A A+ A++

Lista projektów realizowanych bądź zakończonych
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

wg. e-CZP; stan 19.04.2021

Finansowanie Tytuł Projektu Akronim Projektu Kierownik Projektu
FSB Zintegrowana technologia w celu uzyskania równowagi energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w miejskich oczyszczalniach ścieków BARITECH Joanna Surmacz-Górska
PBU SONATA Charakterystyka fizjologiczna i ekologiczna bakterii zdolnych do prowadzenia beztlenowego utleniania amoniaku (Anammox) ECOAnammox Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
UE 1st training school Energy recovery in anaerobic processes in wastewater and sludge processing Water_2020 Joanna Surmacz-Górska
PBU PRELUDIUM Wpływ wybranych metali ciężkich na proces Anammox Piotr Gutwiński
PBU Badania wpływu biofilmu bakterii Desulfovibrio desulfuricans na implantacyjne stopy tytanu Beata Cwalina
PBU SONATA Wpływ procesów biologicznych i fotochemicznych na przemiany związków benzotiazolowych i benzotriazolowych w środowisku wodnym Ewa Felis
PBU OPUS Mechanizm usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach hydrofitowych Korneliusz Miksch
PBU PRELUDIUM Ocena zmian różnorodności gatunkowej mikroorganizmów osadu czynnego zachodzących pod wpływem pentachlorofenolu i możliwości wykorzystania tych bakterii do rozkładu badanego związku Magdalena Niesler
PBU PRELUDIUM Porównanie rozkładu wybranych sulfonamidów w procesach zaawansowanego utleniania i oksydacji enzymatycznej Natalia Lemańska-Malinowska
PBU PRELUDIUM Charakterystyka i aktywność immobilizowanej biomasy bakteryjnej podczas prowadzenia procesu anammox w niskich temperaturach Immo Anna Banach-Wiśniewska
PBU PRELUDIUM Wspomaganie procesu anammox w niskich temperaturach za pomocą wybranych nanomateriałów NanoAmo Mariusz Tomaszewski
PBU MINIATURA Usuwanie wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych przy zastosowaniu zaawansowanych procesów utleniania indukowanych światłem słonecznym MAPS Katarzyna Kowalska
FSB Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze - kluczowe rozwiązanie dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków SNIT Grzegorz Cema
FSB Anaerobowa biorafineria odzyskująca zasoby z odpadów WasteValue Joanna Surmacz-Górska
FSB Zintegrowany system do symultanicznego odzysku energii, związków organicznych i biogennych a także do wytwarzania wartościowych produktów ze ścieków miejskich SIREN Joanna Surmacz-Górska
PBU OPUS Odsiarczanie frakcji benzynowych metodą perwaporacji próżniowej Krystyna Konieczny
PBU OPUS Mechanizm i skuteczność usuwania substancji aktywnych biologicznie z odpływu z oczyszczalni komunalnych w wybranych procesach fizykochemicznych Jolanta Bohdziewicz
PST KONSORCJUM Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych UWT Mariola Rajca
PBU Badania wskaźników efektów dezintegracji ultradźwiękowej ściekowych osadów nadmiernych Ewa Zielewicz
PBU PRELUDIUM Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na procesy adsorpcji metali ciężkich EMSORP Krzysztof Rajczykowski
PBU PRELUDIUM Badanie przemian mikrozanieczyszczeń w środowisku wody basenowej Anna Lempart
KIC Transfer of EIT Raw Materials PhD Summer School Entrepreneurship in the CE Transfer of EIT Raw Materials PhD Summer School - Entrepreneurship in the CE Edyta Kudlek
KIC Odzysk ciepła z odpadowego z kotłów pyłowych WASTEHEAT Robert Wejkowski
GEK KONSORCJUM Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych HESTOR Tadeusz Chmielniak
PBU OPUS Badania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach bazujących na obiegu Stirlinga z akumulacją ciepła Janusz Kotowicz
PBU OPUS Własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych NumExp Sławomir Dykas
PBS KONSORCJUM Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin Tadeusz Chmielniak
PBS KONSORCJUM Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Janusz Kotowicz
PBS KONSORCJUM Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Tadeusz Chmielniak
FSD Nowoczesne Kadry dla Nowoczesnej Energetyki Grzegorz Nowak
KIC Efficient coal fired stoker boiler Franciszek Gramatyka
PBU OPUS Badania eksperymentalne strat w okołodźwiękowym przepływie pary mokrej Mirosław Majkut
SEK KONSORCJUM Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności Lucjan Swadźba
PBU OPUS Intensyfikacja wymiany ciepła z wykorzystaniem generatora fali akustycznej IWC Sebastian Rulik
PNN Zaawansowana obróbka wstępna i charakteryzacja biomasy dla efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła BioEffGen Sylwester Kalisz
PBU OPUS Numeryczne i eksperymentalne badania dynamiki przepływu z kawitacją z uwzględnieniem obecności powietrza Włodzimierz Wróblewski
PBU OPUS Numeryczno-eksperymantalna ocena procesu odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem zjawiska Seebecka UMO- Grzegorz Nowak
FSB Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. UPS-Plus Sylwester Kalisz
PBU Wykorzystanie procesu elektrolizy i zgazowania tlenowego do produkcji syntetycznego gazu ziemnego w układzie poligeneracyjnym OPUS Anna Skorek-Osikowska
WAB Eksperymentalne i obliczeniowe wyznaczenie charakterystyk pracy i efektywności układu mikrokogeneracyjnego ETIUDA ECOMICRO Wojciech Uchman
PBU Badanie różnych struktur układów energetycznego wykorzystania metanolu i jego produkcji w oparciu o H2 z procesu elektrolizy i CO2 z instalacji CCS OPUS TT Janusz Kotowicz
PBU Badanie zjawiska absorpcji w aspekcie optymalizacji cech konstrukcyjnych absorberów oraz ich konfiguracji w systemie parabolicznych koncentratorów promieniowania słonecznego OPUS ŁukaszBartela
TAN Sonda do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych, w tym przede wszystkim w parze mokrej Probe-X Sławomir Dykas
PBU OPUS-18 Poprawa efektywności wymiany pędu w przepływie między wirującymi tarczami Włodzimierz Wróblewski
PBU OPUS-19 Identyfikacja efektów gazu rzeczywistego w przepływie dwufazowym, okołodźwiękowym pary mokrej UMO- RGEWS Mirosław Majkut
FSB Badanie wewnętrznych zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolach. CHEIN Anna Mainka
PBU OPUS Ocena form występowania wybranych pierwiastków śladowych w pyle całkowitym (TSP), pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji respirabilnej (PM2,5) oraz opadzie pyłu pobranych w otoczeniu pracujących obiektów energetycznych i kotłowni. Elwira Zajusz-Zubek
UE Fitoremediacja umożliwiająca produkcję roślin energetycznych na terenach zdegradowanych jako lokalnego nośnika energii Phyto2Energy Sebastian Werle
FSB Zastosowanie innowacyjnego systemu odzysku pracy ekspansji z ejektorami dla poprawy wydajności energetycznej w instalacjach chłodniczych R744 dla supermarketów MULTIJET Andrzej Nowak
FSB Spalanie Tlenowe Mild dla Klimatu i Powietrza MOCCA Andrzej Szlęk
FSB Opłacalne ekonomicznie i społecznie akceptowane technologie CCS/EOR PRO_CCS Marcin Liszka
PBU OPUS Nieniszcząca metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych NNiszczPrzewCiepl Ryszard Białecki
PBU SONATA Badanie przestrzennego rozkładu współczynnika wnikania ciepła przy uderzeniu strugą dla układów dysz za pomocą analizy odwrotnej Arkadiusz Ryfa
PBU OPUS Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych Ziemowit Ostrowski
PMW Fitoremediacja umożliwiająca produkcję roślin energetycznych na terenach zdegradowanych jako lokalnego nośnika energii Phyto2Energy Sebastian Werle
GEK KONSORCJUM (partner) Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego zasilania stacji pomiarowych w oparciu o zjawisko Seebecka ELSE-GAZ Wojciech Kostowski
PBU OPUS Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk elektromagnetycznych i cieplno przepływowych w procesie topienia i oczyszczania stopów metali w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem Coupledcrucible Jacek Smołka
PBU SONATA Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych o strukturze anizotropowej Wojciech Adamczyk
ZZB Sprawne energetycznie i przyjazne dla otoczenia zintegrowane układy sprężania par CO2 dla supermarketów Andrzej Nowak
PBU KONSORCJUM (partner) OPUS Innowacyjne badania procesowe i systemowe dla ekspansji energetyki biogazowej w Polsce Wojciech Stanek
PBS KONSORCJUM Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych Adam Fic
IT KONSORCJUM Innowacyjna metoda i urządzenie do badania zmian skórnych i diagnostyki przeciwnowotworowej Andrzej Nowak
UE O2GEN Optimization of Oxygen-based CFBC Technology with CO2 capture Ryszard Białecki
PBS KONSORCJUM Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego Jan Składzień
FSD Kompetentni inżynierowie mechanicy dla sektora energetyki Jacek Kalina
PBU SONATA Eksperymentalna i numeryczna analiza własności palnych gazu z e zgazowania osadów ściekowych Sebastian Werle
PBU SONATA Eksperymentalna i numeryczna analiza sprzężonej wymiany ciepła i płynu w stacjonarnym i wirującym środowisku z generacja ciepła Jacek Smołka
PBS KONSORCJUM Opracowanie zintegorwanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Andrzej Szlęk
PBS KONSORCJUM Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej (w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii) Andrzej Ziębik
PBS KONSORCJUM Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych integrowanych z wychwytem CO2. Janusz Kotowicz
PBS KONSORCJUM Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin Tadeusz Chmielniak
PBU OPUS Badania teoretyczno-obliczeniowe nowych koncepcji elektrowni z silnikiem Stirlinga zasilanej egzergią kriogeniczną UMO- STIREX Wojciech Stanek
PNN Integracja systemowa elektrociepłowni opalanych biomasą IntBioCHP Jacek Kalina
PBU PRELUDIUM Rozkład węglowodorów aromatycznych w sprzężonym procesie karbonizowanie-reforming parowy w zależności od właściwości adsorpcyjnych i katalitycznych pozostałości koksowej Agnieszka Korus
PBU OPUS Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej Sebastian Werle
DG Nierównowagowy dwufazowy model transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych PassByMixture Jakub Bodys
PH_ Chinsko-Europejskie Rozwiazania na Rzecz Ograniczenia Emisji CHEERS Andrzej Szlęk
GGM grant na grant stowarzyszony z projektem SEED (H2020, Twinning) GGSEED Ryszard Białecki
PBU OPUS Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacją modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych OptiROM Zbigniew Buliński
PBU OPUS KONSORCJUM Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych Ryszard Białecki
PBU OPUS Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy CO2JetVision Andrzej Nowak
UE Starzenie biodegradowalnych olejów w transformatorach elektrycznych BIOTRAFO Jacek Smołka
PBU OPUS KONSORCJUM Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków Brain_cooling Andrzej Nowak
PBU OPUS Nowatorskie podejście do modelowania złożonych przepływów granularnych Wojciech Adamczyk
PH_ Wzrost wiedzy i rozwój technologii dla projektowania wysokowydajnych transformatorów chłodzonych olejami biodegradowalnymi BIOTRAFO Jacek Smołka
FSB Amoniak jako paliwo alternatywne do zasilania wysokoprężnych silników spalinowych stosowanych w sektorze rolniczym ACTIVATE Wojciech Adamczyk
FSB Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji OPTI_AI_UNIT Wojciech Adamczyk
FSB FrostWave - Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich FrostWave Jacek Smołka
UE A global approach for recovery of arable land through improved phytoremediation coupled with advanced liquid biofuel production and climate friendly copper smelting process Phy2Climate Andrzej Szlęk
GEK KONSORCJUM (partner) Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze WOLTER Krzysztof Pikoń
KIC Energy Transition (Transformacja energetyczna) Krzysztof Pikoń
PST KONSORCJUM Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce Krzysztof Pikoń
FSD Ekoinnowacyjni Marcin Landrat
FSD Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego ICCE Krzysztof Pikoń
KIC Zbuduj swój Start'up (Build your Start'up) STARTER Magdalena Bogacka
PBU Ocena skuteczności działania oczyszczaczy powietrza stosowanych w obiekcie edukacyjnym, w celu zmniejszenia narażenia dzieci na aerozole biologiczne Ewa Brągoszewska
DG Ocena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK w betonie o zwiększonej szczelności ecobeton Nikolina Poranek
FSD Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w obszarze ochrony klimatu i środowiska ClimatPro Krzysztof Pikoń
FSD Stworzenie programu wspólnych studiów II stopnia w obszarze transformacji energetycznej o elastycznej strukturze i opartego na nowoczesnych metodach dydaktycznych ETFlex Krzysztof Pikoń
PPD Pożeracze trucizn. Jak mikroorganizmy pomagają w oczyszczaniu środowiska Anna Węgrzyn
PPD Doktoraty wdrożeniowe dla potrzeb energetyki i inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki DW-IŚiE Joanna Kalka
PPD Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - edycja II DW-IŚiE-II Joanna Kalka

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie