A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją

Podstawa wprowadzenia systemu
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Statut Politechniki Śląskiej.
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Nr 14/2016/2017 Rady Kolegium z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium (obecnie Instytucie).
Cele systemu

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.
Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją 
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. SZJK,
         przewodnicząca Komisji SZJK - dr Barbara Grzyb
Członkowie Komisji SZJK:
 1. dr Anna Szkonter-Bochniak
 2. mgr Agnieszka Frycz
 3. dr Ewa Figas
 4. dr Paweł Wawrzała
Przedstawiciel studentów
 1. Emilia Haber
Audytorzy SZJK Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją
 1. dr Joanna Czogała-Kiełboń
 2. dr Anna Suchon
 3. dr Maria Banaś
Komisja Kształcenia Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją
Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Członkowie Komisji:
dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ 
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ
prof. dr hab. Przemysław Gębal
dr Grzegorz Wlaźlak

 Instrukcja dotycząca zasad dokumentowania i archiwizowania założonych efektów kształcenia (1.10.2020)

W związku z reorganizacją Jednostki, aktualizacja „Wydziałowej Księgi Jakości” oraz przynależnych jej procedur, będzie dokonywana sukcesywnie i zgodnie z zaleceniami Władz Politechniki Śląskiej i Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.

 

Dotychczasowa procedura dyplomowania

Harmonogram obron w roku akademickim 2020/2021

Organizacja procesu dyplomowania
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w roku akademickim 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) ORAZ STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Od roku akademickiego 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania – odbywa się w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH  (https://apd.polsl.pl/). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania  (https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Procesdyplomowania.aspx).
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Sekcji ds. Dyplomowania:
https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/
Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą, brak przypisanego promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek.
Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej

 • BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora oraz recenzenta do systemu (dane przekazywane są przez opiekunów specjalności/kierowników jednostek na prośbę Prodziekana ds. Kształcenia)
 • STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. pliku z pracą, streszczenia oraz słów kluczowych – w języku polskim i angielskim
 • STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą.
  Plik należy przesłać w formacie pdf
  Plik z pracą powinien mieć nazwę:
  [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]; np.
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją – RIBEK
  RIBEK-LIC-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu
  RIBEK-MGR-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu
  Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 • PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.
 • PROMOTOR → akceptacja danych; wpisanie oceny do systemu APD oraz do protokołu w USOSweb; przekazanie pracy do recenzji; wprowadzenie opinii (system APD definiuje opinię promotora również jako recenzję).
 • RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD;
 • PRACA GOTOWA DO OBRONY

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia przez studenta ostatniego semestru.
Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia odbywa się nie później niż do 30 września. Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia na wniosek studenta studiów II stopnia, za zgodą promotora, w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. Praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu APD do dnia 10 września, a obrona musi się odbyć do dnia 30 września; w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie, praca musi zostać wgrana do systemu APD do dnia 10 listopada, a obrona musi się odbyć do dnia 30 listopada).
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik - przedłużenie)
Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Biura Obsługi Studentów składa w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru:
Egzamin Licencjacki / Magisterski
imię i nazwisko: …………….
kierunek studiów: ……………….
numer albumu: ………………….
Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

 1. Wydrukowaną z systemu ADP pracę dyplomową (z automatycznie nadaną sygnaturą APD - numer kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD; wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie, np. termobindowana; czarno-biała, za wyjątkiem gdzie kolory są niezbędne do interpretacji tekstu).
  UWAGA – za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik A): oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
  Do pracy należy załączyć płytkę CD z nagranymi 3 plikami w formacie pdf – pracę dyplomową z sygnaturą nadaną przez APD, słowa kluczowe, streszczenie.
 2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację – w przypadku zdalnej obrony (załącznik B).
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania (załącznik C).
 4. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej (załącznik D).
 5. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów; Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r.
  (załącznik E)
 6. Wnioski o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (opcjonalne) – poniżej zamieszczono wzory wniosków.
 7. Potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu lub odpisów – np. pdf przelewu bankowego – poniżej wyjaśnienie spraw płatności.

   

DYPLOMY - informacje ogólne:

Druki dyplomów nie wymagają zdjęć.

Ewentualne płatności za dyplomy (odpisy) należy dokonywać na indywidualne konto studenta, numer konta jest dostępny w systemie USOSweb (usosweb.polsl.pl)

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Opcja 1: Komplet A – komplet dokumentów w języku polskim (oryginał, 2 odpisy) – BEZPŁATNIE (za darmo)

Opcja 2: Komplet B – oryginał dyplomu w języku polskim, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim – BEZPŁATNIE (za darmo) POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA W TECZCE DYPLOMANTA załączników:

Opcja 3: Komplet A + DODATKOWY odpis dyplomu (płatny 20 PLN) i suplementu (płatny 20 PLN) w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7 (w sumie należy wpłacić 40 PLN):

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:

https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/

Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

 1. zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,
 2. zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,
 3. uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

 

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

 • Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – płatny 60 zł
 • Komplet A (płatny 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (płatny 40zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Załączniki do pobrania:

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.
Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:
https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/
Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania (załącznik – potwierdzenie odbioru dyplomu)
Załącznik nr 1.1 - Potwierdzenie odbioru dyplomu

 

Dokumenty archiwalne

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie