy

Redaktorzy: P.O. Fanger, Zbigniew Popiołek, P. Wargocki

Z okazji nadania profesorowi Povl Ole Fangerowi (Technical University of Denmark, Lyngby, Dania) tytułu doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach grono pracowników Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej oraz Międzynarodowego Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii, działającego na Uniwersytecie w Lyngby pod dyrekcją profesora Fangera, postanowiło wydać w języku polskim nową monografię będącą przeglądem najnowszych wyników prac profesora Fangera i jego zespołu. W monografii przedstawiono również wyniki badań uzyskane w ramach wspólnych międzynarodowych projektów badawczych, a także prac, których podjęcie zostało zainspirowane wczeŚniejszymi badaniami profesora Fangera i jego zespołu.

Politechnika Śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2003

Mierzwiński, Popiołek - Anemometria i jej zastosowanie w badaniach modelowych procesów odpylania i wentylacji

Anemometria i jej zastosowanie w badaniach modelowych procesów odpylania i wentylacji

Stanisław MierzwińskiZbigniew Popiołek

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław etc. 1980

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie