A A+ A++

Kurs

SZKOLENIE PODSTAWOWE MEDIATORÓW

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają wykształcenie z zakresu: pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji i prawa.

Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z ) oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Szkolenie jest zgodne ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
z dnia 29 października 2007 r.

Treści programowe

 MODUŁ I:  (16h) - Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji
i rozwiązywania   konfliktów

 1. Wprowadzenie teoretyczne w zakresie psychologii konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 2. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Techniki komunikacji w mediacji. Metody pracy z oporem.
 3. Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów.
 4. Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji.
 5. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
 6. Monolog mediatora – zagadnienia teoretyczne oraz trening umiejętności.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji.
 8. Etyka w pracy mediatora.
 9. Droga zawodowa mediatora

MODUŁ II: (16h) –   Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych  między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego

 1. Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość retrybutywna.
 2. Mediacja w prawie polskim i międzynarodowym.
 3. Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi warunkowego i bezwarunkowego umorzenia postępowania karnego, zawieszenia wykonania kary pozbawiania wolności, nadzwyczajnego złagodzenia kary i warunkowego przedterminowego zwolnienia
  z odbywania kary pozbawienia wolności, dobrowolnego poddania się karze.
 4. Uregulowania prawne dotyczące mediacji karnych.
 5. Uregulowania prawne mediacji w sprawach z nieletnimi sprawcami czynów karalnych.
 6. Prowadzenie spotkań wstępnych - informacyjnych ze sprawcą i z pokrzywdzonym.
 7. Prowadzenie spotkań wspólnych – rola mediatora w mediacji ofiara – sprawca. Umiejętność zastosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji, w tym spotkań na osobności.
 8. Umiejętność pracy ze stronami w mediacji związanej z przemocą.
 9. Współpraca z pełnomocnikami stron.
 10. Dokumentacja mediatora – sprawozdanie, wnioski, ugody.

MODUŁ III: (28h) –  Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie

 • opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora)
 • analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
 • zarządzania konfliktem,
 • koordynowania przebiegiem negocjacji,
 • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami,
 • opanowania technik mediacyjnych w prowadzeniu spotkań wstępnych ze stronami
  oraz sesji mediacyjnych,
 • pomoc w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody,
 • sporządzania ugody mediacyjnej,
 • sporządzania dokumentacji wymaganej przez sądy.

Limit osób: 20

Przewidywany termin rozpoczęcia: 28 marzec 2020 roku

Wysokość opłaty:  1100, PLN złotych

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zajęcia realizowane  są w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją
Politechniki Śląskiej, ul. Hutnicza 9, 9A w Gliwicach.

Forma zakończenia szkolenia:
Każdy moduł kończy się egzaminem w formie testu. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia  musi zaliczyć wszystkie moduły, żeby uzyskać  świadectwo jego ukończenia.

Sprawy organizacyjne:

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się mgr Magdalena PYPNO

pokój nr 10
telefon: +48 32 400 39 40
e-mail: Magdalena.Pypno@polsl.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie