A A+ A++

2015

Artykuły w czasopismach

Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Zbigniew Popiołek. „Air distribution measurement in a room with a sidewall jet: A 3D benchmark test for CFD validation”. Build. Environ. 2015 vol. 93 pt. 2, s. 319-330. IF: 3.394. DOI: 10.1016/j.buildenv.2015.07.004

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. K. Melikov. „Thermal environment and air quality in office with personalized ventilation combined with chilled ceiling”. Build. Environ. 2015 vol. 92, s. 603-614. IF: 3.394. DOI: 10.1016/j.buildenv.2015.05.035

Agata Świerc, Stanisław Świerc, Henryk Foit, Piotr Koper. Applying the Exodus method to calculate the set of impulse response functions of a wall. Energy Build. 2014 vol. 69, s. 301-306. IF: 2.884. DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.11.019

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. „Internal environment in the museum building – assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating”. Energy Build. 2015 vol. 92, s. 45-54. IF: 2.973. DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.01.033

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Effect of calculation zoning on numerical modelling of ventilation airflows”. Build. Simul. 2015 vol. 8 iss. 1, s. 73-79. IF: 1.409. DOI: 10.1007/s12273-014-0193-4

Jerzy Szulikowski, Przemysław Kateusz. “Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources” (“Czułość kierunkowa różnicowo-ciśnieniowych czujników prędkości gazu stosowanych w manualnych pomiarach grawimetrycznych emisji zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł stacjonarnych”). Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 3, s. 83-96. IF: 0.919

Przemysław Kateusz. „Estimation of uncertainty of mean velocity of flue gas in a conduit as determined by the traverse method within the gravimetric measurement of particulate concentration”. Flow Meas. Instrum. 2015 vol. 45, s. 318-330. IF: 1.152. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2015.07.014

Maria Hurnik. „Experimental and numerical testing of an induction variable air volume (VAV) controller with two damper blades”. Int. J. Vent. 2015 vol. 14 no. 1, s. 53-64. IF: 0.662

Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Zbigniew Popiołek. „Air speed and velocity measurements in a room with a sidewall jet”. Data in Brief 2015 vol. 5, s. 213-217. DOI: 10.1016/j.dib.2015.07.035

Anna Bulińska, Zbigniew Buliński. “A CFD analysis of different human breathing models and its influence on spatial distribution of indoor air parameters”. Comput. Assist. Methods Eng. Sci. 2015 vol. 22 nr 3, s. 213-227

Małgorzata Król. „Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym z wentylacją mechaniczną” („Analysis of fire safety in road tunnel with natural ventilation”). Logistyka 2015 nr 3, s. 2495-2504

Zbigniew Trzeciakiewicz, M. Nibisz. „Analiza wybranych rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń banku” („Analysis of the selected solutions of air conditioning systems for bank premises”). INSTAL 2015 nr 10, s. 44-48

Zbigniew Trzeciakiewicz, A. Kotula. „Analiza wybranych rozwiązań wentylacji w budynku szkolnym” („Analysis of selected ventilation solutions in the school building”). INSTAL 2015 nr 4, s. 41-46

Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska, M. Czarnecki. „Badania eksperymentalne warunków wentylacji w hali krytego lodowiska” („The reseach of ventilation conditions in the indoor ice rink area”). INSTAL 2015 nr 7/8, s. 42-50

Małgorzata Król. „Efektywność napływu powietrza kompensacyjnego w trakcie rozwoju pożaru przy zmiennych warunkach zewnętrznych” („The effectiveness of compensating air inflow during the development of a fire under varying external conditions”). INSTAL 2015 nr 7/8, s. 51-55

Barbara Lipska, Agnieszka Palmowska, Piotr Ciuman, Piotr Koper. „Modelowanie numeryczne CFD w badaniach i projektowaniu rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych” („Numerical modelling CFD in the research and design of air distribution in ventilated rooms”). INSTAL 2015 nr 3, s. 33-43

P. Dyrcz, Henryk Foit. „Monitorowanie układów solarnych małej mocy” („Monitoring low-power solar systems”). Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 3, s. 91-98. DOI: 10.15199/9.2015.3.3

Marian Nantka. „Opłacalność energetyczna i ekonomiczna realizacji budynku jednorodzinnego” („Profitability of energy and economic implementation of residential building”). INSTAL 2015 nr 4, s. 35-38

Agata Świerc, Henryk Foit. „Problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na potrzeby oceny energetycznej budynku” („Problems related to determination of thermal insulation of building partitions for assessment of building energy performance”). Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 7, s. 265-268. DOI: 10.15199/9.2015.7.5

A. Król, Małgorzata Król. “Study on the conditions in a road tunnel under the strong wind influence” (“Badanie warunków panujących w tunelu drogowym przy silnym działaniu wiatru”). Logistyka 2015 nr 4, s. 1405-1412

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, G. Burda. „Wpływ strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na warunki komfortu cieplnego w hali szkolnej pływalni” („The impact of ventilation air volume rate on thermal comfort conditions in the school indoor swimming pool”). INSTAL 2015 nr 11, s. 54-60

Dawid Tąta, Henryk Foit. „Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych Cz. 1, Założenia budowlane” („Chosen construction technologies of passive houses Pt. 1, Building concepts”). Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 10, s. 383-388

Dawid Tąta, Henryk Foit. „Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych Cz. 2, Instalacje ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodna” („Choosen construction technologies of passive houses Part 2, Heating systems, ventilation, electrical and water system”). Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 11, s. 436-441

Henryk Foit, Agata Świerc, W. Foit, P. Hyba, M. Kleinert. „Zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym” („Application of the double brief measurement method for required heat source power evaluation in existing residential building”). Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 9, s. 331-336

Marian Nantka. „Alternatywne systemy grzewcze”. Builder 2014 R. 18 nr 9, s. 80- 84

 

Artykuły konferencyjne

A. Król, Małgorzata Król. „Badanie warunków panujących w tunelu drogowym przy silnym działaniu wiatru”. In: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XII Konferencja naukowo-techniczna, 12-13 października 2015, Katowice. Materiały konferencyjne. Red. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2015, s. 35

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. K. Melikov. „Impact of personalized ventilation combined with chilled ceiling on SBS symptoms intensity”. In: Healthy Buildings Europe 2015, Eindhoven, The Netherlands, 18-20 May 2015. Conference proceedings.

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, G. Burda. „Numerical modelling of air distribution in the natatorium supported by the experiment”. In: Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. MCM 2015, Barcelona, Spain, July 20-21, 2015. Ottawa, Avestia Publishing, 2015, paper no. 277 s. 1-8.

Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska. “The experimental validation of numerical modeling of the air distribution in the indoor ice rink arena”. In: Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. MCM 2015, Barcelona, Spain, July 20-21, 2015. Ottawa : Avestia Publishing, 2015, paper no. 276

Anna Bulińska, Piotr Koper, Zbigniew Buliński. “Numerical modelling of human breathing and its influence on spatial distribution of indoor air parameters”. In: Numerical Heat Transfer 2015. NHT 2015. Eurotherm Seminar No 109, 27-30 September 2015, Warsaw, Poland. Conference proceedings. s. 343-344,

Zbigniew Popiołek. „Prace naukowo-badawcze w zakresie zmniejszenia energochłonności budynków prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Ślaskiej w Gliwicach”. In: VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Katowice, 10-11 czerwca 2015 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2015, s. 46

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. „Eksperymentalna walidacja prognozowania numerycznego przepływu powietrza w pomieszczeniu wentylowanym w warunkach ustalonych i nieustalonych”. IN: Odpady Środowisko Atmosfera. OSA. I Ogólnopolska konferencja naukowa, 5-6 czerwca 2014. Materiały pokonferencyjne. Referaty. Prezentacje. Pod red. Jarosława Mullera. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami. Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2014, s. 157-163

 

Inne

Aleksandra Lipczyńska. “Impact of combined system of personalized ventilation and chilled ceiling on indoor environment and energy consumption”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice, 2015. Promotor: dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. dr hab. inż. A. Melikov

Jan Kaczmarczyk. „Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek” („Analysis of the influence of local indoor climate systems on occupants’ comfort and energy consumption of a building”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014

Małgorzata Król. „Badanie wpływu geometrii obiektu na warunki panujące w nim w czasie pożaru”. In: Bezpieczeństwo techniczne w życiu społecznym i działalności zawodowej. Red. Tomasz Smal, Marek Bodziany. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wrocław: Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015, s. 93-107

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytej pływalni” („Modeling of ventilation air distribution in the natatorium”). In: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 305-320

Barbara Lipska, P. Wiercioch, Piotr Koper. „Numeryczne modelowanie wentylacji łazienek” („Numerical modeling of bathrooms ventilation”). In: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 19-30

Aleksandra Specjał, Dorota Bartosz, Halina Ciuman. „Ocena energetyczna budynków w świetle przepisów i praktyki” („Buildings energy evaluation according to regulations and in practice”). IN: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 9-18

Małgorzata Król. „Wpływ wiatru na oddymianie naturalne budynku typu atrium” („Effect of wind on natural smoke venting atrium building”). IN: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 31-40

Przemysław Kateusz, Jerzy Szulikowski. „Zagadnienia oceny dokładności pomiarów w emisji zapylonych przemysłowych gazów odlotowych” („Issues of accuracy estimation of measurements concerning the emitted dust-laden industrial flue gases”). IN: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 65-75

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody. Wyd. 2”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015

Marian Nantka. „Wentylacja z elementami klimatyzacji”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015

Henryk Foit. „Wyznaczanie podstawowych wielkości w celu określenia charakterystyki energetycznej istniejącego budynku mieszkalnego z zastosowaniem krótkich pomiarów” („Determining the base sizes to obtain building’s thermal characteristics of existing residential building using method of brief measurements”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015

Marian Nantka. „Źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie” („Renewable energy sources and their use”). IN: Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wczoraj, dziś i jutro. Red. Beniamin Więzik. Bielsko-Biała: AQUA, 2015, s. 253-268

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie